Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.08.2010.

Кр 207/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кр 207/10
Дана 26.08.2010.године
Б е о г р а д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела насилничко понашања на спортској приредби из члана 20. став 1. Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, одлучујући о предлогу Првог основног суда у Београду за решавање сукоба надлежности К. бр. 12605/10 од 28.06.2010. године, у седници већа одржаној дана 26.08.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог Првог основног суда у Београду за решавање сукоба надлежности К. бр. 12605/10 од 28.06.2010. године, КАО НЕДОЗВОЉЕН.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Кв. бр. 2065/10 од 12.04.2010. године Виши суд у Београду је за вођење поступка у предмету против окривљеног АА, због кривичног дела из члана 20. став 1. Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, а по оптужном предлогу јавног тужиоца Петог општинског јавног тужилаштва Кт. бр. 1369/07 од 04.12.2007. године, који је прецизиран дана 07.10.2009. године одредио, као стварно и месно надлежан, Први основни суд у Београду.

Први основни суд у Београду покренуо је поступак за решавање сукоба надлежности сматрајући да је у конкретном случају надлежан Виши суд у Београду.

Апелациони јавни тужилац у Београду се поднеском Ктр. I. бр. 1884/10 од 06.07.2010. године изјаснио поводом наведеног сукоба надлежности са мишљењем да је за поступање у овој кривично правној ствари надлежан Први основни суд у Београду.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио целокупне списе предмета, па је сходно одредби члана 39. став 1. ЗКП донео одлуку као у изреци решења.

Наиме, Први основни суд у Београду је дана 26.03.2010. године списе предмета доставио Вишем јавном тужилаштву у Београду сматрајући да је за поступање надлежан Виши суд у Београду, након чега је веће Вишег суда у Београду својим решењем Кв. бр. 2065/10 одредио да је за поступање надлежан Први основни суд у Београду, на које решење жалбе нису изјављене.

Имајући у виду такво стање ствари, те да се ради о скраћеном поступку, Први основни суд у Београду приликом покретања поступка за сукоб надлежности није имао у виду да је поменутим решењем Вишег суда у Београду, које је постало правноснажно, одређено да је у конкретном случају за поступање надлежан Први основни суд у Београду, па је нижи суд дужан да надлежност прихвати, из ког разлога је, Апелациони суд у Београду је оценио да је предлог Првог основног суда у Београду за решавање сукоба надлежности недозвољен, па је донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар Председник већа-судија
Мирјана Новић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)