Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.09.2010.

Кж1 3093/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 3093/10
Дана 24.09.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Савке Гогић, председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Тањом Славковић, записничарем, у кривичном поступку против окривљене АА, због два кривична дела недавање издржавања из члана 195 став 1 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљене АА адвоката АБ, изјављеној против пресуде Општинског суда у Великој Плани Кв.бр. 42/09 од 03.12.2009. године, у седници већа одржаној дана 24.09.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена жалба браниоца окривљене АА, адвоката АБ изјављена против пресуде Општинског суда у Великој Плани Кв.бр. 42/09 од 03.12.2009. године.


О б р а з л о ж е њ е

Општински суд у Великој Плани је пресудом Кв.бр. 42/09 од 03.12.2009. године опозвао условну осуду изречену окривљеној АА из Велике Плане правноснажном пресудом Општинског суда у Великој Плани К.бр. 114/07 од 12.03.2008. године, па се казна затвора у трајању од 3 месеца, има извршити.

Истом пресудом окривљена Ђурић Сузана је обавезана да на име трошкова поступка опозива условне осуде, законском заступнику ББ из аа СО бб, чији је пуномоћник адвокат БА, исплати износ од 3.000,00 у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљене АА адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 2 у вези члана 521 став 4 ЗКП са предлогом да Апелациони суд у Београду укине пресуду Општинског суда у Великој Плани Кв.бр. 42/09 од 03.12.2009. године и обустави поступак за опозивање условне осуде.

Заменик Апелационог јавног тужиоца је у свом поднеску Ктж.бр. 1276/2010 од 12.04.2010. године ставио предлог да Апелациони суд у Београду, као другостепени, одбаци жалбу браниоца окривљене АА од 29.01.2010. године, изјављену против пресуде Општинског суда у Великој Плани Кв.бр. 42/09 од 03.12.2009. године, као неблаговремену.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбом, као и предлогом заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду, па је нашао:

Жалба је неблаговремена.

Чланом 386 ЗКП-а је прописано да ће се жалба одбацити решењем као неблаговремена ако се утврди да је поднета после законског рока.

Уводим у списе предмета другостепени суд је утврдио да је браниоцу окривљене АА адвокату АБ пресуда Општинског суда у Великој Плани Кв.бр. 42/09 од 03.12.2009. године уручена дана 11.12.2009. године, како је назначено у повратници у спису, а да је жалбу на наведену пресуду изјавио дана 29.01.2010. године. С обзиром да је увидом у спис и повратнице у спису, такође утврђено да је пресуда упућена окривљеној АА уручено њеном супругу ВВ 25.01.2010. године, то је Апелациони суд, пре заказивања седнице већа, вратио спис првостепеном суду како би пресуду уручили окривљеној лично, што је и учињено дана 19.05.2010. године, након чега окривљена није изјављивала жалбу. Како је чланом 363 став 1 ЗКП-а прописано да против пресуде донесене у првом степену овлашћена лица могу изјавити жалбу у року од 15 дана од дана достављања преписа пресуде, а чланом 364 став 1 и став 2 ЗКП да рок за жалбу лицима која су овлашћена на њено подношење тече од дана када је оптуженом односно његовом браниоцу достављен препис пресуде, из чега јасно произилази да бранилац и окривљени имају самостално право на жалбу, у року од 15 дана од дана достављања преписа пресуде, то је жалба браниоца окривљене адвоката АБ поднета 29.01.2010. године на пресуду која му је уручена 11.12.2009. године неблаговремена, с обзиром да је задњи дан за изјављивање жалбе од стране браниоца истекао са даном 28.12.2009. године, а при томе није од утицаја што је бранилац жалбу изјавио у року за изјављивање жалбе од стране окривљене, на пресуду која јој је уручена њеном супругу 25.01.2010. године, с обзиром да је жалбу и сачинио и потписао искључиво бранилац окривљене а окривљена у законском року за изјављивање жалбе на првостепену пресуду, ни након уручења исте члану домаћинства, ни након што јој је пресуда накнадно лично уручена дана 19.05.2010. године, жалбу није изјављивала.

На основу свега напред наведеног, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења, на основу одредби члана 386 ЗКП-а.


Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Тања Славковић, с.р. Савка Гогић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)