Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.09.2014.

Р4 г 861/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р4 г 861/14
Дана 08.09.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, судија Гордана Комненић, у једностраначком ванпарничном поступку предлагача АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, ради заштите права на суђење у разумном року, изван рочишта донео је дана 08. септембра 2014. године,


Р Е Ш Е Њ Е

УТВРЂУЈЕ СЕ да је предлагачу АА из Београда, повређено право на суђење у разумном року у поступку пред Другим основним судом у Београду у предмету П. 57112/2010.

Предлагачу се одређује примерена накнада за повреду права на суђење у разумном року у износу од 90.000,00 динара који износ ће јој се исплатити из буџетских средстава Републике Србије опредељених за рад судова у року од три месеца рачунајући од дана подношења захтева предлагача за исплату.

ОДБИЈА СЕ захтев предлагача за износ преко 90.000,00 динара до траженог износа од 3.000 евра.


О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је поднела Уставном суду дана 11.04.2014. године уставну жалбу због повреде права на суђење у разумном року у предмету Другог основног суда у Београду П. 57112/10 у ком је тражила да се том суду наложи да закључи расправу и донесе мериторну одлуку и да јој се призна примерена накнада у износу од 3.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате.

Уставни суд је овом суду ту уставну жалбу доставио како би као надлежан редовни суд спровео поступак и донео одлуку.

Одлучујући о захтеву предлагача у смислу одредбе члана 8а, 8б и 8в Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 116/2008 са изменама и допунама), Апелациони суд у Београду је као непосредно виши суд нашао да је у предмету Другог основног суда у Београду П. 57112/2010 повређено право предлагача на суђење у разумном року, да је у међувремену постао беспредметан њен захтев за убрзање поступка пошто је пресуда донета дана 08.07.2014. године, а да је захтев предлагача за одређивање примерене накнаде за повреду права на суђење у разумном року делимично основан у делу за износ од 90.000,00 динара.

Из стања у предмету следи да је тужбу суду тужиља поднела дана 10.10.2005. године и да је предмет спора накнада нематеријалне штете због нарушеног здравља – професионалног обољења тужиље на раду код туженог. Првостепени суд је одржао 13 рочишта за главну расправу, 9 рочишта је неодржано углавном због спречености поступајућег судије или због штрајка судске администрације. Ни једно рочиште није одложено на предлог или због спречености тужиље јер је она долазила на сва рочишта. Током поступка промењене су четири судије. Ради се о правно једноставној парници у којој је одређено неопходно сложено медицинско вештачење а првостепени суд није ефикасно користио законом прописане мере против вештака због недоласка на рочиште у смислу одредбе члана 254 ЗПП („Службени гласник РС“ бр. 125/04 и 111/09), који се примењује у смислу одредбе члана 506 став 1 важећег ЗПП („Службени гласник РС“ бр. 72/11).

Пошто је првостепени суд имао могућност да поступак у овој парници оконча за три године јер не постоје сложена чињенична нити правна питања која би представљала оправдан разлог за дуго трајање парнице, следи да је због чињенице да је ова парница, до првостепеног пресуђења, трајала 9 година, повређено право предлагача на суђење у разумном року.

Доношењем пресуде Другог основног суда у Београду П. 57112/2010 од 08.07.2014. године, захтев предлагача за убрзање поступка постао је беспредметан у смислу налагања првостепеном суду и одређивања рока ради завршетка предмета.

Примерена накнада предлагачу за повреду права на суђење у разумном року износи 90.000,00 динара када се има у виду да је ова парница, до првостепеног пресуђења, трајала 6 година дуже односно троструко више од времена које је било потребно за доношење првостепене одлуке, па је тај износ признат предлагачу овим решењем док је преко тог износа а до траженог износа од 3.000 евра, захтев предлагача одбијен.

Из изложених разлога, одлучено је као у изреци овог решења.

С у д и ј а
Гордана Комненић,с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се
поднети жалба Врховном касационом суду
у року од 15 дана од дана
пријема његовог преписа.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)