Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.06.2011.

Кж 1 1596/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж 1 1596/11
Дана 30.06.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Мирјаном Новић, записничарем, у кривичном предмету оптуженог АА због кривичног дела убиства из члана 113 Кривичног законика, одлучујући о предлогу бранилаца оптуженог АА, адвоката АБ и АБ1за укидање притвора на претресу дана 30.06.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Према оптуженом АА, ЈМБГ 2701967782810, рођеном __. године у __, од оца __ и мајке __, девојачко __, осуђиваном,


УКИДА СЕ ПРИТВОР


који му је одређен решењем Вишег суда у Ваљеву К. бр. 58/10 од 25.01.2011. године, који му се рачуна од 28.01.2011. године, када је лишен слободе, те се оптужени има одмах пустити на слободу.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Ваљеву К. бр. 58/10 од 25.01.2011. године, према оптуженом АА одређен је притвор, који му се рачуна од 28.01.2011. године, када је лишен слободе, и одређено је да притвор према оптуженом може трајати до упућивања оптуженог у установу за издржавање казне, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Браниоци оптуженог АА, адвокат АБ и АБ1 на претресу пред другостепеним судом дана 30.06.2011. године предложио је да Апелациони суд у Београду укине притвор оптуженом, сматрајући да нису испуњени услови из члана 142 став 1 тачка 6 ЗКП, тачније да у конкретном случају не постоје особито тешке околности дела, којем предлогу се пуномоћник оштећеног адвокат БА противио.

Одлучујући о предлогу бранилаца оптуженог, Апелациони суд у Београду је размотрио списе предмета, те утврдио да је решењем оптуженом одређен притвор на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 6 ЗКП, имајући у виду да је пресудом првостепеног суда оптуженом изречена казна затвора преко 5 година, те да постоје посебно тешке околности кривичног дела које се, према оцени првостепеног суда, огледају у томе што је оптужени искористио познанство са оштећеним из студентских дана, а потом и успостављено пријатељство и предложио му камповање на терену који је њему познат а који оштећени не познаје, довео га на језеро и у току ноћи, а након свађе, ударио чврстим предметом по глави, стегао му омчу конопца око врата и потом га убацио у језеро, услед чега је код оштећеног наступила смрт, да би исти тек сутрадан у касним вечерњим сатима пријавио полицији нестанак оштећеног и лично јавио родитељима оштећеног да се исти утопио.

Међутим, Апелациони суд у Београду налази да се разлози за одређивање и продужавање притвора не смеју у целини исцрпљивати навођењем битних обележја кривичног дела. Наиме, према оцени овога суда, у конкретном случају је испуњен један од услова из члана 142 став 1 тачка 6 ЗКП, а то је да је оптуженом неправноснажном пресудом изречена казна затвора преко 5 година, али по мишљењу овог суда недостаје други кумулативни услова и то постојање особито тешких околности дела. По оцени Апелационог суда у Београду, наведене околности, које првостепени суд цени као посебно тешке, представљају елементе кривичног дела за које је оптужени у овом поступку оглашен кривим, те овај суд налази да описане околности не представљају посебно тешке околности предметног кривичног дела, које би превазилазиле околности кривичног дела убиства. Имајући у виду наведено, те да у конкретној ситуацији не постоје околности које би биле цењене као посебно тешке у смислу ЗКП, другостепени суд сматра да нису испуњени услови за задржавање оптуженог у притвору на основу одредбе члана 142 став 1 тачка 6 ЗКП.

Истовремено, другостепени суд је размотрио и евентуално постојање других разлога за продужење притвора прописаних одредбом члана 142 став 1 ЗКП, али је нашао да у конкретном случају не постоје ни други законом предвиђени разлози.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 141 став 3 у вези са чланом 142 став 1 тачка 6 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.


Записничар Председник већа-судија
Мирјана Новић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се изјавити
жалба већу Апелационог суда у Београду
у року од 3 дана од дана пријема писменог
отправка овог решења.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)