Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.10.2010.

Кр 298/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кр 298/10
Дана: 07.10.2010. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Наде Хаџи-Перић, председника већа, судија Драгана Ћесаровића и Здравке Ђурђевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Зорицом Аврамовић, записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА, због два кривична дела из чл. 20 ст. 1 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама РС у продуженом трајању у вези са чл. 61 КЗ-а, решавајући о сукобу надлежности, у седници већа одржаној дана 07. октобра 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


За вођење кривичног поступка против окривљеног АА, због кривичног дела из чл. 20 ст. 1 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама у продуженом трајању у вези са чл. 61 КЗ-а, по оптужном предлогу Другог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1023/08 од 19.08.2009. године, одређује се као стварно и месно надлежан Виши суд у Београду.


О б р а з л о ж е њ е


Виши суд у Београду својим решењем К.бр.5332/10 – Кв.бр.1569/10 од 12.09.2010. године, одредио да је за вођење поступка у предмету против окривљеног АА, због кривичног дела из чл. 20 ст. 1 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама у продуженом трајању у вези са чл. 61 КЗ, по по оптужном предлогу Другог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1023/08 од 19.08.2009. године, стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду.

Први основни суд у Београду покренуо је поступак за решавање сукоба надлежности К.бр.5332/10 дана 12.09.2010. године, са предлогом да се као стварно и месно надлежни суд за вођење кривичног поступка против окривљеног АА, одреди Виши суд у Београду.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктр-I.бр.2911/10 од 05.10.2010. године, изнео мишљење да је за суђење у конкретној кривично-правној ствари, стварно и месно надлежан Виши суд у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са решењем Вишег суда у Београду, образложеним предлогом председника већа – судије Првог основног суда у Београду и изнеетим мишљењем Апелационог јавног тужиоца у Београду, па је оценивши стање у списима предмета, те предлога за решавање сукоба надлежности, нашао:

За вођење кривичног поступка против окривљеног АА, због кривичног дела из чл. 20 ст. 1 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама у продуженом трајању у вези чл. 61 КЗ, по оптужном предлогу Другог општинског јавног тужилаштва у Београду Кт.бр.1023/08 од 19.08.2009. године, стварно и месно је надлежан Виши суд у Београду.

Наиме, одредбом чл. 23 ст. 1 тачка 2 Закона о уређењу судова прописано је да Виши суд, између осталог, у првом степену суди за кривична дела насилничко понашање на спортској приредби. По својој природи ова одредба представља lex specialis у односу на одредбу чл. 23 ст. 1 тачка 1 Закона о уређењу судова, према којој је надлежност Вишег суда опредељена у односу на казну запрећену за конкретно кривично дело, па без обзира на материјални закон, који ће бити примењен, односно запрећену казну, стварно надлежан за поступање у кривичним поступцима за кривична дела у којима се инкриминисане радње могу правно квалификовати као насилничко понашање на спортским приредбама, је Виши суд.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе чл. 39 ЗКП-а, донео одлуку као у изреци решења.


Записничар, ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА,
Зорица Аврамовић, с.р. Нада Хаџи-Перић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)