Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.11.2018.

Кж-р 128/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж-р 128/18
06.11.2018. године
Београд

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Оливере Анђелковић, чланова већа, уз учешће вишег саветника Мирјане Јанковић Недић, записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела убиства из члана 113 КЗ, одлучујући о предлогу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кти.бр.399/18 од 05.11.2018. године за продужење притвора окривљеном, у седници већа одржаној дана 06.11.2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

I
Према окривљеном АА, из Београда, аа, од оца АА1, који се налази у притвору по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.290/18 од 13.08.2018. године, а који му се рачуна од 11.08.2018. године у 17.00 часова, када је лишена слободе,

ПРОДУЖАВА СЕ ПРИТВОР за још 2 (два) месеца,

из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, који му по овом решењу може трајати до 09.01.2019. године.

II
Окривљени АА, на основу одредбе члана 524 став 3 ЗКП има се сместити у одговарајућу здравствену установу или просторију која одговора његовом здравственом стању.


О б р а з л о ж е њ е

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду поднео је овом суду предлог Кти.бр.399/18 од 05.11.2018. године, за продужење притвора окривљеном АА за још 2 (два) месеца, а по законском основу из члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, са образложењем да истрага још увек није завршена и да је потребно обавити ДНК вештачење по наредби од 18.09.2018. године, као и медицинско вештачење на околности врсте, тежине и механизма настанка повреда код оштећеног, сада покојног ПП, те околности да ли је смрт оштећеног насилна и да ли је у узрочно-последичној вези са задобијеним повредама.

Апелациони суд у Београду је, одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са предлогом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, па је по оцени истог донео одлуку као у изреци решења.

Наиме, из списа произлази да је решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.290/18 од 13.08.2018. године окривљеном АА одређен притвор по законском основу из члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, а који му се рачуна од 11.08.2018. године од 17.00 часова, када је лишен слободе, а потом је притвор окривљеном продужен решењем истог суда дана 10.09.2018. године, а последњи пут је продужен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду Кпп.бр.290/18 од 10.10.2018. године, по истом законском основу.

Према оцени већа Апелационог суда у Београду и даље стоје разлози за задржавање окривљеног АА у притвору прописани одредбом члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП. Ово стога што из списа предмета произлази постојање основане сумње да је окривљени извршио кривично дело убиство из члана 113 КЗ, односно да је основано сумњив да је дана 11.08.2018. године у заједничком стану лишио живота свог деду по мајци, оштећеног, сада покојног ПП, на начин ближе описан у наредби о спровођењу истраге ВЈТ у Београду Кти.бр.399/18 од 30.06.2018. године, а из психијатријске експертизе, комисијског налаза и мишљења сталних судских вештака психијатра др ВВ и ВВ1, спец. форензичке психијатрије од 27.09.2018. године произлази да окривљени АА болује од неспецификоване неорганске психозе, да је предметно кривично дело за које је основано сумњив извршио под утицајем психопатолошких феномена карактеристичних за наведену душевну болест, односно под утицајем импулса и садржаја наведене душевне болести и у стању психотичне анксиозности, да су његове способности схватања значаја дела као и могућност управљања поступцима биле искључене, због чега су вештаци мишљења да окривљени актуелно није способан да учествује у поступку, да схвати природу и сврху кривичног поступка, разуме поједине процесне радње и њихове последице, односно да исти није процесно способан, а због и даље присутне психотичне феноменологије, вештаци су предложили да се окривљеном, с обзиром на озбиљну опасност да учини теже кривично дело, изрекне мера безбедности обавезног психијатријског лечења.

Наведене околности, у својој међусобној повезаности, и по оцени овог суда, представљају особите околности које указују да ће окривљени, уколико буде пуштен на слободу, у кратком временском периоду поновити кривично дело. Због тога се, по оцени Апелационог суда у Београду, даље задржавање окривљеног АА у притвору по законском основу из члана 211 став 1 тачка 3 ЗКП, показује нужним и неопходним, а у циљу несметаног вођења овог кривичног поступка.

С обзиром на наведено, те да истрага у овом кривичном поступку још увек није окончана, јер је неопходно обавити вештачења наведена у поменутом предлогу Јавног тужиоца ВЈТ у Београду, а по потреби предузети и остале истражне радње неопходне ради окончања истраге у овом кривичном поступку, то је овај суд окривљеном АА продужио притвор за још 2 (два) месеца.

Имајући у виду да из психијатријске експертизе, комисијског налаза и мишљења поменутих судских вештака од 27.09.2018. године произлази да због душевних сметњи окривљеног, односно и даље присутне психотичне феноменологије постоји озбиљна опасност да окривљени учини теже кривично дело, то је овај суд, сходно одредби члана 524 став 3 ЗКП, у ставу II одлучио да се окривљени смести у одговарајућу здравствену установу или просторију која одговора његовом здравственом стању.

Сходно изнетом, а на основу одредбе члана 215 став 2 ЗКП у вези са чланом 211 став 1 тачка 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци решења.

Записничар-саветник,      Председник већа-судија,
Мирјана Јанковић Недић,с.р.     Милимир Лукић,с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења дозвољена је жалба
Апелaционом суду у Београду у року од
3 дана од дана пријема писменог отправка
решења, а преко Вишег јавног тужилаштва
у Београду.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)