Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
4.02.2010.

Кж1 425/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 425/2010
Дана 04.02.2010. године
Б Е О Г Р А Д
У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Александре Златић и Милана Станића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Небојшом Павловићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246 ст. 3 Кривичног законика, одлучујући о жалби окривљеног, изјављеној против пресуде Окружног суда у Зајечару К.бр.58/09 од 10.09.2009. године, у седници већа одржаној дана 04.02.2010. године, донео је


П Р Е С У Д У


Поводом изјављене жалбе окривљеног АА, а по службеној дужности, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Окружног суда у Зајечару К.бр.58/09 од 10.09.2009. године, тако што Апелациони суд у Београду, окривљеног АА, на основу члана 355 тачка 1 Законика о кривичном поступку,

ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

што је дана 13.11.2008. године, око 18,30 сати, у Зајечару, у улици Пожаревачка, испред зграде бр. А-4, у урачунљивом стању и свестан да је његово дело забрањено, неовлашћено држао код себе супстанцу која је проглашена за опојну дрогу, тако што је у џепу јакне неовлашћено држао џоинт са садржином опојне дроге марихуане у нето маси 0,17 грама, коју дрогу је претходно неовлашћено набавио, док је при томе био свестан дела и хтео његово извршење,

- чиме би починио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246 ст. 3 Кривичног законика.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Окружног суда у Зајечару К.бр.58/09 од 10.09.2009. године, окривљени АА, оглашен је кривим због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246 ст. 3 и за исто осуђен на новчану казну у износу од 10.000,00 динара, коју је дужан да плати суду у року од 30 дана, с тим што ће суд уколико окривљени не плати новчану казну у датом року, исту заменити са казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан затвора. Осим тога, том пресудом је одузето 0,17 грама опојне дроге марихуане и одлучено је да окривљени на име паушала плати износ од 3.000,00 динара.

Против означене пресуде Окружног суда у Зајечару, жалбу је изјавио окривљени АА, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да жалбени суд преиначи првостепену пресуду, тако што ће га ослободити од казне.

Републички јавни тужилац је у поднеску Ктж.3343/09 од 24.11.2009. године, предложио жалбеном суду, да одбије као неосновану жалбу окривљеног АА.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао и у смислу члана 380 ЗКП, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби и предлога Републичког јавног тужиоца из цитираног поднеска, нашао:

Дело које је окривљеном АА, стављено на терет у оптужби, након измене Кривичног законика, није кривично дело, због чега је поводом изјављене жалбе окривљеног а по службеној дужности, нужно окривљеног АА, на основу члана 369 тачка 1 ЗКП, ослободити од оптужбе да је извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246 ст. 3 КЗ, а што овај суд налази на основу испитивања првостепене пресуде поводом изјављене жалбе а по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП.

Наиме, у поднетом оптужном предлогу Окружног јавног тужиоца у Зајечару Кт.бр.76/09 од 28.04.2009. године, окривљеном АА, стављено је на терет да је неовлашћено држао опојну дрогу али не и да је опојну дрогу држао за сопствену употребу, те да је тако извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246 ст. 3 КЗ.

У међувремену, ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Кривичног законика, којим је, између осталог, измењен Кривични законик у погледу кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога, тако да се сада биће тог кривичног дела, сходно одредбама из члана 246-а КЗ, састоји у неовлашћеном држању у мањој количини за сопствену употребу супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге.

Код таквог стања ствари, у коме дело које је оптужбом стављено на терет окривљеном АА, није кривично дело, овај суд је поводом изјављене жалбе окривљеног а по службеној дужности, окривљеног АА, на основу члана 355 тачка 1 ЗКП, ослободио од оптужбе да је починио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246 ст. 3 КЗ, те на основу члана 197 ст. 1 ЗКП, ослободио и од обавезе плаћања трошкова кривичног поступка.

Из изнетих разлога, а на основу члана 391 ЗКП, одлучено је као у изреци ове пресуде.


Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Небојша Павловић, с.р. Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

МИ

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)