Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.10.2011.

Кж1 2771/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 2771/11
Дана 03.10.2011. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина бр.9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, уз учешће судијског помоћника Јелене Миљковић Глигоријевић, као записничара, у кривичном предмету окривљеног АА и др., због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика и др., одлучујући о жалбама браниоца окривљеног ББ адвоката БА, браниоца окривљеног АА адвоката АБ и јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, изјављеним против пресуде Вишег суда у Зајечару К.бр. 52/10 од 14.06.2010. године, у седници већа одржаној дана 03.10.2011. године сходно одредбама члана 375 Законика о кривичном поступку у присуству браниоца окривљеног АА адвоката АБ, а у одсуству уредно обавештеног заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду и окривљеног АА, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Уважавањем жалби браниоца окривљеног ББ адвоката БА и браниоца окривљеног АА адвоката АБ УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Зајечару К.бр. 52/10 од 14.06.2010. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Вишег суда у Зајечару К.бр.52/10 од 14.06.2010. године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика, док је окривљени ББ оглашен кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 Кривичног законика и кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, па их је суд на основу чланова 4, 14, 42, 45, 54, 63 и 87 Кривичног законика осудио и то окривљеног АА на казну затвора у трајању од три године у коју казну му се има урачунати време проведено у притвору почев од 11.03.2010. године па до 14.06.2010. године, док је окривљеном ББ за кривично дело из члана 246 став 1 Кривичног законика утврдио казну затвора у трајању од три године, а за кривично дело из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика казну затвора у трајању од две године, па је окривљеног осудио на јединствену казну затвора у трајању од четири године и једанаест месеци у коју казну се има урачунати и време проведено у притвору почев од 11.03.2010. године па до 14.06.2010. године. Истом пресудом према окривљеном ББ изречена је мера безбедности одузимања предмета и то пиштољ марке ЦЗ „М57“, калибра 7,62 х 25 мм, без фабричког броја са 7 метака калибра 7,62 мм и опојна дрога марихуана у нето маси од 186,6 грама.

Окривљени АА и ББ су обавезани да суду на име паушала исплате новчани износ од по 5.000,00 динара у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде, при чему је окривљени ББ обавезан да суду на име трошкова кривичног поступка исплати новчани износ од 5.000,00 динара у року од 5 дана од дана правноснажности пресуде.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

- бранилац окривљеног ББ адвокат БА због битне повреде одредаба ЗКП и одлуке о казни, са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе следећу пресуду: Усваја се жалба браниоца окривљеног ББ адвоката БА и укида пресуда Вишег суда у Зајечару К.бр.52/10 од 14.06.2010. године а предмет враћа истом суду на поновно одлучивање, 

- бранилац окривљеног АА адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да жалба као основана буде уважена и пресуда првостепеног суда у смислу одредбе члана 389 став 1 ЗКП укинута и предмет враћен првостепеном суду али измењеном већу на поновно одлучивање. Исти је у жалби молио Апелациони суд у Београду да га у смислу одредбе члана 375 став 1 ЗКП обавести о седници другостепеног кривичног већа, као и самог окривљеног, како би евентуално седници заједно приступили и пружили суду допуне или образложење жалбених навода,

- јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Зајечару са предлогом ''да Апелациони суд у Београду преиначи пресуду Вишег суда у Зајечару К.бр.52/10 од 14.06.2010. године и окривљеном АА из Зајечара и окривљеном ББ из аа изрекне строжије казне затвора''.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у свом поднеску Ктж.бр.2802/2011 од 09.06.2011. године, дао предлог да се жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Зајечару против пресуде Вишег суда у Зајечару К.бр.52/10 од 14.06.2010. године усвоји као основана, побијана пресуда преиначи и окривљенима за извршено кривично дело изрекне казна затвора у дужем трајању, да се жалбе бранилаца окривљених одбију као неосноване.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу члана 375 ЗКП, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбама, па је по оцени жалбених навода и предлога, те предлога јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

- жалбе бранилаца окривљених су основане.

Првостепена пресуда је донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 2 ЗКП, на које Апелациони суд, као другостепени, пази по службеној дужности и на које се основано жалбом браниоца АА адвоката АБ указује. Првостепена пресуда је донета супротно одредбама 368 став 1 тачка 2 ЗКП као и члана 40 тачка 1 до 5 ЗКП, обзиром да је на главном претресу суделовао судија који се морао изузети.

Наиме, из списа предмета произилази да је председник већа у овом предмету поступао као истражни судија, односно исти је вршио истражне радње на тај начин што је дана 12.03.2010. године под бројем Кри.Пов.39/10 издао наредбу да се изврши претресање стана и других просторија окривљеног АА да би потом донео првостепену одлуку, те на тај начин поступио противно одредби члана 40 став 1 тачка 4 ЗКП-а, којом је прописано да судија не може вршити судијску дужност ако је у истом кривичном предмету вршио истражне радње, чиме је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка (апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка), због чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити недостатке на које је указано овим решењем, поступити по примедбама, те спровести поступак у измењеном саставу већа, а након тога донети правилну и на закону засновану одлуку.

Како су наведене повреде првостепену одлуку учиниле неподобном за испитивање то је иста морала бити укинута, а овај суд се није упуштао у даље испитивање законитости предметне одлуке и правилности утврђеног чињеничног стања, као ни у оцену жалбених навода јавног тужиоца.

Са напред наведених разлога, а на основу члана 389 став 1 ЗКП Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења

Записничар        Председник већа-судија
Јелена Миљковић Глигоријевић    Славка Михајловић

ОМЈ/ЈМГ
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)