Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.07.2013.

Kж1 3599/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж1 3599/13
Дана 02.07.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Снежане Савић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Јеленом Савић, записничарем, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ и кривичног дела непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана 296 став 1 КЗ, одлучујући о жалби пуномоћника оштећеног као тужиоца ББ, адвоката БА, изјављеној против пресуде Основног суда у Пожаревцу 78К.бр. 1205/11 од 01.02.2013. године, у седници већа одржаној дана 02. јула 2013. године, донео је


eР Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као неуредна жалба пуномоћника оштећеног као тужиоца ББ, адвоката БА изјављена против пресуде Основног суда у Пожаревцу 78К.бр. 1205/11 од 01.02.2013. године.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Пожаревцу 78К.бр. 1205/11 од 01.02.2013. године окривљена АА је на основу члана 355 тачка 2 ЗКП ослобођена од оптужбе да је извршила кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези члана 289 став 3 у вези става 1 КЗ и кривично дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана 296 став 1 КЗ. Трошкови кривичног поступка о чијој висини ће донети суд посебно решење падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио пуномоћник оштећеног као тужиоца ББ, адвокат БА из свих законских основа, с тим што је у наведеној жалби најавио образложење жалбе, које у законском року није уследило.


Бранилац окривљене АА, адвокат АБ је у одговору на жалбу предложио да се жалба пуномоћника оштећеног као тужиоца одбаци као неуредна.

Апелациони суд у Београду је у седници већа, размотрио списе предмета заједно с побијаном пресудом и жалбом, након чега је донео одлуку као у изреци решења.

Одредбом члана 366 став 1 ЗКП прописано је да жалба треба да садржи 1) означење пресуде против које се изјављује жалба, 2) основ за побијање пресуде, 3) образложење жалбе, 4) предлог да се побијана пресуда потпуно или делимично укине или преиначи и 5) потпис лица које изјављује жалбу, док је ставом 3 истог члана прописано да ако је жалбу изјавио оштећени, оштећени као тужилац или приватни тужилац који има пуномоћника или јавни тужилац, а жалба не садржи податке из тачке 2, 3. и 5. став 1 овог члана или ако жалба не садржи податак из тачке 1. став 1. овог члана, а не може се утврдити на коју се пресуду односи, суд ће жалбу одбацити.

У конкретном случају, како је жалбу против пресуде изјавио пуномоћник оштећеног као тужиоца, адвокат БА, а која жалба не садржи законом прописане елементе (образложење жалбе), то је Апелациони суд у Београду, применом напред цитираних законских одредби, жалбу пуномоћника оштећеног као тужиоца, одбацио као неуредну. Осим тога, суд је имао у виду изнети став у одговору који је поднет на изјављену жалбу и то да је жалба недозвољена и зато што није потписана, међутим, такав став је по оцени овог суда неприхватљив, пошто је жалба изјављена телеграмом у коме не може бити потписа, а такво изјављивање жалбе је могуће.

Из напред изнетих разлога, Апелациони суд у Београду је на основу члана 366 ЗКП одлучио као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Јелена Савић,с.р.      Милимир Лукић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)