Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.09.2010.

Кж1 3942/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 3942/10
Дана 07.09.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела крађе из члана 203 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби окривљеног, изјављеној против пресуде Другог основног суда у Београду III К.бр. 589/08 од 16.03.2010. године, у седници већа одржаној дана 07.09.2010. године

Р Е Ш Е Њ Е


ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба окривљеног АА, изјављена против пресуде Другог основног суда у Београду III К.бр. 589/08 од 16.03.2010. године, као НЕДОЗВОЉЕНА.

О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Другог основног суда у Београду III К.бр. 589/08 од 16.03.2010. године, окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела крађа из члана 203 став 1 КЗ и за исто му је изречена условна осуда тако што му је утврђена казна затвора у трајању од четири месеца и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени у времену проверавања од три године не учини ново кривично дело. На основу одредбе члана 196 став 4 ЗКП-а окривљени је ослобођен плаћања трошкова кривичног поступка и паушала, те исти падају на терет буџетских средстава суда. Сходно одредби члана 206 ЗКП-а окривљени је обавезан да на име дела постављеног и досуђеног имовинско правног захтева исплати оштећеном предузећу "ББ", на име накнаде штете износ од 102.000,00 динара, у року од два месеца од дана правноснажности пресуде, а за остатак постављеног износа имовинско правног захтева преко досуђеног, оштећено предузеће упућује се да имовинско правни захтев остварује у парничном поступку.
Против наведене пресуде жалбу је изјавио окривљени АА, због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду у делу који се односи на имовинско правни захтев и ослободи га плаћања ове накнаде.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 2213/2010 од 21.05.2010. године, предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу окривљеног АА и пресуду Другог основног суда у Београду III К.бр. 589/08 од 16.03.2010. године потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, као и изјашњењем Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у наведеном поднеску, па је нашао:

Жалба окривљеног АА је недозвољена.

Наиме, увидом у списе предмета и то у записник о главном претресу од 16.03.2010. године утврђује се да је констатовано да су, након што је пресуда јавно објављена, окривљени и његов бранилац изјавили да се одричу од права на изјављивање жалбе и да не траже писмени отправак пресуде.

Наиме, одредбом члана 387 ЗКП-а прописано је да ће се жалба одбацити решењем као недозвољена ако се утврди да је жалбу изјавило лице које није овлашћено за подношење жалбе или лице које се одрекло жалбе, или ако се утврди одустанак од жалбе или да је после одустанка поново изјављена жалба или ако жалба по законику није дозвољена, то је жалба окривљеног АА изјављена против првостепене пресуде недозвољена, сходно напред наведеном члану, а одредбом члана 446 став 7 ЗКП-а прописано је да се странке и оштећени могу одрећи права на жалбу одмах по објављивању пресуде, јер су се и окривљени и његов бранилац одрекли од жалбе.

Како су се дакле, окривљени и његов бранилац одрекли од права на изјављивање жалбе након објављивања пресуде, како је то напред наведено, а реч је о скраћеном поступку, то је у смислу наведених чланова, жалба окривљеног недозвољена.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 385 став 1 у вези одредбе члана 387 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)