Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.01.2018.

Р 208/2017

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 208/2017
11.01.2018. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијa Светлане Беговић Пантић председника већа, Зорице Булајић и Јелене Стевановић чланова већа, у поступку расправљања заоставштине покојне ПП, решавајући о сукобу надлежности између Првог основног суда у Београду и Вишег суда у Београду, у седници већа одржаној дана 11.01.2018. године донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За суђење у овом поступку надлежан је Виши суд у Београду.


О б р а з л о ж е њ е

Први основни суд у Београду доставио је Апелационом суду у Београду списе поступка расправљања заоставштине покојне ПП О бр. 4302/17 ради одлучивања о насталом сукобу надлежности сматрајући да је Виши суд у Београду, који му је предмет уступио, стварно надлежан за суђење у овом поступку.

Одлучујући о насталом сукобу надлежности Апелациони суд у Београду је утврдио да је за суђење надлежан Виши суд у Београду.

Предмет расправљања је заоставштина пок. ПП. Решењем Првог општинског суда у Београду О бр. 287/09 од 16.11.2009. године први пут је расправљена заоставштина тако што је уручена тестаменталном наследнику Рашета Бранку. Ово решење укинуто је решењем Вишег суда у Београду Гж бр. 4053/12 од 23.01.2013. године и враћено првостепеном суду на поновно одлучивање. У поновном поступку Први основни суд у Београду је решењем О бр. 4400/13 од 18.06.2015. године заоставштину уручио АА1 и АА2. Виши суд у Београду је решењем Гж бр. 13122/15 од 24.03.2017. године поново укинуо првостепено решење и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.

Чланом 30 ЗВП прописана је сходна примена одредаба Закона о парничном поступку у ванпарничним поступцима а тиме и у поступку расправљања заоставштине, какав је у конкретном.

Чланом 402 ЗПП прописано је да се у поступку по жалби против решења сходно примењују одредбе овог закона које се односе на жалбу против пресуде, осим одредбе члана 383 став 4 овог закона (одржавање расправе пред другостепеним судом), уколико овим законом није другачије прописано. Чланом 387 став 3 ЗПП прописано је да у случају да је првостепена пресуда већ једанпут била укинута, другостепени суд не може да укине пресуду и упути предмет првостепеном суду на поновно суђење.

Како је у овом поступку првостепено решење већ једном било укинуто то Виши суд у Београду није могао по други пут исто учинити, због чега је надлежан за поступање у овом предмету.

Ово посебно када се има у виду да је ожалбено решење којим је расправљена заоставштине због чега се оно има сматрати одлуком о захтеву странке (за расправљање заоставштине) у смислу члана 124 став 2 ЗПП, у вези члана 18 ЗВП.

Са свега изнетог на основу члана 22 став 1 ЗПП, у вези члана 30 ЗВП одлучено је као у изреци.

Председник већа – судија
Светлана Беговић Пантић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)