Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.07.2010.

Кж1 3102/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД
Кж1 3102/2010
Дана 08.07.2010. године
Б Е О Г Р А Д, Ул. Немањина бр.9

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, уз учешће судијског помоћника Славице Црвени Бубњевић, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези става 1 Кривичног закона Републике Србије, одлучујући о жалбама јавног тужиоца Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, адвоката Оливере Ђорђевић, које су изјављене против пресуде Четвртог општинског суда у Београду К.бр.721/08 од 30.05.2008. године, у седници већа одржаној дана 08.07.2010. године у одсуству уредног обавештеног заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, донео је

П Р Е С У Д У


ПОВОДОМ жалби јавног тужиоца Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, а по службеној дужности ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Четвртог општинског суда у Београду К.бр.721/08 од 30.05.2008. године, тако што се према окривљеном:

АЛЕКСАНДРУ НИКОЛИЋУ, из Земуна, аа, рођеном __.године у Земуну, од оца АА1 и мајке АА2, девојачко __, Србину, држављанину Републике Србије, по занимању машински техничар, са завршеном Вишом машинском школом, неожењен, без деце, војску није служио, води се у ВЕ СО Земун, запослен, са просечним месечним примањима од 30.000,00 динара, без непокретне имовине, осуђиван пресудом Четвртог општинског суда у Београду К.бр.678/91 због кривичног дела из члана 174 став 1 КЗ РС (условно пет месеци казне затвора са роком проверавања од три године) која је брисана решењем К.бр.678/91 од 14.12.1995. године, пресудом Окружног суда у Београду К.бр.403/94 због кривичног дела из члана 166 став 3 КЗ РС на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, одговарао као малолетник због чега му је изречена васпитна мера појачан надзор од стране родитеља или старалаца, прекрашајно некажњаван, не води се други кривични поступак

На основу члана 354 став 1 тачка 3 ЗКП

ОДБИЈА ОПТУЖБА
Да је:

Неутврђеног дана 1999.године, од НН лица ради употребе набавио лажну јавну исправу – личну карту Републике Словеније серијског броја __ и регистарског броја __, издату 19.10.199_. године у Љубљани на своје име, израђену на фалсификованом обрасцу, коју су радници полиције дана 13.04.2004. године, у 22,00 часа, приликом легитимисања на Новом Београду у улици Владимира Поповића код њега пронашли,
- чиме би извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези 3 става 1 КЗ РС.

На основу члана 197 став 1 Законика о кривичном поступку, трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Четвртог општинског суда у Београду К.бр.721/08 од 30.05.2008. године, окривљени АА оглашен је кривим да је извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези става 1 Кривичног закона Републике Србије па му је суд, применом тог законског прописа, као и одредби чланова 5, 33, 38, 41, 51, 52 и 53 ОКЗ изрекао условну осуду, тако што му је утврдио казну затвора у трајању од осам месеци и истовремено одредио да се иста неће извршити уколико окривљени, за време проверавања од три године од правноснажности пресуде, не изврши ново кривично дело.

Истом пресудом окривљени је ослобођен плаћања трошкова кривичног поступка и одређено је да исти падају на терет буџетских средстава. Такође је, на основу члана 69 ОКЗ, окривљеном АА изречена мера безбедности одузимања предмета и то личне карте Републике Словеније серијског броја __ и регистарског броја __, издате _. године у Љубљани, као предмета извршења кривичног дела.

Против наведене пресуде жалбе су благовремено изјавили:

- јавни тужилац Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду, због одлуке о кривичној санкцији из члана 367 став 4 у вези са чланом 371 став 1 ЗКП, са предлогом да другостепени суд преиначи побијану пресуду у погледу одлуке о кривичној санкцији тако што ће окривљеном АА изрећи безусловну казну затвора,

- бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде кривичног закона и одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, при чему је истакла и чињеницу да другостепени суд треба да „има у виду“ и евентуалну апсолутну застарелост кривичног гоњења.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је, у свом поднеску Ктж.бр.1303/2010 од 09.04.2010. године, изнео предлог да се уважи жалба јавног тужиоца Четвртог ОЈТ у Београду и пресуда Четвртог општинског суда у Београду К.бр.721/08 од 30.05.2008. године преиначи у погледу одлуке о кривичној санкцији тако што ће се окривљени АА, због горе наведеног кривичног дела, осудити на казну затвора, а да се жалба браниоца окривљеног, адвоката АБ, одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом коју је испитао по службеној дужности сходно одредби члана 380 став 1, тачке 1 и 2 ЗКП-а и жалбама, па је, по оцени навода и предлога из жалби, имајући у виду мишљење јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао да је у овом кривичном предмету наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења против окривљеног АА.

Из списа предмета произилази да је побијаном пресудом окривљени АА оглашен кривим да је неутврђеног дана 1999. године извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези става 1 КЗ РС. За то кривично дело прописана је казна затвора у трајању од три месеца до пет година. Из списа предмета – изреке првостепене пресуде, произилази да је предметно кривично дело и свршено током 1999. године, обзиром да је у тој години окривљени дошао у посед горе ближе описане фалсификоване исправе.

Одредбом члана 103 став 1 тачка 5 КЗ, прописано је да се кривично гоњење не може предузети када протекне рок од пет година од извршења кривичног дела за које се, по закону, може изрећи казна затвора преко три године.

Одредбом члана 104 тачка 6 КЗ, прописано је да застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају када протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења за конкретно кривично дело.

Окривљени АА је оглашен кривим за извршење кривичног дела фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези става 1 КЗ РС. Реч је о кривичном делу за које је запрећена казна затвора од три месеца до пет година, па релативна застарелост кривичног гоњења за то кривично дело наступа за пет година, а апсолутна застарелост кривичног гоњења за исто за десет година, рачунајући од дана извршења кривичног дела. У конкретном случају кривично дело је извршено „неутврђеног дана 1999. године“ године, па је апсолутна застарелост кривичног гоњења за конкретно кривично дело наступила 01.01.2009.године.

Обзиром на то, Апелациони суд у Београду је, због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења у конкретном случају, сходно одредбама члана 354 став 1 тачка 3 ЗКП, донео пресуду којом је одбио оптужбу против окривљеног АА за кривично дело фалсификовање исправе из члана 233 став 3 у вези става 1 КЗ РС.

Како је против окривљеног АА одбијена оптужба да је извршио кривично дело које му се ставља на терет, одлучено је да трошкови кривичног поступка сходно одредбама члана 197 став 1 ЗКП падну на терет буџетских средстава.

Пошто је пресуда Четвртог општинског суда у Београду К.бр.721/08 од 30.05.2008. године преиначена због апсолутне застарелости кривичног гоњења, суд се није упуштао у анализу осталих навода и предлога из жалби јавног тужиоца и браниоца окривљеног.

Због свега наведеног, Апелациони суд у Београду је, на основу одредби члана 391 став 1 ЗКП, у вези са одредбама члана 354 став 1 тачка 3 ЗКП, одлучио као у изреци пресуде.

Записничар Председник већа-судија
Славица Црвени Бубњевић Славка Михајловић

ОМЈ/ЖП

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)