Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.11.2010.

Кж1 2473/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 2473/10
Дана 17.12.2010. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, уз учешће Олгице Лончар, као записничарa, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за порнографију из члана 185 став 3 у вези става 2 Кривичног законика, одлучујући о жалбама јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, изјављеним против пресуде Другог општинског суда у Београду II К.бр. 1782/07 од 11.12.2009. године, на претресу одржаном у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду Лидије Комнен-Николић, окривљеног АА и његовог браниоца адвоката АБ, донео је дана 17.12.2010. године


П Р Е С У Д У


Поводом жалбе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, а по службеној дужности, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Другог општинског суда у Београду II К.бр. 1782/07 од 11.12.2009. године, тако што Апелациони суд у Београду,

Према:

Окривљеном АА, од оца АА1 и мајке АА1, рођене АА1А, рођеног __. године у Београду, са пребивалиштем у вв, са осталим личним подацима као у првостепеној пресуди,

На основу одредбе члана 354 тачка 1 ЗКП-а


ОДБИЈА ОПТУЖБУ

Да је:

„Дана 18.06.2005. године, око 12,15 часова, у Београду, у ул. Масариковој, у јавној гаражи „Паркинг сервиса“, продао слике и аудио-визуелне предмете порнографске садржине настале искоришћавањем деце, на тај начин што је претходно огласио продају слика и аудио-визуелних предмета порнографске садржине на интернет форуму странице www.serbiancafe.com, где је креирао оглас под псеудонимом „r@y gold“, те га је преко електронске поште са адресе „pt diskovi hc@hotmail.com” контактирао ради куповине ББ који је користио псеудоним „John Smith” те је окривљени путем електронске поште, користећи псеудоним „Марко Поло“ са ББ уговорио купопродају пет компакт-дискова са порнографском садржином насталом искоришћавањем деце, који су означени под редним бројевима продајног каталога окривљеног 01, 03, 04, 06 и 14, за укупну цену од 150 евра, која комуникација између окривљеног и ББ је откривена од стране полицијских службеника МУП-а РС након што је слободе лишен ББ, да би затим окривљени означеног дана у јавној гаражи у ул. Масариковој, ради реализације продаје коју је уговорио са ББ, наведене дискове продао СС, полицијском службенику МУП-а РС који је окривљеном, након што му је окривљени предао пет компакт дискова и шести који је представљао каталог предао износ од 150 евра на име купопродајне цене, да би потом окривљени, приликом изласка из гараже у ул. Масариковој, био лишен слободе од стране полицијских службеника МУП-а РС, при чему је окривљени био свестан свог дела и хтео његово извршење, те свестан да је исто забрањено,“

-чиме би извршио кривично дело приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за порнографију из члана 185 став 3 у вези става 2 Кривичног законика.

Трошкови кривичног поступка, као и нужни издаци окривљеног и нужни издаци и награда његовог браниоца падају на терет буџетских средстава.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Другог општинског суда у Београду II К.бр. 1782/07 од 11.12.2009. године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за порнографију из члана 185 став 3 у вези става 2 КЗ, па је осуђен на казну затвора у трајању од једне године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 20.06.2005. године, када је лишен слободе до 10.10.2005. године када му је притвор укинут. На основу члана 91 и 92 став 1 КЗ у вези члана 513 и 517 ЗКП-а од окривљеног АА одузета је имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела и то новац у износу од 150 евра. Сходно члану 193 и 106 ЗКП-а окривљени је обавезан да плати на име трошкова поступка износ од 85.694,03 динара и на име паушала износ од 20.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде, под претњом принудног извршења.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили:

- Јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи пресуду Другог општинског суда у Београду II К.бр. 1782/07 од 11.12.2009. године и осуди окривљеног АА на строжију казну затвора и у смислу одредби члана 87 КЗ-а изрекне меру безбедности одузимања предмета, у вези предметног персоналног рачунара и периферија, и

- бранилац окривљеног, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, одлуке о казни, одлуке о одузимању имовинске користи и одлуке о трошковима кривичног поступка и паушала, са предлогом да се првостепена пресуда преиначи тако што ће се окривљени ослободити од оптужбе или да се иста укине и предмет врати на поновно разматрање и одлучивање или да се одржи претрес у смислу члана 377 ЗКП-а, као и да буде обавештен о седници већа.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 621/2010 од 09.03.2010. године предложио да се жалба јавног тужиоца јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду уважи као основана и првостепена пресуда преиначи само у погледу одлуке о казни, тако што ће се окривљени осудити на казну затвора у дужем временском трајању, а да се жалба браниоца окривљеног одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду је одржао јавну седницу већа дана 22.06.2010. године, у присуству браниоца окривљеног адвоката АБ, а у одсуству уредно обавештених Апелационог јавног тужиоца у Београду и окривљеног АА, на којој је одлучио да се одржи претрес пред другостепеним судом.

