Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.04.2013.

Кж1 5157/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5157/12
Дана 24.04.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Милене Рашић, председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Олге Крстић као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 КЗ, решавајући по жалбама браниоца окривљеног АА – адвоката АБ и јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину, изјављеним против пресуде Основног суда у Неготину К.бр.145/2011 од 23.04.2012. године, у седници већа одржаној дана 24.04.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Поводом жалби браниоца окривљеног АА – адвоката АБ и јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Неготину К.бр.145/2011 од 23.04.2012. године и списи предмета ВРАЋАЈУ првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Првостепеном пресудом Основног суда у Неготину К.бр.145/2011 од 23.04.2012. године, окривљени АА, оглашен је кривим због извршења кривичног дела прикривање из члана 221 став 1 КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од 5 месеци уз одређивање да му се у изречену казну затвора има урачунати време проведено у притвору, почев од 22.03.2011. године до 17.05.2011. године. Истом пресудом окривљени је обавезан да на име трошкова кривичног поступка плати износ од 20.089,07 динара, а на име паушала износ од 6.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против наведене пресуде жалбу су изјавили:

-бранилац окривљеног АА – адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешне примене материјалног права и због одлуке о казни, с предлогом да Апелациони суд у Београду, уважавањем навода жалбе, преиначи ожалбену пресуду, тако што ће окривљеног АА ослободити од оптужбе за извршење предметног кривичног дела, или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење;

-јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Неготину, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и због одлуке о кривичној санкцији, с предлогом да Апелациони суд у Београду, уважавањем навода жалбе укине побијану пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у свом поднеску Ктж. бр.4189/2012 од 26.09.2012. године, предложио да Апелациони суд у Београду уважавањем навода жалбе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину укине првостепену пресуду сходно жалбеном предлогу, а жалбу браниоца окривљеног АА одбије као неосновану.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио целокупне списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП и жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и став Апелационог јавног тужиоца у цитираном поднеску, нашао:

-првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 8 ЗКП, на коју овај суд, као другостепени пази по службеној дужности, сходно одредби члана 380 став 1 тачка 1 ЗКП, а која повреда се састоји у томе што је побијаном пресудом, првостепени суд прекорачио оптужбу.

Наиме, оптужницом ОЈТ-а у Неготину Кт.бр.221/11 од 29.03.2011. године, која је измењена на главном претресу 17.05.2011. године, окривљеном АА стављено је на терет да је “у урачунљивом стању и са директним умишљајем, обијањем извршио кривично дело крађе, на тај начин што је у току ноћу између 19.и 20.03.2011. године у Неготину, у намери да одузимањем и присвајањем туђих покретних ствари прибави себи противправну имовинску корист, дошао до објекта продавнице спортске опреме СТР “_”, пришао улазним вратима са источне стране објекта, тако што је прескочио бетонску ограду висине 2 м, а потом употребом физичке силе и подесног средства, одвалио катанац на заштитној металној решетки која је обезбеђивала улазна врата, а затим и подесним средством насилно отворио закључана улазна врата, кроз начињени отвор ушао у унутрашњост објекта, где је пронашао и одузео различиту спорску одећу и обућу, као и сав новац из касе у износу од 500 динара, а потом је са одузетим предметима напустио лице места, на који начин је прибавио себи противправну имовинску корист у износу од 229.770,00 динара, при чему је био је свестан да обијањем, одузимањем и присвајањем туђих покретних ствари прибавља себи противправну имовинску корист, па је све то и хтео, а био је свестан да је његово дело забрањено, чиме је извршио кривично дело тешке крађе из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ.

Међутим, изреком побијане пресуде, окривљени је оглашен кривим за кривично дело прикривања из чл. 221 ст.1 КЗ, које је дело извршио на дан 22.03.2011.год., тако што је наведеног дана од особе по надимку “аа” купио ствари за које је знао да су прибављене кривичним делом, на тај начин што је критичном приликом (два дана након обијања предметне продавнице) од поменутог “аа” по повољнијим ценама од стварних, за укупан износ од 2.000,00 динара купио доњи део тренерке “Дијадора”, чија је вредност 2.800,00 динара и мушки џемпер марке “СТ Оливер” чија је вредност 3.200,00 динара, а за које ствари је знао да потичу од извршења кривичног дела тешке крађе из члана 204 став 1 тачка 1 КЗ, извршеног на штету СТР “_”.

  По налажењу Апелационог суда, првостепени суд је на овај начин прекорачио оптужбу и тако учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 8 ЗКП.

Ово из разлога што кривично дело за које је окривљени оглашен кривим није остало у оквиру чињеничног описа кривичног дела из оптужнице, већ се заснива на чињеницама које су утврђене на главном претресу, а које нису обухваћене описом кривичног дела у оптужном акту, те је изменом описа радње извршења кривичног дела измењен и идентитет кривичног дела, за које јавни тужилац током првостепеног поступка није мењао оптужбу, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

У поновном поступку, првостепени суд ће поступити по примедби Апелационог суда у Београду као другостепеног, отклониће наведену битну повреду одредаба кривичног поступка на коју му је указано овим решењем, водећи при томе рачуна и о осталим жалбеним наводима браниоца окривљеног АА – адвоката АБ и јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину, који нису били предмет посебне оцене од стране овог суда, с обзиром на разлоге укидања пресуде, те ће након тога бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку у којој ће о свим одлучним чињеницама дати јасне и конкретне и аргументоване разлоге.

На основу свега напред наведеног Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци овог решења применом одредбе члана 389 ЗКП.

Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Олга Крстић, с.р.     Милена Рашић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)