Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.05.2013.

Кж1 256/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 256/13
Дана 07.03.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Катарине Мајачић, као записничара, у кривичном поступку према окривљеном АА, због кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ-а, кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а, одлучујући о постојању разлога за притвор према окривљеном АА, у седници већа одржаној дана 07.03.2013.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Према окривљеном АА, звани „аа“, ЈМБГ _, рођен дана _.19_.године у Београду, од оца _ и мајке _, рођене _, са пребивалиштем у _, ул. _ број _, држављанин Србије,


УКИДА СЕ ПРИТВОР

Одређен решењем истражног судије Окружног суда у Београду Ки.бр.234/09 од 06.03.2009.године, а који му се рачуна од 04.03.2009.године, када је лишен слободе, последњи пут продужен решењем Вишег суда у Београду К.бр.325/12 од 17.09.2012.године, којим решењем је одређено да притвор по истом може трајати до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, а најдуже док не истекне време трајања казне изречене му пресудом Вишег суда у Београду К.бр.325/12 од 17.09.2012.године, па се исти има ОДМАХ пустити на слободу.


О б р а з л о ж е њ е

Неправноснажном пресудом Вишег суда у Београду К.бр.325/12 од 17.09.2012.године, окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ-а и кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а, за која кривична дела је суд окривљеном применом наведених законских прописа и одредби члана 4, 42, 43, 45, 54 КЗ-а претходно утврдио за кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ-а појединачну казну затвора у трајању од седам година, а за кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а, појединачну казну затвора у трајању од осам месеци, те је, узимајући као утврђену казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, као и меру безбедности по тој пресуди одузимање предмета и то путне исправе на име Лотина Борислав, серијског броја СП 006549518, издату од МУП Београд, возачке дозволе серијског броја ЦП 05729718, издате на име Лотина Борислав од МУП Београд, личне карте Републике БиХ број 04Ф3Х0719 издате на име Лотина Борислав као предмета употребљених за извршење кривичних дела и насталих извршењем кривичног дела, по пресуди Вишег суда у Београду К.бр.1207/10 од 16.05.2011.године, која је у односу на ово кривично дело правноснажна дана 27.03.2012.године, даљом применом наведених законских прописа и одредби члана 60 став 2 у вези става 1 КЗ-а и одредбе члана 63 КЗ-а, суд окривљеног АА осудио на јединствену казну затвора у трајању од осам година, и одредио да му се у исту урачунава време проведено у притвору од 04.03.2009.године до упућивања осуђеног у установу за издржавање казне, најдуже док не истекне време трајања казне изречене овом пресудом. Окривљени је обавезан да суду на име паушала плати износ од 15.000,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом извршења, као и трошкове поступка о чијој ће висини суд одлучити накнадно посебним решењем. На основу члана 79 КЗ-а, суд је окривљеном АА изрекао меру безбедности одузимања предмета и то једног пиштоља марке „ЦЗ модел М 75“, калибра 9 мм пара без фабричког броја са два припадајућа оквира, један револвер марке „Smith I Vesson”, калибра 22 ЛП, модел 34-1, фабричког броја _ и 30 комада муниције калибра 22 ЛП, један метак НН калибра. На основу члана 246 став 7 КЗ, од окривљеног АА је одузето 4.020,79 грама опојне дроге хероина у облику базе без примеса, 6.435,84 грама смеше опојне дроге хероина у облику базе са активним разблаживачима кофеином и парацетамолом, 401,12 грама опојне дроге кокаина, 4,80 грама опојне дроге марихуане, 321,80 грама манитола, 17.993,47 грама смеше парацетамола и кофеина.

Против наведене пресуде жалбу су изјавили јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, окривљени АА, бранилац окривљеног адвокат АБ, бранилац окривљеног адвокат АБ1 и бранилац окривљеног адвокат АБ2.

Ради одлучивања о поднетим жалбама изјављеним против наведене пресуде одржана је јавна седница већа, те је након већања и гласања, дана 07.03.2013. године, веће Апелационог суда у Београду, донело одлуку да се одржи претрес пред другостепеним судом.

Одлучујући о разлозима за притвор према окривљеном АА, у смислу одредбе члана 358 ЗКП-а, на коју упућује одредба члана 379 ЗКП, веће овог суда је нашло да у конкретном случају више не стоје разлози за даље задржавање окривљеног у притвору, предвиђени одредбом чл. 142 став 1 тачка 3 ЗКП-а, због којих је притвор према окривљеном продужаван, нити неки други разлози.

Наиме, решењем Вишег суда у Београду К.325/12 од 17.09.2012.године притвор према окривљеном је продужен на основу чл. 358 став 5 и 6 у вези става 1 ЗКП-а, у вези члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП-а, којим решењем је одређено да притвор по истом може трајати до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне, а најдуже док не истекне време трајања казне изречене му пресудом Вишег суда у Београду К.бр.325/12 од 17.09.2012.године. Притвор према окривљеном је продужен јер је оцењено да у конкретном случају постоје околности које у својој међусобној повезаности, указују на оправдану бојазан да би окривљени уколико би се нашао на слбоди могао поновити кривично дело, односно наставити са вршењем кривичних дела, због чега се његово даље задржавање у притвору, по оцени првостепеног суда, показало као неопходна мера. Ово стога што је неправноснажном пресудом К.бр.325/12 од 17.09.2012. године, окривљени оглашен кривим за извршење кривичних дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ-а и кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а и осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 8 година, при чему је окривљени осуђен и за кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а, за које кривично дело је и раније осуђиван, те имајући у виду и чињеницу да је код окривљеног пронађена велика количина и разне врсте опојних дрога, као и велика количина разблаживача опојних дрога, алати и предмети који служе за мешање и паковање опојне дроге, хидраулична дизалица, електронске ваге, миксер, блендер.

Имајући у виду да је дана 07.03.2013. године одржана јавна седница, након чега се приступило већању и гласању, те донета одлука да се пред другостепеним судом отвори претрес, те имајући у виду чињеницу да се окривљени у притвору налази већ 4 године, по налажењу већа Апелационог суда у Београду, разлози због којих је продужен притвор према окривљеном по основу одредбе члана 142 став 1 тачка 3 ЗКП-а, а које околности суштински представљају елементе кривичног дела који се окривљеном стављају на терет, немају такав интензитет нити квалитет који би представљао разлог због којег би према окривљеном притвор требао бити продужен, а при том нема ни других разлога који би указивали на оправданост његовог даљег задржавања у притвору, због чега је донета одлука као у изреци решења.

Из изнетих разлога, на основу члана 358 ЗКП-а, на коју упућује одредба члана 379 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Катарина Мајачић, с.р.     Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)