Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.04.2013.

Кж1 1888/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1888/13
Дана 15.04.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Милене Рашић - председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић - чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Лазин - записничарем, у кривичном предмету против АА, због кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 1 КЗ, одлучујући о жалби АА, изјављеној против решења Првог основног суда у Београду К.бр.15532/10 од 20.09.2012. године, у седници већа одржаној дана 15.04.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  Поводом жалбе АА, а по службеној дужности, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ решење Првог основног суда у Београду К.бр.15532/10 од 20.09.2012. године, тако што Апелациони суд у Београду према АА, са личним подацима као у изреци првостепеног решења, услед застарелости гоњења

ОБУСТАВЉА ПОСТУПАК

за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи по предлогу јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.534/07 од 20.06.2011. године у коме је АА стављено на терет

да је:

дана 13.02.2007. године око 14,00 часова у Београду у улици Савска број 17а, у згради Палате правде у службеним просторијама некадашњег Првог општинског суда у Београду у судници број 33, у неурачунљивом стању, вршењем насиља према оштећенима ОО и ОО1, изазивањем туче, дрским и безобзирним понашањем теже реметио јавни ред и мир, на тај начин што је на самом крају рочишта за главну расправу у парничном поступку за утврђивање права својине на непокретности некадашњег Првог општинског суда у Београду П.бр.8911/06 по тужби његове ванбрачне супруге ОО1, без икаквог повода скочио са столице, пришао оштећеној ОО, у том поступку пуномоћнику тужиоца, а потом је ногом ударио у пределу потколенице, након чега је оштећена устала и побегла у део суднице иза судског већа, да би га потом оштећена ОО1, у намери да заштити свог пуномоћника, ухватила за јакну покушавајући да га спречи да не дође до оштећене ОО, након чега се окренуо ка оштећеној ОО1 и ударио је песницом у главу, а потом се оштећеној ОО обратио речима говорећи: ”Бацићу ти бомбу и запалићу ти канцеларију, тебе и твоју породицу ћу заклати”, након чега је у судницу ушло судско обезбеђење и извело га из зграде,

- чиме би у стању неурачунљивости учинио противправно дело одређено у Закону као кривично дело насилничко понашање из члана 344 став 1 Кривичног законика.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.


О б р а з л о ж е њ е

   Први основни суд у Београду је решењем К.бр.15532/10 од 20.09.2012. године према АА због тога што је у стању неурачунљивости учинио противправно дело одређено у Закону као кривично дело насилничко понашање из члана 344 став 1 КЗ, на основу одредби чланова 78, 79, 80 и 82 КЗ и одредби чланова 505 и 506 ЗКП, изрекао меру безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи која ће се извршити у Специјализованој болници за психијатријске болести “Др Лаза Лазаревић” и која ће трајати док постоји потреба за лечењем, али не дуже од 3 године, с тим да уколико се учинилац не подвргне лечењу на слободи или га самовољно напусти или ако и поред лечења наступи опасност да поново учини противправно дело предвиђено законом као кривично дело, тако да је потребно његово лечење и чување у одговарајућој здравственој установи, суд му може изрећи обавезно психијатријско лечење и чување у одговарајућој здравственој установи.

Истим решењем АА је ослобођен од плаћања трошкова кривичног поступка и одређено је да исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведеног решења жалбу је изјавио АА из свих законских разлога, са предлогом да се ожалбено решење преиначи и да му се одреди друга казна.

Заменик Апелационог јавног тужиоца у Београду је у свом поднеску КТЖ.бр.1789/2013 од 02.04.2013. године ставио предлог да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу АА изјављену против решења Првог основног суда у Београду К.бр.15532/10 од 20.09.2012. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе предмета, заједно са побијаним решењем које је испитао у смислу члана 380 ЗКП и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог заменика Апелационог јавног тужиоца у Београду, нашао:
Испитујући првостепено решење по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП овај суд као другостепени налази да је у односу на АА наступила апсолутна застарелост гоњења, због чега је преиначио побијано решење тако што је према АА обуставио поступак за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи по предлогу јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.534/07 од 20.06.2011. године у коме је АА стављено на терет да је у стању неурачунљивости извршио противправно дело одређено у Закону као кривично дело насилничко понашање из члана 344 став 1 КЗ.

Наиме, из списа предмета произилази да је оптужним предлогом Другог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.534/07 од 13.07.2007. године, чије је заступање преузело Прво основно јавно тужилаштво у Београду, АА стављено на терет извршење кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 1 КЗ и то да је кривично дело извршио дана 13.02.2007. године. Поднеском Првог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.534/07 од 20.06.2011. године је стављен предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи према АА да је дана 13.02.2007. године у стању неурачунљивости учинио противправно дело одређено у Закону као кривично дело насилничко понашање из члана 344 став 1 КЗ.

Одредбом члана 344 став 1 Кривичног законика је прописано да ће се ко грубим вређањем или злостављањем другог, вршењем насиља према другом, изазивањем туче или дрским или безобзирним понашањем значајније угрожава спокојство грађана или теже ремети јавни ред и мир, казнити затвором до 3 године.

Одредбом члана 103 тачка 6 КЗ је предвиђено да се кривично гоњење не може предузети када протекне 3 године од извршења кривичног дела за које се по закону може изрећи казна затвора преко 1 године, а одредбом члана 104 став 6 КЗ је предвиђено да застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају када протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења, а што у конкретном случају износи 6 година.

У поступку за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи, нужно је утврдити да ли је у питању извршење противправног дела које у себи садржи објективна обележја кривичног дела, а такво поступање није могуће када наступи застарелост кривичног гоњења.

Како је у конкретном случају АА предлогом јавног тужиоца Првог ОЈТ-а у Београду Кт.бр.534/07 од 20.06.2011. године за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења на слободи стављено на терет да је дана 13.02.2007. године у стању неурачунљивости учинио противправно дело које у себи садржи објективна обележја кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 1 КЗ, то је следствено члану 103 тачка 6 КЗ и члану 104 став 6 КЗ дана 13.02.2013. године наступила апсолутна застарелост гоњења у овом поступку, обзиром да је од момента извршења наведеног противправног дела које је стављено на терет АА протекло више од 6 година, па је услед тога поводом жалбе АА, а по службеној дужности, побијано решење преиначено на начин како је то наведено у изреци овога решења.

На основу свега напред наведеног Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци овога решења, а на основу одредбе члана 391 ЗКП.

Записничар       Председник већа-судија
Снежана Лазин      Милена Рашић

МВ

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)