Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.07.2010.

Рех 6/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Рех.бр.6/10
Дана 16.07.2010. године
Б е о г р а д
Немањина бр. 9АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа и судија Слободана Рашића, Верољуба Цветковића, Слађане Накић-Момировић и Боривоја Живковића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Зорицом Аврамовић, записничарем, у предмету рехабилитације сада пок. АА, одлучујући о жалби пуномоћника подносиоца захтева ББ – адв. БВ, изјављеној против решења Окружног суда у Београду Рех.бр.28/09 од 21.09.2009. године, у седници већа одржаној дана 16. јула 2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБИЈА СЕ, као неоснована, жалба пуномоћника подносиоца захтева за рехабилитацију пок. АА, изјављена против решења Окружног суда у Београду Рех.бр.28/09 од 21.09.2009. године.


О б р а з л о ж е њ е


Решењем Окружног суда у Београду одбијен је као неоснован захтев ББ за рехабилитицају пок. АА, као и захтев за поништај пресуде Среског суда у Лесковцу К.бр.667/48 од 21.05.1948. године и пресуде Окружног суда у Лесковцу Кж.бр.273/48 од 03.06.1948. године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио пуномоћник подносиоца захтева ББ – адв. БВ, због битне повреде одредаба ЗПП-а, погрешно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права Закона о рехабилитацији, са предлогом да се нападнуто решење укине и предмет врати на поновно суђење и одлучивање или да се преиначи и захтев у целини усвоји.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба је неоснована.

Жалбом на побијано решење понављају се наводи изнети у захтеву за рехабилитацију, којим се оспорава пресуда Среског суда у Лесковцу К.бр.667/48 од 21.05.1948. године, којом је сада пок. АА оглашен кривим због извршења кривичног дела недопуштене шпекулације из члана 3 тачке 5 става 2 Закона о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже, када му је изречена казна годину дана лишења слободе са принудним радом, те пресуде која је поводом жалбе окривљеног АА и Јавног тужиоца донета и то пресуда Окружног суда у Лесковцу Кж.бр.273/48 од 03.06.1948. године којом је окривљеном АА поред казне изречене првостепеном пресудом изречена и казна конфискације једне веће куће – нове, у ул. аа. У вези са тим, подносилац захтева истиче да је цео поступак био монтиран, да је боравак осуђеног на издржавању казне проузроковао тешке последице за њега и за његову породицу, који трпе и данас.

Изнети наводи оцењени су као неосновани.

Наиме, према члану 1 Закона о рехабилитацији, рехабилитују се лица која су од 06. априла 1941. године до дана ступања на снагу тог Закона (25. априла 2006. године) без судске или административне одлуке, или пак судском или административном одлуком лишена, из политичких и идеолошких разлога, живота, слободе или неких других права, а имала су пребивалиште на територији Републике Србије.

Из података у списима види се да је АА пресудом Среског суда у Лесковцу К.бр.667/48 од 21.05.1948. године оглашен кривим што је у току 1945. до 1946. године куповао златнике и то од ВВ у више махова 20 до 25 златника, а од ГГ 40 златника, чиме је извршио кривично дело недопуштене шпекулације из члана 3 тачке 5 става 2 Закона о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже, те да му је изречена казна годину дана лишења слободе са принудним радом, те да је поводом жалбе окривљеног АА и Јавног тужиоца пресудом Окружног суда у Лесковцу Кж.бр.273/48 од 03.06.1948. године окривљеном АА поред казне изречене првостепеном пресудом изречена и казна конфискације једне веће куће – нове, у ул. аа. Из образложења првостепене пресуде произилази да је окривљени АА признао да је куповао златнике, правдајући то обезбеђењем за дубоку старост, док из образложења другостепене кривичне пресуде произилази да је сада пок. АА у време извршења дела био службеник Градског трговинског предузећа и да поседује три куће, те да му се конфискује једна кућа. Такође, према потврди Управе за извршење заводских санкција КПЗ Ниш, утврђено је да је сада пок. АА по наведеним кривичним пресудама издржао казну затвора у периоду од 08.06.1948. године па до 19.04.1949. године, када је условно отпуштен са условом до 20.05.1949. године и са урачунатим временом проведеним у притвору у трајању од 19 дана.

По налажењу Апелационог суда у Београду првостепени суд је правилно нашао да је доношењу правноснажне пресуде којом је окривљени АА осуђен због извршења кривичног дела недопуштене шпекулације из члана 3 тачке 5 става 2 Закона о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже, претходило спровођење кривичног поступка, који подразумева и спровођење доказног поступка, у складу са тада важећим законским прописима, те да су адекватно примењене како одредбе процесног, тако и материјалног права, на који начин му је обезбеђено право на правично суђење, а да је користио правне лекове, о којима је одлучено у складу са тада важећим правним прописима, о чему је првостепени суд у побијаном решењу, дао довољне и јасне разлоге, које у свему прихвата и овај суд, јер су засновани на подацима из списа предмета и важећим законским прописима.

Из жалбе, а и из захтева за рехабилитацију, не произилази да је сада пок. АА био политички или идеолошки експониран, било као појединац, као члан неке групе или организације, или да се на било који начин супротставио неком владајућем политичком или идеолошком ставу, који је ограничавао политичке или друге слободе и права грађанина, те да је због тога био жртва наведеног кривичног поступка, већ да је по законито спроведеном поступку био оглашен кривим и осуђен за кривично дело недопуштене шпекулације, а на основу Закона о сузбијању недопуштене шпекулације и привредне саботаже.

У вези са тим, жалба пуномоћника подносиоца захтева ББ – адв. БВ на решење којим је одбијен захтев за рехабилитацију сада пок. АА, оцењује се као неоснована, а побијано решење као правилно и на закону засновано.

Апелациони суд у Београду ценио је и остале жалбене наводе, налазећи да се истима не доводи у сумњу правилност и законитост побијаног решења.

Са изнетих разлога, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења, применом одредбе члана 6 став 2 Закона о рехабилитацији, у вези члана 387 став 1 тачка 2 Закона о парничном поступку.


Записничар Председник већа-судија
Зорица Аврамовић, с.р. Соња Манојловић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)