Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.06.2012.

Кж 1 3798/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж.1 3798/11
Дана: 21.09.2011.године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Синише Важића, као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, као чланова већа, са записничарем Јулијаном Таталовић, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела кријумчарења из члана 230 став 2 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину, изјављеној против пресуде Основног суда у Неготину К.бр.1198/10 од 03.06.2011.године, на одржаном претресу у смислу одредби члана 377 Законика о кривичном поступку, дана 21.09.2011.године, у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца Ружице Јањић, и окривљеног АА, а у одсуству уредно позваног браниоца окривљеног АА-адвоката АБ, донео је

 

П Р Е С У Д У

 

УВАЖАВАЊЕМ ЖАЛБЕ јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Основног суда у Неготину К.бр.1198/10 од 03.06.2011.године, тако што Апелациони суд у Београду, оглашава окривљеног АА, са личним подацима као у изреци првостепене пресуде,


КРИВ ЈЕ


Што је:

- се бавио продајом и прикривањем неоцарињене робе, при чему је могао да схвати значај свога дела и могао да управља својим поступцима, на тај начин што је од непознатих лица почетком маја месеца 2009.године, на бувљој пијаци у Неготину, купио 479,8 боксова цигарета марке “Ронсон” и 1,4 бокса цигарета марке “Марбле” без акцизних маркица Републике Србије, по цени од 5 еура за бокс и исте прикрио у специјално начињеном бункеру и шупљинама путничког возила марке “_” тип _, регистарских ознака _ и дана 25ч.06.2009.године, истим крену за Кладово, како би наведене цигарете продао на пијаци у Кладову, када је од стране патроле СГП “Ђердап”, заустављен на локалном путу Манастирица-Давидовац, којом приликом су му наведене цигарете пронађене и уз потврду привремено одузете, а да је притоме био свестан свог дела и хтео његово извршење,

-чиме је извршио кривично тело кријумчарење из члана 230 став 2 Кривичног законика,

па му суд применом одредби члана 4, 42, 43, 45, 50, 54, 64 и 65 Кривичног законика, изриче
УСЛОВНУ ОСУДУ


тако што му утврђује казну затвора у трајању од 1 ( једне ) године и одређује да се утврђена казна затвора неће извршити уколико окривљени за време од 3 ( три ) године од дана правоснажности пресуде не учини ново кривично дело, и
ОСУЂУЈЕ


  на новчану казну у износу од 15.000,00 динара, коју је окривљени дужан да плати у року од месец дана од дана правоснажности пресуде, с тим што уколико окривљени у остављеном року не плати наведену новчану казну, иста ће се заменити казном затвора тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 динара одредити један дан казне затвора.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Неготину К.бр.1198/10 од 03.06.2011.године, окривљени АА се на основу одредби члана 355 став 2 ЗКП-а, ослобађа од оптужбе да је извршио кривично дело кријумчарење из члана 230 став 2 Кривичног законика.

Против наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Неготину и то због битне повреде одредаба кривичног поступка и због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду, тако што ће окривљеног АА, огласити кривим због извршења кривичног дела кријумчарење из члана 230 став 2 КЗ и осудити на казну по закону.

Одговор на жалбу јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину благовремено је поднео бранилац окривљеног АА-адвокат АБ, са предлогом да Апелациони суд у Београду, одбије као неосновану жалбу јавног тужиоца.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду у свом поднеску Ктж.бр.3656/11 од 03.08.2011.године, је предложило да се жалба тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину преиначи, тако што ће се окривљени АА огласити кривим због извршења кривичног дела кријумчарење из члана 230 став 2 КЗ и осудити на казну по закону.

Апелациони суд у Београду је дана 08.09.2011.године, одржао седницу већа, на којој је разматрајући жалбу јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину, нашао да првостепена пресуда садржи битне повреде одредаба кривичног поступка предвиђене одредбом члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, те имајући у виду да је у истом кривичном предмету пресуда била укидана једном, то је Апелациони суд у Београду одлучио да одржи претрес пред другостепеним судом. Претрес пред другостепеним судом је одржан дана 21.09.2011.године, и то у присуству заменика Апелационог јавног тужиоца Ружице Јањић, и окривљеног АА, а у одсуству уредно позваног браниоца окривљеног АА-адвоката АБ, на ком претресу је након разматрања списа предмета, те саслушања окривљеног АА, извршен увид у пресуду Основног суда у Неготину К.бр.1198/10 од 03.06.2011.године, након чега је размотрио наводе жалбе и нашао:

-Жалба је основана.