Претрес је одржан дана 17.12.2010. године, па је након разматрања списа предмета, саслушања окривљеног и читања писмених доказа, а након разматрања навода жалбе, нашао:

Поводом изјављених жалби, а по службеној дужности, на основу одредбе члана 354 тачка 1 ЗКП-а, према окривљеном АА треба одбити оптужбу.

Наиме, из списа предмета произлази да је јавни тужилац Другог општинског јавног тужилаштва у Београду изменом оптужног акта дана 06.11.2009. године, ставио на терет окривљеном АА извршење кривичног дела приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за порнографију из члана 185 став 3 у вези става 2 Кривичног законика, и то тако што је окривљеном стављено на терет да је дана 18.06.2005. године у Београду продао слике и аудио-визуелне предмете порнографске садржине настале искоришћавањем деце СС полицијском службенику МУП-а Републике Србије, а за коју радњу је и оглашен кривим побијаном пресудом.

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду је својим актом од 03.12.2010. године, у току претреса пред другостепеним судом извршио прецизирање оптужног акта тако што је окривљеном ставио на терет да је у временском периоду између 12.03.2005. године и 13.06.2005. године продавао и на други начин чинио доступним слике и аудио-визуелне предмете експлицитне порнографске садржине настале искоришћавањем деце и то што је у временском периоду између 05.04.2005. године и 25.05.2005. године, а везано за комуникацију са извесним ББ, затим у временском периоду од 08.06.2005. године до 13.06.2005. године у комуникацији са НН особом са електронском адресом „Mitke@post.com” и у периоду између 07.06.2005. године и 10.06.2005. године са НН лицем са корисником са електронском адресом „Dejan Strasni@hotmail.com“, чиме је извршио кривично дело приказивање порнографског материјала и искоришћавање деце за порнографију у продуженом трајању из члана 185 став 3 у вези става 2 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика. Осим наведеног у измењеној оптужници је поред радњи извршења „продаја слика и аудио визуелних предмета“ стављена на терет и радња извршења „и на други начин чинио доступним слике и аудио-визуелне предмете експлицитне порнографске садржине...“.

Дакле, измењеним оптужним актом Апелационог јавног тужиоца у Београду у потпуности је из оптужбе изостављена радња од 18.06.2005. године, а стављене су му на терет три потпуно нове кривично правне радње, једна у периоду од 05.04.2005. године до 25.05.2005. године, друга у периоду од 08.06.2005. до 13.06.2005. године и трећа у периоду од 07.06.2005. до 10.06.2005. године. Истом оптужницом, оптуженом је поред постојећег начина извршења, продајом слика и аудио визуелних предмета експлицитне порнографске садржине, додато и да је кривично дело извршио тако што је исте предмете и на други начин чинио доступним.

Имајући у виду напред наведено, дакле да измена оптужног акта коју је извршио заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду у току главног претреса пред другостепеним судом, није извршена у корист окривљеног, већ на његову штету, што је противно одредби члана 378 став 5 ЗКП-а, којом је прописано да тужилац може, с обзиром на резултат претреса у целини или делимично одустати од оптужнице или изменити оптужницу у корист оптуженог, произлази да је јавни тужилац фактички одустао од раније оптужнице Другог ОЈТ-а, а на основу које је донета ожалбена пресуда.

С тога је Апелациони суд у Београду поводом жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, а по службеној дужности, преиначио првостепену пресуду, тако што је на основу одредбе члана 354 тачка 1 ЗКП-а, одбио оптужбу према окривљеном.

Одлука о трошковима кривичног поступка донета је на основу члана 197 став 1 ЗКП-а, а о висини трошкова првостепени суд ће одлучити посебним решењем.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 391 ЗКП, у вези одредбе члана 354 тачка 1 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар, Председник већа-судија,
Олгица Лончар, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)