Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2018.

Р 34/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 34/18
22.03.2018. године
Београд

 

ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ


Б Е О Г Р А ДВеза: Предмет Вишег суда у Београду П 6208/17

Апелационом суду у Београду достављен је 14.03.2018.године предмет Вишег суда у Београду П 6208/17 ради решавања сукоба надлежности између Првог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду у парници која се води по тужби АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених: ББ, чији је пуномоћник АБ1, адвокат, Градске општине Врачар из Београда, коју заступа Општинско јавно правобранилаштво из Београда, и "АА" д.о.о. чији је пуномоћник АБ2, адвокат, ради утврђења ништавости уговора.

Према стању у предмету, Први основни суд у Београду је решењем П 3135/14 од 05.07.2017.године утврдио вредност предмета спора на износ од 10.516.440,00 динара и огласио се стварно ненадлежним и одредио да се по правноснажности решења списи доставе Вишем суду у Београду, као стварно и месно надлежном, на даљи поступак.

Виши суд у Београду није прихватио стварну надлежност, сматрајући да се вредност предмета спора мора одредити у складу са одредбом члана 31. став 1. ЗПП према тржишној вредности конкретне предметне непокретности, те је из решења Републичке управе јавних прихода – Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Врачар о утврђивању пореза на имовину физичких лица од 24.04.2000.године за стан у аа за пореског обвезника ББ за стан површине 62м2 утврдио укупну тржишну вредност од 932.108,00 динара и предмет је доостављен Апелационом суду у Београду ради решавања сукоба надлежности.

Апелациони суд у Београду је решењем Р 270-17 од 30.11.2017.године утврдио да је за суђење у овој парници надлежан Виши суд у Београду, имајући у виду да је решење Првог основног суда у Београду којим је суд утврдио вредност предмета спора у укупном износу од 10.516.440,00 динара постало правноснажно.

Виши суд у Београду 14.03.2018.године поново доставља овај предмет Апелационом суду у Београду ради решавања сукоба надлежности, сматрајући да постоји још један основ по коме је за поступање у овој правној ствари стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду, независно од утврђене вредности спора. Виши суд у Београду позвао се на одредбе члана 23. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 55/14), указујући да је тужба у овој правној ствари поднета 19.07.2012.године, те да се поступак има водити у складу са одредбама Закона о парничном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 72/11, 49/13-Ус и 74/13-Ус), и поред тога што је накнадно утврђена вредност предмета спора која омогућује изјављивање ревизије.

Разматрајући наведени предлог, Апелациони суд у Београду враћа предмет Вишег суда у Београду П 6208/17 том суду, ради даљег поступања у овој парници, имајући у виду да је о сукобу стварне надлежности између Првог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду већ одлучено применом одредаба члана 22. и 23. Закона о парничном поступку наведеним правноснажним решењем Апелационог суда у Београду Р 270/17 од 30.11.2017.године, тако што је утврђено да је за суђење у овој парници надлежан Виши суд у Београду, те да нема законског основа за поновно одлучивање о истом сукобу надлежности (члан 21.-23. ЗПП)

Председник већа-судија
Весна Обрадовић,ср.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)