Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.06.2013.

Кр 54/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кр 54/13
Дана 11.06.2013. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Зорицом Аврамовић, као записничарем, у кривичном предмету према окривљеном АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, одлучујући о предлогу за решавање сукоба надлежности председника већа – судије Првог основног суда у Београду К.бр.2024/13 од 30.05.2013.године, у седници већа одржаној дана 11. јуна 2013.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За вођење кривичног поступка према окривљеном АА због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика, по оптужници Вишег јавног тужиоца у Београду Кт.бр.174/10 од 23.08.2010.године, која је измењена дана 19.09.2011.године, ОДРЕЂУЈЕ се као стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду.


О б р а з л о ж е њ е

Виши суд у Београду се својим решењем К.бр.987/12 од 16.01.2013.године огласио стварно ненадлежним за поступање у кривичном поступку против окривљеног АА због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 Кривичног законика по оптужници Вишег јавног тужиоца у Београду Кт.бр.174/10 од 23.08.2010.године која је измењена дана 19.09.2011.године и одредио да се по правноснажности решења предмети доставе Првом основном суду у Београду као стварно и месно надлежном суду за поступање.

Први основни суд у Београду покренуо је поступак за решавање сукоба надлежности са предлогом да Апелациони суд у Београду као заједнички непосредно виши суд, сходно члану 39 став 1 Законика о кривичном поступку, реши настали сукоб надлежности и одреди Виши суд у Београду као стварно и месно надлежан суд за поступање у овом кривичном предмету.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктр-I бр.2232/13 од 06.06.2013.године изнео мишљење да је за вођење поступка у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ стварно надлежан Први основни суд у Београду.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, па је оценивши стање у списима, нашао:

За вођење кривичног поступка против окривљеног АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, по оптужници ВЈТ у Београду Кт.бр.174/10 од 23.08.2010.године која је измењена дана 19.09.2011.године стварно и месно надлежан је Први основни суд у Београду.

Наиме, оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.174/10 од 23.08.2010.године која је измењена дана 19.09.2011.године окривљеном АА стављено је на терет да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ. Међутим како је дана 01.01.2013.године ступио на снагу Закон о изменама и допунама Кривичног законика РС и одредбом члана 32 став 2 је прописано да се у члану 348 став 4 реч „дванаест“ замењује речју „десет“, па је сада за кривично дело које је окривљеном стављено на терет прописана казна затвора у трајању од 10 година, а како је одредбом члана 23 Закона о уређењу судова прописано да је за вођење поступка у том случају надлежан Основни суд, у конкретном случају надлежан је Први основни суд у Београду.

По налажењу Апелационoг суда у Београду за поступање у овом кривичном предмету стварно и месно надлежан је Први основни суд у Београду, будући да је првостепена пресуда коју је донео Виши суд у Београду укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење, након чега није одржан ниједан главни претрес пред тим судом, због чега су неосновани наводи Првог основног суда у Београду да је за вођење поступка у овом предмету надлежан Виши суд у Београду будући да је отворио претрес и донео првостепену пресуду која је укинута решењем Апелационoг суда у Београду.

По налажењу Апелационoг суда без обзира што је у конкретном случају Виши суд у Београду отворио главни претрес, донео првостепену пресуду 19.09.2011.године а која је укинута решењем Апелационoг суда у Београду од 18.10.2012.гдоине по укидању пресуде Виши суд у Београду није отварао главни претрес, а како после укидања пресуде главни претрес почиње изнова, то је овај суд одлучио као у изреци.

Са изнетих разлога, на основу одредбе члана 39 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа – судија
Зорица Аврамовић, с.р.    Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)