Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.09.2011.

Кж1 4185/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 4185/11
Дана 08.09.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном поступку против окр. АА, због кривичног дела одузимање малолетног лица из члана 191 став 2 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окр .АА, адв. АБ, изјављеној против пресуде Основног суда у Зајечару К.бр.5253/2010 од 06.06.2011.године, у седници већа одржаној дана 08.09.2011.године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе браниоца окр. АА, адв. АБ, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Зајечару К.5253/2010 од 06.06.2011.године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Зајечару К.5253/2010 од 06.06.2011.године, окр. АА оглашена је кривом због извршења кривичног дела одузимање малолетног лица из члана 191 став 2 КЗ, па ју је суд на основу напред наведене законске одредбе и члана 4 став 2, 42, 50 и 54 КЗ осудио на новчану казну у износу од 50.000,00 динара, коју је обавезна да плати у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде, а ако окривљена не плати новчану казну у остављеном року суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан затвора. Истом пресудом, окр. АА обавезана да је плати суду на име паушала 2.000,00 динара, у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде, док је оштећени ОО ради остваривања имовинско-правног захтева упућен на парницу.

Против наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио бранилац окр. АА, адв. АБ због битних повреда одредаба ЗКП-а, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене закона и одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи жалбу и укине пресуду првостепеног суда и предмет врати истом суду на поновно одлучивање.

Апелациони јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду, у поднеску Ктж.бр.3978/11 од 06.09.2011.године, предложио је да Апелациони суд у Београду поводом изјављене жалбе браниоца окр. АА, адв. АБ укине пресуду Основног суда у Зајечару К.5253/10 од 06.06.2011.године и предмет врати на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је по службеној дужности испитао у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога из жалбе, а имајући у виду и предлог Апелационог јавног тужиоца у Београду, донео одлуку као у изреци решења.

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 1 ЗКП-а, с обзиром да првостепени суд није био прописно састављен. Наиме, у конкретном случају ради се о малолетном лицу, а одредбом члана 150 став 1 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица, предвиђено је да веће којим председава судија који је стекао посебна знања из области права детета и кривично-правне заштите малолетних лица, суди пунолетним учиниоцима кривичних дела, ако је оштећени у кривичном поступку малолетно лице, за дела таксативно набројана овом одредбом, између осталог, и за кривично дело одузимање малолетног лица из члана 191 КЗ.

Међутим, у конкретном случају кривичним поступком је руководио и првостепену пресуду донео судија појединац, па је тиме учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 1 ЗКП-а, услед чега је иста поводом жалбе браниоца окривљене, а по службеној дужности, морала бити укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на коју је указано овим решењем, имајући при томе у виду и наводе из жалбе браниоца окривљене, који нису били предмет разматрања, с обзиром на разлог укидања, па потом донети одлуку засновану на закону, за коју ће дати јасне и аргументоване разлога.

На основу свега изнетог, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 389 став 2 ЗКП-а, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар Преседник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић Синиша Важић


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)