Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.09.2010.

Кр 284/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД
Кр 284/2010
Дана 14.9.2010. године
Б Е О Г Р А Д3


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Савке Гогић,председника већа, Мирјане Поповић и Снежане Димитријевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником - записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против окривљеног AA, због два кривична дела разбојништва из члана 168 став 1 КЗ РС и др., решавајући по предлогу Другог основног суда у Београду, за решавање сукоба надлежности, у седници већа одржаној дана 14.09.2010. године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


За вођење кривичног поступка против окривљеног AA, због 2 кривична дела разбојништва из члана 168 став 1 КЗ РС, кривичног дела тешке крађе из чл.204 став 1 тачка 1 КЗ-а и кривичног дела фалсификовање исправе из чл.355 став 2 у вези става 1 КЗ-а, по оптужници јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштава у Београду Кт.број 1452//10 од 22.06.2010. године ОДРЕЂУЈЕ СЕ Виши суд у Београду, као стварно и месно надлежан суд.


О б р а з л о ж е њ е


Оптужницом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.број 1452/10 од 22.06.2010. године окривљеном AA стављено је на терет да је извршио два кривична дела разбојништва из члана 168 став 1 КЗ РС, кривичног дела тешке крађе из чл.204 став 1 тачка 1 КЗ-а и кривичног дела фалсификовање исправе из чл.355 став 2 у вези става 1 КЗ-а.

Виши суд у Београду се решењем К.бр.3528/10 од 25.6.2010. године огласио стварно ненадлежним за поступање у кривичном предмету против окривљеног AA, а због два кривична дела разбојништва из чл.168 став 1 КЗ РС, кривичног дела тешке крађе из чл.204 став 1 тачка 1 КЗ-а и кривичног дела фалсификовање исправе из чл.355 став 2 у вези става 1 КЗ-а и одредио да се по правноснажности решења списи доставе Другом основном суду у Београду као надлежном суду за поступање у овој кривично-правној ствари.

Други основни суд у Београду је Апелационом суду у Београду поднео предлог за решавање сукоба надлежности К.бр. 1862/10 од 20.08.2010. године, са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе одлуку којом се Виши суд у Београду оглашава стварно и месно надлежним за поступање у конкретној кривично-правној ствари, обзиром да је у време које је окривљени АА оптужен да је извршио два кривична дела разбојништва из чл.168 став 1 КЗ РС за то кривично дело била прописана казна затвора у трајању од најмање 1 године и да је тај закон дозвољавао могућност блаже врсте кривичне санкције у случају постојање особито олакшавајућих околности, док одредба кривичног дела разбојништва из чл.206 став 1 КЗ-а за коју је запрећена казна затвора од 2-10 година није блажа по учиниоца у смислу одредбе чл.5 став 2 КЗ-а. Имајући у виду да је одредба чл.206 став 1 КЗ-а тежа по окривљеног и поред нижег максимума запрећена казне, обзиром да се не могу применити одредбе којима би било могуће изрећи блажу врсту кривичне санкције, а што је могуће применом закона који је био на снази у време извршења кривичног дела за које је окривљени оптужен и како је одредба чл.168 став 1 КЗ РС блажа по окривљеног у смислу чл.5 став 2 КЗ-а, то је предложено да Апелациони суд у Београду одреди као стварно надлежан суд за поступање у овој правној ствари Виши суд у Београду.

Апелациони јавни тужилац у Београду је писменим поднеском Ктр.I бр. 2550/2010 од 06.09.2010.године предложио да је за поступање у кривичном поступку против окривљеног АА, а због 2 кривична дела разбојништва из члана 168 став 1 КЗ РС, кривичног дела тешке крађе из чл.204 став 1 тачка 1 КЗ-а и кривичног дела фалсификовање исправе из чл.355 став 2 у вези става 1 КЗ-а, стварно и месно надлежан Виши суд у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са предлогом Другог основног суда у Београду и мишљењем Апелационог јавног тужиоца, па је нашао.

Одредбом члана 23 тачка 2 Законом о уређењу судова предвиђено је да Виши суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година. Из списа предмета произилази да је Више јавно тужилаштво у Београду подигло оптужницу против окривљеног AA у којој је два кривична дела разбојништва квалификовало по важећем закону у време извршења, односно по чл.168 став 1 КЗ РС, за које дело је био прописан затвора од најмање 1 године,а општим максимум је по тада важећем закону износио 15 година затвора. Стоји чињеница да је у међувремену промењен закон и сада је за наведено дело прописана казна затвора од 2-12 година. Међутим, како је у конкретном случају одредба чл.206 став 1 КЗ-а тежа по окривљеног и поред нижег максимума запрећене казне, обзиром да се не могу применити одредбе којима би било могуће изрећи блажу врсту кривичне санкције, а што је могуће применом закона који је био на снази у време извршења кривичног дела за које је окривљени оптужен, те како је одредба чл.168 став 1 КЗ РС блажа по окривљеног у смислу чл.5 став 2 КЗ-а, то је Апелациони суд донео одлуку као у изреци решења да је за поступање у кривичном предмету против окривљеног AA, а због напред наведених кривичних дела стварно и месно надлежан Виши суд у Београду.

Са изнетих разлога, на основу чл.39 став 1 ЗКП-а, Апелациони суд је одлучио као у изреци решења.


Записничар Председник већа-судија
Тања Славковић с.р. Савка Гогић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)