Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.06.2012.

Р 61/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 61/12
Дана 06.06.2012.године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Олге Сокић, председника већа, Драгане Миросављевић и Јованке Кажић, чланова већа, у парници тужиље АА коју заступа АБ, адвокат, против тужених "АА" и Фонда ПИО-Главна филијала Београд, Немањина 30, ради исплате, решавајући сукоб надлежности између Вишег суда у Београду и Првог основног суда у Београду, у седници већа одржаној дана 06.06.2012.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За суђење у овој правној ствари стварно и месно је надлежан Први основни суд у Београду.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем П.бр.622/2011 од 03.10.2011.године Виши суд у Београду огласио се стварно ненадлежним за поступање у овој правној ствари уз одлуку да се по правноснажности решења предмет достави Првом основном суду у Београду, као стварно и месно надлежном суду.

Први основни суд у Београду није прихватио стварну надлежност и актом П.бр.8385/12 од 07.05.2012.године предмет је доставио Апелационом суду у Београду, ради решавања сукоба надлежности.

Решавајући настали сукоб надлежности, на основу овлашћења из одредбе члана 22 став 1 и члана 23 став 1 Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр.125/04 и 111/09), који се примењује на основу члана 506 став 1 Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр.72/11) и одредбе члана 24 став 2 Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр.116/08 и 104/09), Апелациони суд у Београду је нашао да је за суђење у овој правној ствари стварно и месно надлежан Први основни суд у Београду.

Наиме, према стању у списима, тужиља је поднела Вишем суду у Београду 10.01.2011.године тужбу са захтевом да се обавежу тужени да тужиљи солидарно плате четири износа по 19.030,40 динара са каматом у односу на први износ почев од 01.06.2010.године па до исплате, у односу на други износ од 01.07.2010.године па до исплате, у односу на трећи износ од 01.08.2010.године па до исплате и на четврти износ од 01.09.2010.године па до исплате, као и износ од 9.515,20 динара са каматом од 01.10.2010.године па до исплате. Према чињеничним наводима тужбе, тужиљи је, као породичном пензионеру, 06.04.2010.године обустављена исплата породичне пензије јер је двоструко осигурана, као породични пензионер и по основу ауторског уговора, а тужиља је изгубила пензију у мају 2010.године у износу од 19.030,40 динара колико износи обустављена пензија и за јуни, јули и август 2010.године и 9.515,20 динара за септембар 2010.године. Поднеском од 22.03.2012.године тужиља је повукла тужбу против туженог Фонд ПИО-Главна филијала уз навод да је тужена "АА" тужиљи нанела штету пријавом на осигурање што је резултирало губитком пензије.

Одредбом члана 22 став 2 Закона о уређењу судова прописано је да основни суд у првом степену суди у грађанско-правним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Одредбом члана 23 став 1 тачка 7 Закона о уређењу судова прописано је да виши суд суди у грађевинско-правним споровима када вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије.

Полазећи од садржине и висине тужбеног тражења, као и цитиране одредбе члана 22 став 3 Закона о уређењу судова, за суђење у овој правној ствари надлежан је Први основни суд у Београду. Тужиља потражује штету у односу на неисплаћене износе, па је надлежност основног суда одређена према вредности предмета спора. Чињеница да се у тужби наводи да тужиља има закључени ауторски уговор не може водити надлежности вишег суда, јер тужиља потражује исплату новчаних износа по основу накнаде штете, па је у конкретном случају полазећи од вредности предмета спора и врсте спора сходно члану 22 став 2 Закона о уређењу судова за суђење надлежан Основни суд у Београду.

Из изнетих разлога, применом одредбе члана 23 став 1 Закона о парничном поступку и 24 став 2 Закона о уређењу судова, одлучено је као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Олга Сокић с.р.

За тачност отправка
Управитељ судске писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)