Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.03.2010.

Гж2 192/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж2. 192/2010
Дана 10.03.2010.године
Б Е О Г Р А ДУ ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Споменке Зарић, председника већа, Весне Митровић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА, кога заступа пуномоћник АБ, адвокат, против тужене ББ, сада у __, коју заступа пуномоћник БА, адвокат, ради развода брака, вредност спора 2.000,00 динара, одлучујући о жалби тужене изјављеној против пресуде Општинског суда у Великом Градишту П2.бр.29/09 од 19.11.2009. године, у нејавној седници већа одржаној дана 10.03.2010. године, донео је


П Р Е С У Д У


ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Општинског суда у Великом Градишту П2.бр.29/09 од 19.11.2009. године у ставу трећем изреке тако што се ОБАВЕЗУЈЕ тужилац АА, да на име доприноса за издржавање мал.ММ плаћа месечно по 8.000,00 динара, почев од 01.05.2009. године, па убудуће, сваког месеца од 01. до 05.у месецу за текући месец, све док за то постоје законски разлози, при чему ће заостале рате платити у року од 15 дана од пријема пресуде, а на руке зак.заступника мајке ББ.

Иста пресуда се УКИДА у ставу четвртом и петом изреке и предмет ВРАЋА Основном суду у Пожаревцу – Судској јединици у Великом Градишту, на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Наведеном пресудом у ставу првом изреке разводи се брак закључен између тужиоца АА и тужене ББ, закључен дана __.20__. године пред Општином Велико Градиште и заведен под текућим бројем __ за 20__. годину за матично подручје Велико Градиште, због озбиљно и трајно поремећених брачних односа, на основу члана 41. Породичног закона. Ставом другим изреке дете странака мал.ММ, рођен __.20_. године, поверава се на негу и чување мајци ББ, која ће самостално вршити родитељско право. Ставом трећим изреке обавезује се тужилац АА, да на име доприноса за издржавање мал. ММ плаћа месечно по 5.000,00 динара, почев од 01.05.2009. године, па убудуће, сваког месеца од 01. до 05. у месецу за текући месец, при чему ће заостале рате за 7 месеци у износу од 35.000,00 динара, платити у року од 15 дана од пријема пресуде, а на руке зак. заступника мајке ББ, све док за то постоје законски разлози, под претњом принудног извршења. Ставом четвртим изреке уређује се начин одржавања личних контаката између мал. ММ са оцем АА, и то тако што ће ММ са оцем проводити сваки први и трећи викенд у месецу од петка од 18,00 часова до недеље до 16,00 часова, када ће га отац узимати из породичног домаћинства мајке где ће га и враћати, као и сваки други рођендан, један дан крсне славе (16.11.), месец дана за време летњег распуста и 7 дана за време зимског распуста. Ставом петим изреке обавезује се тужена, да на име трошкова овог спора, исплати тужиоцу износ од 53.960,00 динара, у року од 15 дана од пријема пресуде, под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде благовремено је изјавила жалбу тужена, побијајући исту у ставу трећем, четвртом и петом изреке, из свих законских разлога због којих се пресуда може побијати.

Апелациони суд је испитао побијану пресуду у границама овлашћења из чл. 372. ЗПП у вези члана 202. Породичног закона, па је нашао да је изјављена жалба основана.

У првостепеном поступку нису учињене битне повреде одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 1, 2, 5, 7. и 9. ЗПП у вези члана 202. Породичног закона, на које другостепени суд пази по службеној дужности. Побијана пресуда нема недостатака због којих се не може испитати у односу на одлуку о доприносу за издржавање мал. детета странака, па у том делу није захваћена битном повредом одредбама парничног поступка из тачке 12. наведеног члана и става, на коју се у наводима жалбе посебно указује. Међутим, одлучујући о уређењу начина одржавања личних контаката између тужиоца и мал. детета странака побијана пресуда има недостатака због којих се не може испитати, јер у пресуди није наведено довољно разлога о битним чињеницама, а они разлози који су наведени су нејасни и противречни. Због тога је побијана пресуда, у наведеном делу, захваћена битном повредом одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 12. ЗПП у вези члана 202. Породичног закона, на коју се у наводима жалбе посебно указује.

Према утврђеном чињеничном стању странке су закључиле брак __.20_. године пред Општином __ и имају једно дете, мал.ММ, који је рођен __.20__. године. У почетку су странке живеле у домаћинству тужиоца у __, а потом су отишле у __, на привремени рад. Њихови међусобни односи поремећени су дужи временски период, а брачна заједница је фактички престала да постоји у фебруару 2009. године, када се тужилац вратио из __ у __. Тужена са мал.ММ и даље живи у __, запослена је и месечно остварује зараду око 1.000 евра. Родитељи тужене се такође налазе у иностранству. Тужилац живи у __ у кући својих родитеља, тренутно није запослен, по струци је електротехничар а рођен је 03.09.1976. године. Домаћинство у коме тужилац живи, осим породичне куће, нема друге имовине, а само отац тужиоца остварује приходе – зараду у месечном износу од 16.000,00 динара.

