Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.05.2019.

Кж1 416/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 416/19
23.05.2019. године
Београд


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Наде Хаџи-Перић, председника већа, Драгана Ћесаровића и Миленка Цвијовића, чланова већа, са вишим саветником Снежаном Доганџић, записничарем, у кривичном предмету против осуђеног ААзбог кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби осуђеног ААизјављеној против пресуде Вишег суда у Београду К.бр.473/17 – Кв.бр.842/19 од 28.03.2019. године, у седници већа одржаној дана 23. маја 2019. године, донео је,


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба осуђеног ААпа се пресуда Вишег суда у Београду К.бр.473/17 – Кв.бр.842/19 од 28.03.2019. године, ПОТВРЂУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду К.бр.473/17 – Кв.бр.842/19 од 28.03.2019. године, одбија се захтев осуђеног ААд 06.03.2019. године да се у поступку за изрицање јединствене казне преиначе у погледу одлуке о казни пресуда Вишег суда у Београду К.бр.473/17 од 23.04.2018. године, правноснажна 13.09.2018. године и решење Другог основног суда у Београду Спк.бр.137/16 – Кв.бр.246/17 од 13.03.2017. године, правноснажно дана 28.07.2017. године, као неоснован.

Против наведене пресуде, жалбу је изјавио осуђени ААзбог битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијана пресуда укине или преиначи.

Јавни тужилац Апелациoног јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр.450/19 од 30.04.2019. године, предложио да се жалба осуђеног АА одбије као неоснована и пресуда Вишег суда у Београду К.бр.473/17 – Кв.бр.842/19 од 28.03.2019. године, потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, имајући у виду и предлог јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

Жалба је неоснована.

Наиме, у својој жалби осуђени АА наводи да став првостепеног решења да за дела у стицају казна затвора (по решењу Кв.бр.246/17 од 13.03.2017. године, правноснажно дана 28.07.2017. године) не представља казну затвора већ начин извршења новчане казне, у најмању руку звучи сулудо, обзиром да је новчана казна овим решењем претворена у казну затвора која се мора издржати.

Испитујући ожалбено решење у смислу предњих жалбених навода, Апелациoни суд у Београду налази да је првостепени суд правилно одлучио да захтев осуђеног АА за покретање поступка за изрицање јединствене казне, односно за преиначење у погледу одлуке о казни по пресуди Вишег суда у Београду К.бр.473/17 од 23.04.2018. године (правноснажна 13.09.2018. године) и решења Другог основног суда у Београду Спк.бр.137/16 – Кв.бр.246/17 од 13.03.2017. године (правноснажно 28.07.2017. године) одбије као неоснован, обзиром да по ставу Апелационог суда у Београду казна затвора одређена у замену за новчану казну (по поменутом решењу Кв.бр.246/17) представља суплеторни затвор, односно иста је начин извршења неплаћене новчане казне, те нема обележја и сврху коју има казна затвора.

Наиме, како је одредбом члана 51 став 3 КЗ прописано да, ако осуђени плати само део новчане казне, суд ће остатак казне сразмерно заменити казном затвора, а ако осуђени исплати остатак новчане казне, извршење казне затвора ће се обуставити, то казна затвора по решењу о замени новчане казне не може бити обухваћена јединственом казном затвора, како је то захтевао осуђени, па је правилно првостепени суд одлучио да такав захтев одбије.

Стога је жалба осуђеног АА, одбијена као неоснована.

На основу свега напред наведеног, Апелациoни суд у Београду је донео одлуку као у изреци ове пресуде, на основу члана 457 ЗКП.

Записничар-виши саветник     Председник већа-судија
Снежана Доганџић,с.р.      Нада Хаџи-Перић,с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)