Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.06.2012.

Кж 2 2298/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж 2 2298/12
Дана 21.06.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297 став 3 у вези са чланом 289 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против решења Другог основног суда у Београду К.бр. 685/11 од 31.05.2012. године, у седници већа одржаној дана 21.06.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, па се УТВРЂУЈЕ да је предлог браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, за повраћај у пређашње стање од 08.02.2012. године ДОЗВОЉЕН.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Другог основног суда у Београду К.бр. 685/11 од 31.05.2012. године одбачен је као недозвољен предлог за повраћај у пређашње стање адвоката АБ од 08.02.2012. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да другостепени суд преиначи ожалбено решење и дозволи повраћај у пређашње стање.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктр. I бр. 1975/2012 од 18.06.2012. године предложио да другостепени суд одбије поднету жалбу као неосновану, а првостепено решење потврди.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем, поднетом жалбом, као и мишљењем јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду датим у напред наведеном поднеску, па је имајући у виду све напред наведено, нашао:

Жалба је основана.

Наиме, првостепени суд у образложењу решења наводи да повраћај у пређашње стање законом није предвиђен као општа установа, већ само за поједине законом одређене случајеве и за одређена лица, те се у конкретном случају не могу применити опште одредбе предвиђене чланом 68 став 1 ЗКП и чланом 76 став 1 ЗКП, које регулишу права окривљеног да има браниоца у току целог кривичног поступка и овлашћења браниоца да у корист окривљеног предузима све радње које може предузети окривљени, с обзиром на то да су опште одредбе дерогиране посебним и то чланом 184 став 1 ЗКП којим је предвиђено да ће суд дозволити повраћај у пређашње стање ради изјаве жалбе окривљеном који из оправданих разлога пропусти рок за изјаву жалбе на пресуду или на решење о примени мере безбедности или одузимању имовинске користи, бранилац који подноси жалбу у корист окривљеног није овлашћен за подношење предлога за повраћај у пређашње стање, из кога разлога је донео одлуку као у изреци решења.

Међутим, овакав став се не може прихватити. Ово стога што је по оцени Апелационог суда у Београду, а што је већ и истицано у решењу овог суда Кж2 967/12 од 28.03.2012. године, бранилац овлашћен да у име окривљеног поднесе предлог за повраћај у пређашње стање ради изјављивања жалбе на пресуду, с обзиром на то да је одредбом члана 68 став 1 ЗКП прописано да окривљени може имати браниоца у току целог кривичног поступка који је у смислу члана става 4 истог члана дужан да органу пред којим се води поступак достави пуномоћје, а да је чланом 76 став 1 ЗКП прописано да је бранилац овлашћен да у корист окривљеног предузима све радње које може предузети окривљени.

Имајући у виду наведене законске одредбе, те чињеницу да је бранилац - адвокат АА овлашћен од стране окривљеног да га заступа у овом кривичном поступку, о чему постоји пуномоћје у списима, овај суд налази да је предлог за повраћај у пређашње стање браниоца дозвољен.

Истовремено, Апелациони суд у Београду је имао у виду предлог браниоца окривљеног да другостепени суд дозволи предлог за повраћај у пређашње стање, међутим Апелациони суд у Београду сматра да би таквим поступањем прекорачио овлашћења, с обзиром на то да ће о основаности поднетог предлога у материјалном смислу првостепени суд одлучити у даљем поступку.

Имајући у виду напред наведено Апелациони суд у Београду је применом одредби члана 401 став 3 ЗКП-а, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар,       Председник већа-судија,
Мирјана Новић, ср       мр Сретко Јанковић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)