Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.04.2017.

Кж1 1390/16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1390/16
Дана 28.03.2017. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр.9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића, председника већа, судија Надежде Мијатовић, Милене Рашић, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, у кривичном предмету против окр.АА због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 КЗ у вези са чланом 33 КЗ, у седници већа одржаној дана 28.03.2017. године донео је,


Р Е Ш Е Њ Е

Према окривљеном АА, ЈМБГ _, од оца _ и мајке _, рођене _, рођеног _. године у _, Република _, са пребивалиштем у Београду, _, непријављеним боравиштем у Београду – _, држављанину Републике Србије,

на основу одредби члана 459 став 2 ЗКП, а из разлога предвиђених одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП-а,


ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРИТВОР

Који се окривљеном АА има рачунати од дана и часа лишења слободе, а који може трајати до упућивања окривљеног у установу за издржавање казне а најдуже до истека времена казне на коју је осуђен пресудом Апелационог суда у Београду Кж1.1390/16 од 28.03.2017. године.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Апелационог суда у Београду, Кж1.бр. 1390/2016 од 28.03.2017. године, окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 КЗ у вези са чланом 33 КЗ и осуђен је на казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година у коју казну му се урачунава време које је окривљени провео у екстрадиционом притвору у Белгији од 11.07.2012. године па до 21.01.2013 године као и време које је провео у притвору по решењу истражног судије Вишег суда у Београду Ки бр. 977/11 од 14.11.2011. године, почев од 21.01.2013. године када је лишен слободе па до 21.05.2014. године када му је притвор укинут.

Апелациони суд у Београду, је на основу одредби члана 459 став 2 ЗКП, нашао да у односу на окривљеног АА, стоји законски разлог за одређивање притвора предвиђен одредбом члана 211 став 1 тачка 1 ЗКП.

Ово стога што из списа предмета произилази, да је окривљени Милан Красић, неправноснажном пресудом Апелационог суда у Београду Кж1. 1390/16 осуђен на казну затвора у трајању од 15 (петнаест) година због извршења кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 33 КЗ, те да присуство окривљеног АА током истражног поступка са адреса познатих суду и то у ул. _ на којој има пријављено пребивалиште и у ул. _ где је непријављено боравио, није било могуће обезбедити позивањем, и због чега му је одређиван притвор решењем истражног судије Вишег суда у Београду Ки.бр. 977/11 од 14.11.2011. године а по ком решењу је окривљени екстрадиран из Краљевине Белгије и лишен слободе дана 21.01.2013. године, уз околност да из списа предмета произилази да је окривљени држављанин између осталог и Републике _, то Апелациони суд у Београдуналази да напред наведене околности у својој међусобној повезаности представљају особите околности указују на опасност да ће окривљени боравком на слободи да се крије и да се да у бекство и тако поново постане недоступан суду, због чега се одређивање притвора по овом законском основу у односу на овог окривљеног показује као нужно и неопходно.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду је сходно одредбама члана 459 ст. 2 ЗКП-а, у вези са чланом 211 став 1 тачка 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник     Председник већа-судија
Игор Рмандић,с.р.       Синиша Важић,с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења
није дозвољена посебна жалба
сходно одредби
члана 459. ст. 2 ЗКП-а

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)