Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.10.2010.

Гж 10602/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 10602/10
Дана 13.10.2010.године
Немањина бр.9
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Гордане Тодоровић, председника већа, Миланке Вукчевић и Зорице Николић, чланова већа, у парници тужиоца – противтуженог АА, кога заступа АБ, против туженог – противтужиоца ББ, чији је пуномоћник адв.БА, ради утврђења, одлучујући о жалбама тужиоца – противтуженог и туженог – противтужиоца, изјављеним против пресуде Првог општинског суда у Београду П.бр.3365/95 од 17.4.2006.године, у седници већа одржаној дана 13.10.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УКИДА СЕ пресуда Првог општинског суда у Београду П.бр.3365/95 од 17.4.2006.године и предмет ВРАЋА Првом основном суду у Београду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Првог општинског суда у Београду П.бр.3365/95 од 17.4.2006.године, ставом првим изреке је усвојен тужбени захтев тужиоца – противтуженог и утврђено да тужилац – противтужени има право проласка колима, пешице и са стоком преко дела кат.парцеле бр.вв туженог – противтужиоца ширине 1 м, дужине укупно 10 м, правцем исток – запад поред међне линије кат.парц.бр.вв1 уписане у ЗКУЛ __ КО __ што је тужени – противтужилац дужан признати и дозволити да се тужилац – противтужени као корисник службености упише у земљишне и друге јавне књиге, у року од 15 дана од дана пријема писменог отправка пресуде, под претњом принудног извршења. Ставом другим изреке је усвојен противтужбени захтев ББ и утврђено да има право колског, пешачког као и са стоком преласка дела кат.парцеле вв2 уписане у ЗКУЛ __ КО __ коју користи тужени – противтужилац АА и дела који заједнички користе и то ширине 1,2 м, дужине 33,50 м, који полази од сеоског пута к.п.бр.вв3 КО __ дуж граничне линије са к.п.бр.вв4 а према к.п.бр.вв5 КО __ што је тужилац – противтужени дужан признати и трпети. Ставом трећим изреке је одлучено да свака странка сноси своје трошкове поступка.

Против наведене пресуде благовремене жалбе су изјавили тужилац – противтужени из свих законских разлога предвиђених одредбом чл.360 ЗПП и тужени – противтужилац из чије садржине произилази да је побија такође из свих законских разлога предвиђених одредбом чл.360 ЗПП.

Испитујући правилност донете пресуде на основу овлашћења из одредбе чл.372 ЗПП, Апелациони суд је нашао да су жалбе основане.

На основу доказа изведених до закључења главне расправе првостепени суд утврђује да су тужилац и тужени сувласници са уделом од по ½ дела на к.п.бр.вв КО __ с тим да тужилац користи западни део а тужени источни део ове парцеле као и да су сувласници и к.п.бр.вв2 КО __ такође са уделом од по ½ дела с тим да тужилац држи источни део а тужени западни део ове парцеле. Такође утврђује да тужени није дозволио пролаз тужиоцу трактором преко к.п.бр.вв КО __ са разлога што тужилац не дозвољава њему пролаз колима и пешке преко дела к.п.бр.вв2 и закључује да су основани тужбени и противтужбени захтев тужиоца којим тражи утврђење права проласка колима, пешице и стоком односно утврђење права службености.

Међутим, овакав чињенично – правни закључак првостепеног суда о битним чињеницама се не може прихватити јер због погрешне примене материјалног права чињенично стање у овој парници није потпуно нити правилно утврђено.

Према одредби чл.49 Закона о основама својинско правних односа стварна службеност је право власника једне непокретности (повласног добра) да за потребе те непокретности врше одређене радње на непокретности другог власника (послужно добро) или да захтева од власника послужног добра да се уздржава од вршења одређених радњи које би иначе имао право вршити на својој непокретности.

Према одредби чл.15 истог закона сувласници имају право да заједнички управљају стварју, а за предузимање послова који прелазе оквир редовног управљања (отуђење целе ствари, заснивање стварних службености и др.) потребна је сагласност свих сувласника.

Сходно цитираним одредбама парничне странке као сувласници идеалног дела наведених непокретности не могу стећи право службености проласка на тој непокретности јер се то право може конституисати само на непокретности другог власника све до деобе сваком од сувласника припада право да заједнички користи неподељену непокретност а тек деобом могу споразумно или на основу судске одлуке тражити утврђење или конституисање права слубжености.

У контексту изложеног, према стању у списима за сада се са сигурношћу не може утврдити да ли су парничне странке сувласници к.п.бр.вв и вв2 КО __ обзиром да у списима нема извода из земљишних књига за предметне непокретности који доказ је једино меродаван због чега је првостепена пресуда и поред изложеног правног схватања другостепеног суда морала бити укинута.

Како првостепени суд пре доношења ожалбене пресуде није разјаснио на поуздан начин битне чињенице од којих зависи одлука о основаности тужбеног захтева односно противтужбеног захтева а то је да ли су тужилац и тужени сувласници к.п.бр.вв и вв2 КО __ првостепена пресуда је укинута да би првостепени суд у наставку поступка наведени пропуст отклонио и све чињенице разјаснио те након тога уз оцену жалбених навода парничних странака о основаности тужбеног захтева одлучио односно противтужбеног захтева одлучио у правилној применио материјалног права. Приликом поновног одлучивања првостепени суд ће имати у виду садржину тражене правне заштите у овој парници односно да се тражи утврђење а не конституисање права службености и да се право проласка колима разликује од права колског пролаза и одлучивати у границама постављеног тужбеног односно противтужбеног захтева дајући за своју одлуку јасне, потпуне и непротивречне разлоге.

Укинута је и одлука о трошковима парничног поступка јер зависи од коначног исхода спора сходно чл.161 ст.3 ЗПП.

С обзиром на изнето, Апелациони суд је одлучио као у изреци решења на основу одредбе чл.377 ст.2 ЗПП.


ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Гордана Тодоровић

Д.Т.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)