Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.11.2018.

Р 142/2018

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 142/2018
16.11.2018. године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Ивана Негића председника већа, Александре Ђорђевић и Весне Филиповић, чланова већа, у парници тужиоца АА, против тужене АА1 судије Основног суда у Ваљеву, ул. Карађорђева 50, одлучујући о предлогу I Су 1/18 од 16.10.2018. године Вишег суда у Ваљеву за одређивање другог стварно надлежног суда за поступање у предмету Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 508/18, у седници већа одржаној дана 16.11.2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у предмету Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 508/18 ОДРЕЂУЈЕ СЕ Виши суд у Смедереву као стварно надлежан суд.


О б р а з л о ж е њ е

Виши суд у Ваљеву је дописом I Су 1/18 од 16.10.2018. године поднео предлог за преносу надлежности другом стварно надлежном суду ради одлучивања о жалби тужиоца изјављеној против одлуке у предмету Гж 508/18, као и у предметима Вишег суда у Ваљеву Гж бр. 1236/17 и Гж бр. 1317/17, наводећи да је у тим предметима на захтев поступајућег судије АА2 донето решење Су VII-40 20/18 којим је именовани судија искључен од даљег поступања у наведеним предметима из разлога прописаних чланом 67 став 1 тачка 5 ЗПП. Поред именованог судије у Вишем суду у Ваљеву у грађанској материји поступају и судије АА3 и АА4, али и код ових судија постоји разлог за искључење у предметима у  којима се као странка појављује АА из Ваљева, обзиром да између именованих судија и адвоката АА теку парнице пред Основним судом у Ваљеву у више судских предмета (П бр. 1655/15, П бр. 111/18 и П бр. 112/18). Поред тога, у предметима у којима се као странка појављује ААћ из Ваљева од поступања су искључени и председник суда, судија АА5, као и судија АА6, обзиром да између њих и АА такође тече парница пред Основним судом у Ваљеву. Због наведених околности, Виши суд у Ваљеву је спречен да поступа у предметима Гж бр. 508/18, Гж бр. 1263/17 и Гж бр. 1317/17 из којих разлога су достављени наведени предмети ради доношења одлуке о преносу надлежности.

Одлучујући о предлогу Вишег суда у Ваљеву за одређивање другог стварно надлежног суда за поступање у предмету Гж 508/18 на основу члана 24 став 2 Закона о уређењу судова (“Службени гласник Републике Србије бр. 116/08...108/16) Апелaциони суд у Београду је утврдио да је предлог основан.

Одредбом члана 24 Закона о уређењу судова ставом другим је прописано да Апелaциони суд одлучује о сукобу надлежности нижих судова са свог подручја ако за одлучивање није надлежан Виши суд, о преношењу надлежности основних и виших судова када су спречени или не могу да поступају у некој правној ствари и врши друге послове одређене законом.

Имајући у виду наведену законску одредбу, Апелaциони суд је утврдио да су испуњени законом одређени разлози за преношење надлежности на други виши суд ради одлучивања о жалби у овом другостепеном предмету, јер због постојећих поступака који теку између свих расположивих судија Вишег суда у Ваљеву и АА, чиме су све судије Вишег суда у Ваљеву спречене да поступају у предметима по жалбама у другостепеном поступку, чиме су испуњени услови из члана 24 Закона о уређењу судова за преношење надлежности Вишег суда у Ваљеву другом вишем суду, како је и одлучено у изреци овог решења.

Председник већа-судија
Иван Негић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)