Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.09.2011.

Р 215/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 215/11
15.09.2011.
Б Е О Г Р А Д

 

  Апелациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Споменке Зарић, председника већа, Милице Аксентијевић и Меланије Сантовац, чланова већа, у парници тужиоца АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против туженог ББ, чији је пуномоћник БА адвокат, ради сметања поседа, решавајући о сукобу надлежности између Првог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду, у седници већа одржаној 15.09.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  За суђење у овој парници стварно је надлежан Виши суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

  Решењем Вишег суда у Београду Гж.26533/2010 од 08.06.2011.године укинуто је решење Првог основног суда у Београду П.64683/10 од 06.05.2010.године и предмет враћен на поновно суђење. Први основни суд у Београду није прихватио уступљену стварну надлежност и актом П.14363/11 од 12.07.2011.године изазвао је сукоб надлежности сматрајући да је за поступање у овој парници стварно надлежан Виши суд у Београду у смислу одредбе члана 373. став 3. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 111/09), јер је у овој парници првостепено решење већ два пута укидано и то решење Трећег општинског суда у Београду П.1279/05 од 08.02.2006.године које је укинуто решењем Окружног суда у Београду Гж.бр.5425/06 од 28.02.2007.године и решење Трећег општинског суда у Београду П.1235/07 од 30.01.2008.године које је укинуто решењем Окружног суда у Београду Гж.6574/08 од 06.11.2009.године.
  
  Решавајући настали сукоб стварне надлежности у смислу одредбе члана 23. став 1. Закона о парничном поступку, Апелациони суд је оценио да је за суђење у овој парници стварно надлежан Виши суд у Београду.

  Према стању у списима, решењем Окружног суда Гж.5425/06 од 28.02.2007.године укинуто је решење Трећег општинског суда у Београду П.1279/05 од 08.02.2006.године и предмет враћен истом суду на поновно суђење. У поновном поступку Трећи општински суд у Београду је донео решење П.1235/07 од 30.01.2008.године које је укинуто решењем Окружног суда у Београду Гж.6574/08 од 06.11.2009.године и предмет враћен на поновно суђење. У поновном поступку Први основни суд у Београду је донео решење П.64683/10 од 06.05.2010.године које је укинуто решењем Вишег суда у Београду Гж.26533/2010 од 08.06.2011.године и предмет враћен истом суду на поновно суђење.

  Одредбом члана 373. став 3. Закона о парничном поступку прописано је да у случају да је првостепена пресуда већ једном била укинута другостепени суд не може укинути пресуду и упутити предмет првостепеном суду на поновно суђење, док је одредбом члана 369. став 3. прописано да ће другостепени суд заказати расправу и одлучити о жалби и захтевима странака када је у истој парници првостепена пресуда већ једном била укинута по одредбама овог закона, а побијана пресуда се заснива на погрешно и непотпуно утврђеном чињеничном стању или су у поступку пред првостепеним судом учињене битне повреде одредаба парничног поступка. Како се у конкретном случају ради о мериторном решењу о сметању поседа – дакле о одлуци којом се решава сам предмет спора, али која се по закону само доноси у форми решења, то у овом конкретном случају нема места примени одредбе члана 388. ЗПП (којом је прописано, између осталог, да се одредбе о одржавању расправе пред другостепеним судом не примењују у поступку по жалби против решења). Пошто је у овој парници првостепено решење већ два пута било укинуто, то га према цитираним законским одредбама, Виши суд у Београду као другостепени суд није могао поново укинути, па је Виши суд у Београду у другом степену стварно надлежан за поступање у овој парници.  Уосталом, то је и прописано одредбом члана 450. став 4. ЗПП.  

  Из наведених разлога, Апелациони суд у Београду је као непосредно виши суд за Виши и Основни суд у смислу одредбе члана 15. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник Републике Србије“ број 116/2008), применом одредаба чланова 23. став 1. и 24. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 125/04 и 111/09), одлучио као у изреци овог решења. 

        Председник већа-судија
        Споменка Зарић, ср.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)