Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.06.2010.

Гж 4752/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 4752/10
18.6.2010. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Споменке Зарић, председника већа, Меланије Сантовац и Милице Аксентијевић, чланова већа, у парници тужиље АА, чији су пуномоћници АБ и АБ1, адвокати, против туженог „"ББ"“ ДОО са седиштем у Београду, чији је пуномоћник БА, адвокат, ради накнаде штете, решавајући о жалби туженог изјављеној против пресуде Првог општинског суда у Београду П.бр.3118/08 од 30.3.2009.године, у седници одржаној 18.6.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Апелациони суд у Београду се оглашава стварно ненадлежним за одлучивање о жалби туженог изјављеној против пресуде Првог општинског суда у Београду П.бр.3118/08 од 30.3.2009.године.

  УСТУПА се предмет Вишем суду у Београду, као стварно и месно надлежном суду.


О б р а з л о ж е њ е


  У поступку претходног разматрања жалбе туженог, изјављене против пресуде Првог општинског суда у Београду П.бр.3118/08 од 30.3.2009.године, Апелациони суд је оценио да није стварно надлежан за одлучивање о овој жалби.

Одредбом чл. 23. ст. 2. тачка 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08 и 104/09) прописано је да виши суд у другом степену одлучује о жалбама на одлуке Основних судова, поред осталог и на пресуде у споровима мале вредности.

Спорови мале вредности, у смислу одредбе чл. 467. ст. 2. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр.125/04) која је измењена одредбом чл. 48. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр.111/09 од 29.12.2009.године), су спорови у којима се тужбени захтев односи на потраживање у новцу чија висина не прелази динарску противвредност 3.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан поднoшења тужбе. Према одредби чл. 474. ст. 2. Закона о парничном поступку која је измењена чл. 50. Закона о изменама и допунама Закона о парничном поступку, ако тужилац до закључења главне расправе која се води по одредбама тог закона о општем парничном поступку, смањи тужбени захтев тако да више не прелази динарску противвредност 3.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе, даљи поступак спровешће се по одредбама тог закона о поступку о споровима мале вредности. Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку ступио је на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и њиме је прописано да ће се поступци започети пре његовог ступања на снагу окончати по одредбама тог закона (чл. 55. ст. 1.).

Тужба у овој парници је поднета 10.4.2008.године. Тужбени захтев постављен у тужби односи се на новчано потраживање у износу од 3.500 евра у динарској противвредности. На рочишту за главну расправу од 4.2.2009.године тужилац је смањио тужбени захтев на износ од 3.000 евра у динарској противвредности, те како наведени износ не прелази динарску противвредност 3.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе па се у конкретном случају ради о спору мале вредности у смислу цитираних законских одредаба, због чега је за поступање по жалби против првостепене пресуде надлежан Виши суд у другом степену.

Апелациони суд у Београду је применом одредбе чл. 17. ст. 1.Закона о парничном поступку у вези са чл. 23. ст. 2. тачка 2. и 98. Закона о уређењу судова као и са чл.4. Тачка 1. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116/08), одлучио као у изреци овог решења.

Председник већа-судија
Споменка Зарић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)