Основано се у жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Неготину истиче да је првостепени суд учинио битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, јер првостепена пресуда нема разлога о одлучним чињеницама, а дати разлози су у супротности са доказима који су изведени током кривичног поступка. Наиме, првостепени суд је на страни 6 образложења побијане пресуде, а на основу по налажењу овог суда правилног и потпуно утврђеног чињеничног стања, извео погрешан закључак да није утврђено да цигарете пронађене у путничком возилу окривљеног представљају неоцарињену робу, те да окривљени приликом набавке исте није могао да зна да се ради о неоцарињеној роби, иако из самог образложења побијане пресуде, а како се то основано и у жалби јавног тужиоца наводи, а што произилази из фототехничке документације Полицијске станице у Кладову Ув.бр.168/09 од 25.06.2009.године, јасно произилази да цигарете марке “Ронсон”, укупна количина 479,8 боксова, имају на себи акцизне маркице Републике Босне и Херцеговине, док цигарете “Марбле” нису имале акцизне маркице и нађене су у количини од 1,4 бокса. Имајуући у виду напред наведено, по налажењу већа Апелационог суда у Београду, на несумњив начин је утврђено да се у конкретном случају ради о роби која није царињена од стране надлежних органа Републике Србије, те имајући у виду да је објект радње код овог облика кривичног дела кријумчарење из члана 230 став 2 представља неоцарињена роба, то је по налажењу овог суда првостепени суд о овој околности пропустио да да разлоге у образложењеу побијане пресуде, из ког разлога је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а.

Анализирајући све доказе изведене на претресу пред другостепеним судом, Апелациони суд у Београду је нашао да се окривљени бавио продајом и прикривањем неоцарињене робе у овом случају цигарета марке “Ронсон” и марке “Марбле” и то без акцизних маркица Републике Србије, и то на начин што је а по сопственом казивању исте цигарете набављао на пијаци у Неготину и то од непознатих лица, са намером да их прода “на бувљој пијаци у Кладову” како би на тај начин обезбедио новац за своју породицу, пошто је без запослења. Апелациони суд у Београду је ценио одбрану окривљеног у делу у коме он наводи да је прилилком куповине предметних цигарета на пијаци у Неготину видео да оне имају акцизне маркице, те да је мислио да је са тим цигаретама све у реду, али да није обратио пажњу на то чије су акцизне маркице, мислећи да су исте маркице Републике Србије, као одбрану срачунату ка избегавању кривице, имајући у виду да иста делује нелогично и неубедљива, и у супротности је са другим изведеним доказима.

Имајући у виду све напред изнето, Апелациони суд у Београду је нашао да су у радњама окривљеног садржана сва битна обележја кривичног дела кријумчарење из члана 230 став 2, те га је за то кривично дело и огласио кривим.

Утврђујући психички однос окривљеног према извршеном кривичном делу, овај суд налази да је окривљени поступао са директним умишљајем, јер је био свестан, да спорне цигарете немају акцизне маркице, чиме би могле слободно да функционишу у робном промету, али је и поред наведене чињенице, да спорне цигарете немају акцизе хтео њихову продају.

Приликом одлучивања о кривичној санкцији, Апелациони суд у Београду је имао у виду све околности које су од значаја да кривична санкција буде правилно одабрана и њена висина правилно одмерена. Од олакшавајућих околности на страни окривљеног је ценио тешку породичну ситуацију, а која се огледа у чињеници да је окривљени тежак срчани и шећерни болесник, те да има обољење кичме, као и чињеницу да су окривљени и његова супруга незпослени, док је од отежавајућих околности ценио да је окривљени раније осуђиван. Апелациони суд у Београду је имајући у виду напред наведене околности, окривљеном изрекао условну осуду, и то тако што му је утврдио казну затвора у трајању од 1 ( једне ) године, а која казна се неће извршити уколико окривљени за време од 3 ( три ) године изврши ново кривично дело и осудио га на новчану казну за износу од 15.000,00 динара, коју је окривљени дужан да плати у року од месец дана од дана правоснажности, с тим да уколико окривљени не плати новчану казну у напред наведеном року иста казна ће се заменити казном затвора и то тако што ће се за сваких започетих 1.000,00 динара одредити један дан казне затвора, налазећи да ће се овако изреченом условном осудом, осварити сврха изрицања условне осуде предвиђена одредбом члана 64 Кривичног законика, односно да ће се упозорењем уз претњу казном затвора у довољној мери утицати да окривљени више не врши кривична дела, а све у оквиру опште сврхе кривичне санкције из члана 4 став 2 КЗ-а.

На основу свега наведеног донета је одлука као у изреци пресуде и то на основу одредбе члана 391 став 1 ЗКП-а.

 

ЗАПИСНИЧАР,    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Јулијана Таталовић с,р     Синиша Важић с,р

 

ПРАВНА ПОУКА:

Против ове пресуде може се изјавити жалба, 
већу Апелационог суда у Београду,
у року од 15 дана, од дана пријема
писменог отправка пресуде.


За тачност отправка
Управиељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)