На правилно и потпуно утврђено чињенично стање првостепени суд није правилно применио материјално право одлучујући о висини доприноса тужиоца за издржавање мал. детета.

Чланом 160. Породичног закона прописано је да се издржавање деце одређује према потребама повериоца и могућностима дужника издржавања, при чему се води рачуна о минималној суми издржавања. Потребе повериоца издржавања зависе од његових година, здравља, образовања, имовине, прихода те других околности од значаја за одређивање издржавања, а могућности дужника издржавања зависе од његових прихода, могућности за запослење и стицање зараде, његове имовине, његових личних потреба, обавеза да издржава друга лица, те других околности од значаја за одређивање издржавања.

У смислу наведене законске одредбе приликом доношења одлуке о висини доприноса за издржавање малолетног детета које живи са родитељем у иностранству, треба имати у виду његове потребе издржавања прама животним условима земље у којој дете живи и школује се. Када се малолетна деца налазе у иностранству, зато што се родитељ који самостално врши родитељско право тамо налази на привременом раду, допринос родитеља за издржавање малолетне деце утврђује се према нужним трошковима издржавања деце, с обзиром на узраст и трошкове живота у месту боравка у иностранству. Само на основу чињенице да дужник издржавања није у радном односу, не може се узети да он нема могућности да даје издржавање, већ се морају узети у обзир његове стварне могућности да радом на својој имовини или код других лица оствари зараду не само ради задовољења сопствених потреба, него и потреба издржаваног лица.

У конкретном случају малолетно дете странака је у иностранству са мајком која самостално врши родитељско право и налази се на привременом раду у __. Тужилац има 33 године, по занимању је __, у првостепеном поступку није истицао околности које би утицале на његову смањену здравствену и радну способност, нема обавезе да издржава друга лица, а живи у породичној кући заједно са својим родитељима. С обзиром на наведене околности, Апелациони суд налази да тужилац може да доприноси издржавању свог малолетног детета у износу од 8.000,00 динара месечно, без обзира што није тренутно запослен. Средства за издржавање малолетног детета тужилац може да оствари и радом код других лица у оквиру своје струке, али и обављањем и других послова (рад на пољопривредном имању других лица у селима око Великог Градишта, физички послови и слично), којима ће остварити зараду не само ради сопствене егзистенције, већ и ради задовољења потреба свог малолетног детета. Зато је побијана пресуда преиначена у ставу трећем изреке.

Одлучујући о начину одржавања личних контаката између мал. ММ и тужиоца првостепени суд није дао јасне разлоге због чега сматра да је досуђени модел виђења, имајући у виду чињеницу где дете живи, у најбољем интересу малолетног детета. Нејасно је на који начин ће малолетно дете странака, које живи у __, проводити са тужиоцем, који живи у __, сваки први и трећи викенд у месецу, а што се основано истиче и у жалби тужене. Одлука суда је у супротности и са мишљењем и предлогом Центра за социјални рад Општине Велико Градиште и __, по коме виђење између оца и детета треба регулисати за сваки њихов долазак из иностранства, у домаћинству његових родитеља.

Чланом 6. Породичног закона прописано је да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета. Најбољи интерес детета је један од комплементарних принципа који произилази из Конвенције о правима детета и представља правни стандард о коме се превасходно води рачуна када се одлучује о заштити права и интереса детета. Најбољи интерес детета цени се према околностима сваког конкретног случаја, а елементи процене су, између осталог, узраст и пол детета, његове жеље и осећања с обзиром на узраст и зрелост, потребе детета (васпитне, у вези становања, исхране, одевања, здравствене бриге, образовања и др.) и способност родитеља да задовољи утврђене потребе детета. Због заштите најбољег интереса детета, Породични закон прописује истражно начело у поступцима у вези са породичним односима, које суд треба да примењује у највећој мери, управо ради доношења одлуке која је у најбољем интересу детета.

Због свега наведеног побијана пресуда је морала бити укинута у ставу четвртом изреке.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама из овог решења, те ће, имајући у виду да се мал. дете странака налази у иностранству, са мајком која самостално врши родитељско право, а у смислу остваривања најбољег интереса детета, узимајући у обзир све елементе за процену најбољег интереса детета, поново одлучити о начину одржавања личних контаката између мал. детета странака и тужиоца.

Одлука о трошковима поступка зависи од коначног успеха странака у спору, па је побијана пресуда укинута и у ставу петом изреке.

Првостепена пресуда је у ставу првом и другом изреке остала неизмењена, јер у том делу жалбом није побијана.

Из наведених разлога одлучено је као у изреци пресуде, а у смислу члана 380. став 1. тачка 4. ЗПП и члана 376. став 1. ЗПП, све у вези члана 202. Породичног закона.


ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Споменка Зарић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)