Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.01.2019.

Кж По1 Пои 3/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Посебно одељење
Кж По1 Пои 3/19
25.01.2019. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, Посебно одељење у већу састављеном од судије Синише Важића, председника већа, Омера Хаџиомеровића и мр Сретка Јанковића, чланова већа уз учешће вишег саветника Александра Багаша, као записничара, у кривичном предмету против оптуженог АА, због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези става 1 КЗ у вези члана 33 и 61 КЗ, одлучујући о жалби окривљеног АА, изјављеној против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 – Кв.По1 бр. 578/18 од 20.12.2018. године, у седници већа одржаној дана 25.јануара 2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба окривљеног АА, изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 – Кв.По1 бр. 578/18 од 20.12.2018. године.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 – Кв.По1 бр. 578/18 од 20.12.2018. године одбачена је жалба АА од 14.12.2018. године изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 од 30.11.2018. године.

Против означеног решења жалбу је изјавио окривљени АА без навођења законског основа. Из садржине жалбе произилази да се жали због битних повреда одредаба кривичног поступка и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да се по изјављеној жалби донесе одлука.

Апелациони суд у Београду, Посебно одељење је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета, па је испитујући побијано решење у оквиру основа, дела и правца побијања истакинутим у жалби нашао:

-Жалба је неоснована.

Правилни су разлози које је дао првостепени суд приликом доношења решења Пои.По1 бр. 3/13 – Кв.По1 бр. 578/18 од 20.12.2018. године којим је одбацио жалбу АА од 14.12.2018. године изјављена против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 од 30.11.2018. године, због чега су и супротни жалбени наводи окривљеног АА оцењени као неосновани.

Наиме, приликом доношења побијаног решења првостепени суд је правилно имао на уму одредбу члана 4 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела којом је прописано да су странке у поступку одузимања имовине проистекле из кривичног дела јавни тужилац и власник, односно како је одредбом члана 465 став 1 ЗКП прописано да против решења и органа поступка донесених у првом степену жалбу могу изјавити странке, бранилац и лица чија су права повређена, те како је ожалбеним решењем остављено на снази решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење Пои.По1 бр. 3/13 од 31.05.2013. године правноснажно 22.11.2013. године којим је усвојен захтев Тужилаштва за организовани криминал за привремено одузимање имовине, па је привремено одузет новац од трећих лица и то ББ1, ББ2 и ББ3, дакле како окривљени АА у конкретном случају није власник привремено одузете имовине, нити у предмету поступка има својство странке, односно како у конкретном случају није реч о лицу чија права су ожалбеним решењем повређена, то је првостепени суд правилно решавајући о жалби окривљеног АА дана 14.12.2018. године, утврдио да именовани у конкретном случају није овлашћено лице да изјави жалбу против решења Вишег суда у Београду, Посебно одељење за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 од 30.11.2018. године, због чега је правилно поднету жалбу одбацио као недозвољену.

Имајући у виду напред изнето жалбени наводи окривљеног АА којима се указује да првостепени суд није мериторно одлучио по његовој жалби су оцењени као неосновани, будући да и по налажењу Апелационог суда у Београду јасно наведени разлози у образложењу побијаног решења указују да АА у конкретном случају није овлашћено лице за изјављивање жалбе против решења Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал Пои.По1 бр. 3/13 од 30.11.2018. године, како је то правилно закључио и првостепени суд, те да је самим тим жалба недозвољена, јер је изјављена од стране неовлашћеног лица.

Са свега напред изнетог Апелациони суд у Београду, Посебно одељење донео је одлуку као у диспозитиву решења на основу одредбе члана 467 став 4 ЗКП.

Записничар,       Председник већа-судија,
Александар Багаш, с.р.     Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)