Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.10.2014.

Кж1 1303/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1303/14
Дана 06.10.2014. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића, као председника већа, судија Надежде Мијатовић и Јасмине Васовић као чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Игора Рмандића, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног AA, због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 1 у вези члана 289 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби пуномоћника оштећене БА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Основног суда у Панчеву СПК.15/2014 од 11.09.2014. године, у седници већа одржаној дана 06. октобра 2014. године, једногласно је донео


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена, жалба пуномоћника оштећене БА, адвоката АБ, изјављена против пресуде Основног суда у Панчеву СПК.15/2014 од 11.09.2014. године.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Панчеву СПК.15/2014 од 11.09.2014. године окривљени АА је оглашен кривим због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 1 у вези са чланом 289 став 1 Кривичног законика, након чега је суд окривљеном у смислу одредбе члана 317 ЗКП изрекао условну осуду којом му је утврђена казна затвора у трајању од 1 (једне) године са роком проверавања у трајању од 3 (три) године и меру безбедности забране управљања моторним возилом “Б” категорије у трајању од 1 (једне) године која се има рачунати од дана правноснажности пресуде сходно одредби члана 86 и члана 297 став 5 Кривичног законика.

Окривљени АА се обавезује на плаћање трошкова кривичног поступка који се састоји од трошкова вештака ВВ за обављено саобраћајно-техничко вештачење у износу од 17.800,00 динара, обавезан је да плати трошкове вештаку др ВВ1 за обављено неуропсихијатријско вештачење у износу од 15.000,00 динара, и накнади трошкове заступања од стране пуномоћника оштећене БА, адвокату АБ (за заступање оштећене приликом њеног испитивања, испитивање сведока дана 13.02.2014. године, са започетих 2 сата, 9.750,00 динара х 2 и за заступање оштећене приликом испитивања сведока 06.03.2014. године у износу од 9.750,00 динара) у укупном износу од 29.259,00 динара према важећој Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката “Слубжени гласник РС” бр.121/12, а што је све окривљени дужан да плати у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

Оштећена се са истакнутим имовинско-правним захтевом се за накнаду штете у неопредељеном износу упућује на парнични поступак.

Против наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио пуномоћник оштећене БА, адвокат АБ и то због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права, у делу пресуде којом се само делимично усваја захтев за накнаду трошкова кривичног поступка са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе одлуку којом ће ожалбена пресуда бити преиначена утолико што би БА били досуђени припадајући трошкови како првостепеног поступка све у укупном износу од 61.500,00 динара како је то раније и тражено као и трошкови жалбе другостепеног поступка у износу од 30.000,00 динара.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду у свом поднеску Ктж.бр.1337/14 од 03.10.2014.године је предложило да се жалба пуномоћника оштећене БА адвоката АБ изјављена против пресуде Основног суда у Панчеву Спк.бр.15/14 од 11.09.2014.године одбаци као недозвољена.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета па је након разматрања навода и предлога из жалбе, те предлога Апелационог јавног тужиоца из цитираног поднеска, а након што је првостепену пресуду испитао у оквиру основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби, нашао:

Жалба пуномоћника оштећене БА адвоката АБ је недозвољена.

По налажењу већа Апелационог суда у Београду, жалба пуномоћника оштећене БА адвоката АБ а која је изјављена против пресуде Основног суда у Панчеву Спк.бр.15/14 од 11.09.2014.године, је недозвољена, из разлога што је другостепени суд увидом у списе предмета утврдило да је жалбу изјавило лице које није овлашћено за подношење жалби.

Наиме, одредбом члана 319 став 3 ЗКП-а је предвиђено да против пресуде којом је прихваћен споразум о признању кривичног дела, лица из члана 319 став 1 ЗКП-а могу у року од 8 дана од дана достављања пресуде изјавити жалбу због постојања разлога из члана 338 став 1 ЗКП или ако се пресуда не односи на предмет споразума (члан 314 ЗКП-а). Ставом 1 члана 319 ЗКП-а, је предвиђено да се одлука суда о споразуму признања кривичног дела доставља јавном тужиоцу, окривљеном и његовом браниоцу.

Имајући у виду, да је другостепени суд утврдио да у конкретном случају нико од наведених лица није изјавио жалбу, већ да је жалбу изјавио пуномоћник оштећене адвокат АБ, то је веће Апелационог суда у Београду донело одлуку као у изреци решења.

Из изнетих разлога а на основу одредби члана 456 став 2 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар       Председник већа-судија
Игор Рмандић      Синиша Важић

СБ/ЈТ

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)