Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.08.2011.

Р 163/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 163/11
Дана 18.05.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зоране Делибашић, председника већа, Љиљане Митић Поповић и Гордане Тодоровић, чланова већа, у парници тужиоца Република Србија – Министарство одбране, Војнограђевински центар „Београд“ из Београда, коју заступа Дирекција за имовинскоправне послове у Београду, ул.Светозара Марковића бр.21, против туженог АА, коју заступа пуномоћник адв.АБ, ради исељења, решавајући о сукобу надлежности између Првог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду, у седници већа одржаној дана 18.05.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ЗА СУЂЕЊЕ у овој правној ствари СТВАРНО ЈЕ НАДЛЕЖАН ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ.


О б р а з л о ж е њ е


Према стању у списима тужилац је поднетом тужбом у овој парници тражио да се обавеже тужена да се са свим лицима и стварима исели из једнособног стана површине 20 м2, који се налази у аа. У тужби је определио вредност спора на износ од 110.000.000,00 динара.

Први основни суд у Београду се решењем П.бр.84663/10 од 07.03.2011. године огласио стварно ненадлежним и предмет доставио Вишем суду у Београду, уз образложење да се ради о спору у којем опредељена вредност спора прелази износ од 100.000 евра у динарској противредности на дан подношења тужбе, за који је у смислу одредбе чл.23 ст.1 тачка 8 Закона о уређењу судова, стварно надлежан Виши суд у Београду.

Виши суд у Београду је актом П.бр.299/11 од 10.05.2011.године, изазвао сукоб надлежности, сматрајући да се ради о спору за који је стварно надлежан Први основни суд у Београду, без обзира на вредност предмета спора, јер се ради о стамбеном спору.
Решавајући настали сукоб надлежности, а сходно одредби чл.24 ст.2 Закона о уређењу судова, Апелациони суд у Београду је нашао да је за суђење у овој правној ствари стварно надлежан Виши суд у Београду.

Тужилац захтев заснива на чл.37 Закона о основама својинско – правних односа којим је прописано да власник тужбом може захтевати од држаоца повраћај индивидуално одређене ствари, те да власник мора доказати да на ствари чији повраћај тражи има право својине као и да се ствар налази у фактичкој власти туженог.

Одредбом чл.23 ст.1 тачка 7 Закона о уређењу судова прописано је да виши суд у првом степену суди у грађанско – правним споровима када вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије. У конкретном случају опредељена вредност спора прелази износ од 100.000 евра у динарској противвредности на дан подношења тужбе, те се сходно чл.394 ЗПП може изјавити ревизија, па је са изложеног, одлучено као у изреци решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Зорана Делибашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)