Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.03.2015.

Кр 17/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кр 17/15
Дана 03.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против осуђеног АА, због кривичног дела тешка крађа из члана 204 став 1 тачка 1 Кривичног законика, одлучујући о предлогу Основног суда у Смедереву за решавање сукоба надлежности Кв.бр. 29/15 од 30.01.2015. године, сходно одредби члана 36 ЗКП, у седници већа одржаној дана 03.03.2015. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За вођење поступка и доношење одлуке у кривичном поступку против осуђеног АА, стварно и месно надлежан је Основни суд у Панчеву.


О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Кв.бр. 1038/2014 од 02.12.2014. године, Основни суд у Панчеву се огласио месно ненадлежним за поступање у кривичном предмету Кв.бр. 1038/2014 поводом захтева за изрицање јединствене казне затвора осуђеног АА, те је списе предмета уступио Основном суду у Смедереву, као месно надлежном суду за поступање.

Основни суд у Смедереву је покренуо поступак за решавање сукоба надлежности сматрајући да је у конкретном случају за вођење кривичног поступка и за одлучивање месно надлежан Основни суд у Панчеву.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе, па је сходно одредби члана 36 ЗКП донео одлуку као у изреци решења.

Основни суд у Панчеву своју ненадлежност заснива на томе што је кривично дело за које је АА пресудом Основног суда у Панчеву оглашен кривим извршено у Баваништу, а која општина према Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Сл. гласник РС“ 101/2013 од 20.11.2013. године) потпада под надлежност Основног суда у Смедереву. Међутим, овакав закључак Основног суда у Панчеву се не може прихватити, с обзиром на то да питање надлежности у погледу спајања казни се не може заснивати на питању где је дело извршено, већ искључиво за суд који је пресуду донео, те се у конкретном случају надлежност, с обзиром и на висину изречене казне, може приписати само Основном суду у Панчеву.

Имајући у виду напред изнето, те да је према стању у списима Основни суд у Панчеву суд који је изрекао већу казну, а у смислу одредбе члана 553 став 1 ЗКП, при томе не сумњајући у месну надлежност Основног суда у Панчеву, Апелациони суд у Београду је донео одлуку да је за поступање надлежан Основни суд у Панчеву, а применом одредбе члана 36 ЗКП.


Записничар,      Председник већа-судија,
Мирјана Новић, ср     мр Сретко Јанковић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)