Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.05.2019.

Кж1 336/2019

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 336/2019
06.05.2019. године
Београд

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Мирјане Поповић, председника већа, др Миодрага Мајића и Синише Важића, чланова већа, са вишим саветником Јеленом Мијушковић, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, одлучујући о жалбама заменика Вишег јавног тужиоца у Панчеву и браниоца окривљеног АА, адвоката АБ1, изјављеним против пресуде Вишег суда у Панчеву К 33/18 од 17.01.2019.године, у седници већа одржаној у смислу одредби чланова 447 и 448 ЗКП, у присуству адвоката АБ2, по заменичком пуномоћју за адвоката АБ1, и одсуству уредно обавештених заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду и окривљеног АА, дана 06.05.2019. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе заменика Вишег јавног тужиоца у Панчеву и браниоца окривљеног АА, адвоката АБ1, а пресуда Вишег суда у Панчеву К 33/18 од 17.01.2019.године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Панчеву К 33/18 од 17.01.2019.године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, па га је суд применом наведене законске одредбе и применом одредби чланова 4, 42, 43, 45, 54, 63, 87 и 246 став 7 КЗ осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године, у коју казну затвора му је урачунато време задржавања од 24.05.2018.године до 25.05.2018. године, те му је изречена мера безбедности одузимања предмета-опојне дроге, и то: 143,07 грама нето масе опојне дроге марихуане и 41,77 грама нето масе опојне дроге хероин, па је одређено да се иста по правноснажности пресуде има уништити. На основу чланова 261, 262 став 1 и 264 став 1 ЗКП окривљени АА обавезан је да надокнади трошкове кривичног поступка у износу од 95.760,00 динара и паушални износ од 5.000,00 динара, све у корист буџетских средстава суда, у року од 15 дана од правноснажности пресуде. Истом пресудом, одређено је да трошкови кривичног поступка који се односе на накнаду браниоца окривљеног по службеној дужности АБ1 падају на терет буџетских средстава суда, при чему ће посебно решење о висини трошкова донети председник већа када се подаци прибаве.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

-заменик Вишег јавног тужиоца у Панчеву, због одлуке о кривичној санкцији, с предлогом да се нападнута пресуда Вишег суда у Панчеву К 33/18 од 17.01.2019.године преиначи у погледу одлуке о казни тако што ће окривљени АА бити осуђен на казну затвора у дужем трајању;

-бранилац окривљеног АА, адвокат АБ1, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде кривичног закона, због битне повреде одредаба поступка и због одлуке о казни, с предлогом да другостепени суд жалбу уважи као основану, нападнуту пресуду преиначи и окривљеног ослободи од казне или ожалбену пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, уз предлог да окривљени и бранилац буду обавештени о дану и часу одржавања седнице другостепеног већа.

Против жалбе заменика Вишег јавног тужиоца у Панчеву одговор је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ1, с предлогом да се жалба одбије као неоснована и уз молбу да окривљени и бранилац буду обавештени о дану и часу одржавања седнице другостепеног већа.

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду је у поднеску КТЖ бр.362/19 од 09.04.2019.године предложио да се усвоји жалба Вишег јавног тужиоца у Панчеву и пресуда Вишег суда у Панчеву К 33/18 од 17.01.2019.године преиначи у погледу одлуке о кривичној санкцији, а да се жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ1, одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у смислу одредби чланова 447 и 448 ЗКП, у присуству браниоца окривљеног и одсуству уредно обавештених заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду и окривљеног, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, изјављеним жалбама, одговором на жалбу и предлогом заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду датим у наведеном поднеску, па је, након што је првостепену пресуду, у смислу одредбе члана 451 став 1 ЗКП, испитао у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалбама, нашао:

-жалбе су неосноване.

Жалбом Вишег јавног тужиоца у Панчеву побија се првостепена пресуда тако што се истиче да је суд пропустио да цени отежавајуће околности на страни окривљеног које се односе на јачину угрожености заштићеног добра и све околности под којима је дело учињено, односно да није узео у обзир количину опојне дроге коју је окривљени држао ради продаје, и то размерену у чак 218 пакетића, услед чега је казна затвора у нивоу посебног законског минимума на коју је окривљени осуђен неадекватна.

Жалбом браниоца окривљеног побија се првостепена пресуда тако што се истиче да је у конкретном случају било места примени одредбе члана 246 став 5 КЗ, имајући у виду да је окривљени од самог почетка указао на лице од ког је купио опојну дрогу, при чему чињеница да је лице у међувремену умрло нема никакве веза са окривљеним. Осим тога, наведено је да је, с обзиром да је законодавац онемогућио ублажавање казне, а да се окривљени искрено држао, да је раније неосуђиван, као и његове личне и породичне прилике, суд требало да примени једини могући институт и окривљеног ослободи од казне.

Међутим, испитујући првостепену пресуду у погледу одлуке о кривичној санкцији у односу на окривљеног АА, Апелациони суд у Београду је нашао да је првостепени суд приликом одлучивања о кривичној санкцији коју ће изрећи окривљеном, имао у виду све околности из члана 54 КЗ, које су од утицаја да висина кривичне санкције буде правилно одмерена и да је истима дао адекватан значај. Наиме, правилно је првостепени суд од олакшавајућих околности на страни окривљеног ценио да је признао извршење кривичног дела и тиме олакшао суду утврђивање чињеничног стања и допринео ефикасности кривичног поступка, изражено кајање, затим да није осуђиван, као и његове социјалне прилике, односно да је породичан и да живи у ванбрачној заједници, док отежавајуће околности није нашао. Имајући у виду утврђене олакшавајуће околности, а у одсуству отежавајућих околности, правилно је првостепени суд окривљеног, због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, осудио на казну затвора у трајању од 3 године, у коју му је применом одредбе члана 63 КЗ урачунао време проведено на задржавању, као у диспозитиву првостепене пресуде, правилно налазећи да ће се, с обзиром на тежину извршеног кривичног дела, личност окривљеног, степен повреде заштићених друштвених вредности и степен кривице окривљеног, изреченом казном затвора у потпуности остварити сврха кажњавања из члана 42 КЗ, у оквиру опште сврхе кривичних санкција из члана 4 став 2 КЗ.

С тим у вези, Апелациони суд у Београду је посебно ценио жалбене наводе браниоца окривљеног којима се истиче да је првостепени суд требало окривљеног да ослободи казне, па је нашао да су исти неосновани.

Наиме, иако законодавац суду у складу са одредбом члана 246 став 5 КЗ даје могућност да окривљеног ослободи од казне уколико открије од кога је набавио опојну дрогу, правилно је првостепени суд, имајући у виду да га није обавезао на овакво одлучивање, и поред чињенице да је окривљени у својој одбрани навео да је опојну дрогу набавио од покојног СС из села ДД код СА, при том посебно ценећи да је окривљени као лице од кога је набавио опојну дрогу навео лице које је преминуло, као и да његове тврдње нису доказане током поступка, нашао да нема места примени института ослобађање од казне, додатно имајући у виду све околности конкретног случаја, а посебно количину опојне дроге за чије неовлашћено држање ради продаје је окривљени оглашен кривим.

Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Београду је применом одредбе члана 457 ЗКП донео одлуку као у диспозитиву пресуде.

Записничар         Председник већа-судија
Јелена Мијушковић,с.р.       Мирјана Поповић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)