Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.10.2012.

Кж1 302/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД
Кж 1-302/2012
Дана 29.2.2012. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Олге Крстић као записничара, у кривичном предмету против осуђеног АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из чл.246 став 1 Кривичног законика и др., решавајући по жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду К.бр.3009/10 - Кв.бр.3801/11 од 11.10.2011.године у седници већа одржаној дана 29.2.2012.године, донео је


П Р Е С У Д У


ОДБИЈА се као неоснована жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, а пресуда Вишег суда у Београду К.бр.3009/10 - Кв.бр.3801/11 од 11.10.2011.године ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

   Првостепеном пресудом на основу члана 405 став 1 тачка 1 ЗКП преиначене су у погледу одлуке о казни правноснажне пресуде Вишег суда у Београду К.бр.3009/10 од 7.6.2010.године, која је преиначена пресудом Апелационог суда у Београду Кж.бр.6194/10 од 7.4.2011.године и пресуда Окружног суда у Београду К.бр.1656/08 од 9.2.2009.године, која је преиначена пресудом Врховног суда Србије Кж.бр.1689/09 од 7.12.2009.године, на начин тако што је окривљени АА, на основу казни затвора изречених поменутим пресудама које су му узете као утврђене, осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 година и 2 месеца.

  Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 2 ЗКП с предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

  У одговору на жалбу бранилац осуђеног АА, адвокат АБ оспорила је наводе жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и предложила да Апелациони суд у Београду жалбу одбије као неосновану, а првостепену пресуду потврди.

Апелациони јавни тужилац у Београду је својим поднеском Ктж.бр.291/2010 од 02.02.2012.године предложио да Апелациони суд у Београду уважавањем навода жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду побијану пресуду укине и списе предмета врати првостепеном суду на поновно суђење.

  Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП и жалбом па је по оцени жалбених навода и предлога као и става Апелационог јавног тужиоца у писменом поднеску нашао :

  -жалба је неоснована.

  Првостепена пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка нити повреде кривичног закона на које Апелациони суд поводом жалбе у смислу члана 380 став 1 тачка 1 и 2 ЗКП пази по службеној дужности.

  Жалбом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду истиче се да је првостепена пресуда донета на основу битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 2 ЗКП која се односи на погрешну оцену првостепеног суда да су се у конкретном случају стекли услови за примену одредбе члана 405 став 1 тачка 1 ЗКП, обзиром да у конкретном случају сходно одредби члана 405 став 6 ЗКП предлог за преиначење пресуда на основу члана 405 ЗКП може поднети поред јавног тужиоца, само осуђени, а у конкретном случају суд је донео одлуку о преиначењу на основу захтева браниоца окривљеног који то својство није имао, обзиром да му је пуномоћје дала мајка осуђеног, која за то, по закону није имала право, пошто се у овом случају ради о подношењу ванредног правног лека а не о првостепеном поступку.

По налажењу Апелационог суда правилно је поступио првостепени суд када је нашао да је захтев за неправо понављање кривичног поступка у конкретном случају поднет од стране овлашћеног лица адвоката АБ којој је мајка осуђеног АА, АА1 дала пуномоћје за поступање у поступку понављања овог кривичног поступка, на шта је у смислу члана 68 став 2 ЗКП била и овлашћена те се стога жалбени наводи ВЈТ оцењују као неосновани и без утицаја су на другачију одлуку суда у овој кривично-правној ствари

Због свега напред наведеног Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци пресуде на основу чл.388 ЗКП-а.

Записничар        Председник већа-судија
Олга Крстић, с.р.       Милена Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)