Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.07.2012.

Гж 15525/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 15525/10
Дана 19.07.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Слађане Накић-Момировић, председника већа, Невенке Ромчевић и Марине Јакић, чланова већа, у парници тужиоца "АА", коју заступа АБ, адвокат, против тужених ЈП за стамбене услуге „Бор“ из Бора и Републике Србије, коју заступа Републичко јавно правобранилаштво, Одељење у Зајечару, ради утврђења, одлучујући о жалби тужене Републике Србије изјављеној против пресуде Основног суда у Бору П. 91/10 од 03.06.2010. године, у седници већа одржаној 19.07.2012. године, донео је


П Р Е С У Д У

ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Основног суда у Бору П. 91/10 од 03.06.2010. године и ОДБИЈА као неоснован тужбени захтев којим је тражено да се утврди да је тужилац "АА" по основу куповине друштвеног капитала ималац права својине на непокретности коју држи и користи локал аа, и да се тужени обавежу да ово право признају и трпе да се по правноснажности пресуде право својине тужиоца евидентира у РГЗ Служби за катастар непокретности у Бору као и захтев тужиоца да му тужени солидарно накнаде трошкове парничног поступка.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац "АА" да туженој Републици Србији на име трошкова поступка плати 9.000,00 (деветхиљада) динара, у року од 15 дана од пријема преписа пресуде.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Бору П. 91/10 од 03.06.2010. године усвојен је тужбени захтев и утврђено да је тужилац по основу куповине друштвеног капитала власник локала аа и тужени обавезани да ово право признају и трпе да се по правноснажности одлуке право тужиоца евидентира у РГЗ Служби за катастар непокретности у Бору. Истом пресудом обавезани су тужени да тужиоцу солидарно накнаде трошкове парничног поступка у износу од 47.025,00 динара.

Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавила тужена Република Србија због битне повреде одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Апелациони суд је испитао побијану одлуку у смислу члана 372 ЗПП („Службени гласник РС“ број 125/2004, 111/2009), који се примењује на основу члана 506 став 1 ЗПП („Службени гласник РС“ број 72/2011) и налази да је жалба основана.

У спроведеном поступку нема битних повреда одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 1, 2, 5, 7 и 9 ЗПП на које другостепени суд пази по службеној дужности.

Решењем Агенције за приватизацију од 10.03.2009. године усвојен је захтев ББ, као купца 70% друштвеног капитала субјекта приватизације "АА", по основу уговора о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције (Ов. 1585/07 од 20.09.2007. године), за брисање права залоге на акцијама у корист Агенције за приватизацију. У образложењу решења наводи се да је уговор о продаји друштвеног капитала методом јавне аукције за субјекат "АА" закључен са ББ као купцем за купопродајну цену од 11.500.000,00 динара или 144.428,09 еура плаћањем на шест једнаких годишњих рата. Решењем Агенције за привредне регистре од 05.02.2008. године, регистрована је промена података о привредном субјекту "АА" и то промена правне форме из друштвеног предузећа у отворено акционарско друштво, промена имена тако што се брише "АА" и уписује "АА" као и промена оснивача тако што се брише друштвени капитал и уписује се акцијски капитал.

  Према извештају РГЗ Службе за катастар непокретности Бор од 11.09.2006. године, пословни простор аа на Републику Србију са правом коришћења СИЗ Становања у КО Бор I. Локал је првобитно био означен бројем _, али је у поступку израде катастра непокретности нумерација коригована на број _. Према изводу из листа непокретности 9295 од 14.09.2009. године и извештају Републичког геодетског завода од 20.04.2010. године, на предметном локалу власник, односно држалац није утврђен. Према програму приватизације "АА" од 25.12.2006. године, који је сачинила Агенција за приватизацију, на тринаестој страни је евидентиран спорни објекат – локал као непокретност која је стечена на основу уговора о купопродаји закљученог са продавцем СИЗ Становања Бор. У евиденцији је наведено и да је зграда у којој се налази локал уписана у поседовни лист 1597 на СИЗ Становања Бор, односно продавца локала. Није спорно да тужилац држи предметну непокретност.

Првостепени суд је правилно закључио да је тужилац, по основу приватизације друштвеног капитала, власник имовине друштвеног предузећа "АА" у смислу чл. 3 и 25 Закона о приватизацији. Међутим, првостепени суд је погрешно ценио писмене исправе када је нашао да је тужилац доказао право правног претходника на имовини која се тужбом тражи.

  Као доказ својине правног претходника на спорном локалу, тужилац је доставио програм приватизације "АА". У програму је наведено да предузеће не располаже оригиналом купопродајног уговора са продавцем СИЗ становања Бор. Осим тога, Програм садржи обавештење о ограничењу одговорности Агенције за приватизацију у ком се наводи да је програм приватизације искључиво информативног карактера и да Агенција не преузима одговорност за истинитост и потпуност података садржаних у програму. Одредом чл. 59 Уредбе о продаји капитала и имовине јавном аукцијом (“Службени гласник РС” 52/2005) прописано је да уз програм приватизације субјект приватизације обавезно прилаже документацију која је саставни део програма приватизације, између осталог, оверене фотокопије извода из земљишних књига, односно имовинско-правну документацију за непокретности на којима субјект приватизације има право својине или трајно право коришћења (тачка 5 чл. 59). Према томе, програм приватизације није доказ о праву својине односно праву трајног коришћења субјекта приватизације на евидентираној имовини.

  Према подацима из јавне књиге, последњи уписани корисник на локалу је СИЗ становања Бор, а тужилац није доставио оригинал уговора о купопродаји којим је његов правни претходник "АА" купио локал од уписаног корисника. Фотокопија уговора о висини трошкова за инвестиционо и текуће одржавање закљученог 05.04.1980. године између Организације за газдовање стамбеним зградама у друштвеној својини - Самоуправне интересне заједнице становања „Бор“ у Бору, у чији је фонд стамбених зграда унета стамбена зграда у Бору у ул. Трећи октобар број 22 и "АА" као сопственика пословне просторије површине 70 м2, којим се сопственик пословне просторије обавезује да плаћа трошкове инвестиционог одржавања зграде, не може се прихватити као поуздан доказ о праву својине правног претходника тужиоца на спорној непокретности.

Према члану 223 став 2 ЗПП, странка која тврди да има неко право, сноси терет доказивања чињенице која је битна за настанак или остваривање права ако законом није другачије одређено. Тужилац није доказао да је спорни локал имовина његовог правног претходника па је неоснован тужбени захтев којим тражи утврђење права својине по основу куповине друштвеног капитала. Зато је побијана одлука преиначена одбијањем тужбеног захтева.

  Сходно коначном успеху у спору, применом чл. 149 и 150 ЗПП, тужилац је обавезан да туженој Републици Србији накнади трошкове поступка у износу од по 3.000,00 динара на име састава одговора на тужбу, поднеска од 24.07 2009. године и 06.08.2009. године, укупно 9.000,00 динара, применом важеће Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.

Са изнетог, применом члана 380 тачка 2 и 3 ЗПП одлучено је као у изреци. Одлука о трошковима поступка је донета применом члана 161 став 2 ЗПП.

Председник већа – судија
Слађана Накић Момировић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)