Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
4.02.2019.

Кж Пои 1/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж-Пои 1/19
04.02.2019. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Гордане Петковић, председника већа, Здравке Ђурђевић и Драгољуба Албијанића, чланова већа, уз учешће Маје Ивановић, записничара, у поступку привременог одузимања имовине према власнику АА, мајци окривљеног АА1, због кривичног дела из члана 246 став 1 КЗ, одлучујући о жалби пуномоћника власника, адвоката АБ, изјављеној против решења Вишег суда у Београду Пои 10/18 од 04.12.2018. године, након одржаног рочишта у смислу одредбе члана 31 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба пуномоћника власника АА, адвоката АБ, па се у целини УКИДА привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела и то путничког моторног возила “Volkswagen” модел “Passat”, регистарских ознака BG 876-RK, година производње 2007. број шасије WVWZZZ3CZ7P114005, број мотора BKP137782.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду Пои 10/18 од 04.12.2018. године, усвојен је захтев ВЈТ за привремено одузимање имовине Оик бр.18/18 од 18.09.2018. године, па је одређено привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела, тако што се од лица АА, мајке окривљеног АА1, привремено одузима путничко моторно возило “Volkswagen” модел “Passat”, регистарских ознака _, година производње 2007., број шасије WVWZZZ3CZ7P114005, број мотора _, с тим што је одређено да ће се одлука извршити по одредбама ЗИП-а, а управљање привремено одузетом имовином поверено је Дирекцији за управљање одузетом имовином у саставу Министарства правде РС и исто траје до доношења одлуке по захтеву за трајно одузимање имовине или до другачије одлуке суда.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник власника АА, адвокат АБ, из свих законских разлога, предлажући да се у целини укине привремено одузимање имовине од власника АА.

Разматрајући списе предмета и побијано решење поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је одржао рочиште у смислу одредбе члана 31 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, дана 04.02.2019. године у присуству заменика АЈТ Татјане Секулић, власника АА и пуномоћника власника, адвоката Бојана Граховца, по заменичком пуномоћју за адвоката АБ, те је по изјашњењу странака нашао:

жалба је основана.

Основано се изјављеном жалбом указује да није било места одузимању путничког моторног возила марке “Volkswagen-Passat” од трећег лица.

Наиме, као што основано указује пуномоћник власника, у конкретном случају нису били испуњени услови из члана 25 став 2 тачка 3 ЗКП који прописује да вредност имовине која се привремено одузима треба да прелази износ од 1.500.000,00 динара, а  како произлази из образложења побијаног решења, купопродајна цена за коју је власник, АА, стекла возило је 200.000,00 динара, због чега је на основу члана 32 став 3 тачка 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела у вези члана 467 став 4 ЗКП, одлучено као у изреци.

Записничар                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Маја Ивановић,с.р.                                   Гордана Петковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)