Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
28.04.2016.

Кж1 131/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 131/15
Дана 28.04.2016. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Милена Рашић, као председник већа, са вишим саветником – записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против окривљеног АА, због продуженог кривичног дела тешке крађе из члана 204 став 1 КЗ у вези члана 61 КЗ, одлучујући о предлогу браниоца по службеној дужности окривљеног АА – адвоката АБ, за исплату трошкова кривичног поступка, донео је дана 28.04.2016. године


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ предлог браниоца окривљеног АА - адвоката АБ да му се на име две посете окривљеног у Окружном затвору у Београду исплати износ од 16.500,00 динара.


О б р а з л о ж е њ е

Бранилац по службеној дужности окривљеног АА – адвокат АБ је дана 20.04.2016. године доставио суду захтев за накнаду трошкова кривичног поступка којим је тражио да му се на име две посете окривљеног у Окружном затвору у Београду, а након пресуђења исплати износ од 33.000,00 динара умањен за 50%, што укупно износи 16.500,00 динара.

Апелациoни суд у Београду је одлучујући о поднетом захтеву браниоца по службеној дужности окривљеног АА – адвоката АБ за накнаду трошкова кривичног поступка извршио увид у списе предмета, па је утврдио следеће:

Списи предмета Првог основног суда у Београду К.бр.1821/14 су дана 26.03.2015. године, достављени Апелациoном суду у Београду ради одлучивања по жалби браниоца окривљеног АА – адвоката АБ изјављеној на пресуду Првог основног суда у Београду К.бр.1821/14 од 12.02.2015.

Након тога, седница већа у овој кривично-правној ствари заказана за 13.05.2015. године у 12,30 часова, је одржана, на коју је по заменичком пуномоћју за адвоката АБ приступио адвокат АБ1.

Бранилац окривљеног АА -адвокат АБ је суду доставио трошковник којим је тражио да му се на име разгледања списа предмета дана 12.05.2015. године, и на име приступа седници већа дана 13.05.2015. године уплати износ од 46.500,00 динара умањен за 50%, што укупно износи 23.250,00 динара.

Апелациoни суд у Београду је дана 18.05.2015. године донео решење којим је одлучио да се браниоцу исплати наведени износ од 23.250,00 динара, а сходно трошковнику који је поднео.

Бранилац окривљеног АА -адвокат АБ је потом дана 20.04.2016. године ставио захтев да му се за две посете окривљеном АА у Окружном затвору у Београду, а након пресуђења у овој кривично-правној ствари исплати износ од 33.000,00 динара, умањен за 50%, што укупно износи 16.500,00 динара, са захтевом да се о томе одлучи посебним решењем, при чему је у прилог свом захтеву доставио потврду издату од стране Окружног затвора у Београду из које произилази да су тражене посете биле и остварене.

Међутим, овај суд је приликом одлучивања о поднетом захтеву браниоца окривљеног АА -адвоката АБ донео одлуку као у изреци овог решења налазећи да се ради о трошковима који нису били нужни и неопходни имајући у виду да је жалбу у овој кривично-правној ствари изјавио само бранилац окривљеног-адвокат АБ, коју је потом на седници већа излагао адвокат АБ1 по заменичком пуномоћју за адвоката АБ крећући се у границама основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, тако да браниочеве посете окривљеном АА у просторијама Окружног затвора у Београду, а након пресуђења у овој кривично-правној ствари по оцени Апелационог суда у Београду, нису биле нужне и неопходне, а у циљу припремања одбране окривљеног и излагања садржине жалбе.

Апелациoни суд у Београду је сходно одредби члана 261 став 3 ЗКП донео одлуку као у изреци решења.

Записничар – саветник     Председник већа-судија
Тања Славковић,с.р.       Милена Рашић,с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења дозвољена је
жалба Апелациoном суду у Београду,
у року од 3 дана од дана пријема
писменог отправка решења.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)