Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.11.2018.

Р 135/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 135/18
21.11.2018.године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Бранке Дражић, председника већа, Невенке Ромчевић и Марије Терзић чланова већа, у извршном предмету извршног повериоца АА, против извршног дужника "АА" у ликвидацији, кога заступа адвокат АБ, решавајући о сукобу надлежности између Трећег основног суда у Београду и Основног суда у Ваљеву, у седници већа одржаној 21.11.2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За суђење у овој правној ствари МЕСНО ЈЕ НАДЛЕЖАН Основни суд у Ваљеву.

О б р а з л о ж е њ е

Правоснажним решењем Трећег основног суда у Београду 1И 1133/2018 од 08.06.2018. године, исправљеним решењем истог суда 1И 1133/18 од 27.06.2018. године, ставом првим изреке тај суд се огласио месно ненадлежним за поступање у овој правној ствари, а ставом другим изреке одлучено је да се по правноснажности тог решења списи предмета доставе Основном суду у Ваљеву као стварно и месно надлежном суду.

Основни суд у Ваљеву није прихватио месну надлежност и у смислу члана 21 став 1 и 22 ЗПП (“Сл. Гласник РС” бр. 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14) изазвао је сукоб надлежности.

Решавајући настали сукоб месне надлежности, Апелациони суд у Београду је нашао да је за суђење у овој правној ствари месно надлежан Основни суд у Ваљеву.

Према стању у списима, решењем о извршењу Трећег основног суда у Београду Ии 1060/16 од 15.09.206. године одређено је извршење на предлог извршног повериоца АА против извршног дужника “АА” у ликвидацији, на основу извршне исправе - правноснажне пресуде због пропуштања Трећег основног суда 6П1 205/15 од 06.10.2015. године ради наплате главног дуга, законске затезне камате и трошкова парничног поступка и одмерених трошкова тог извршног поступка и то запленом на рачуну извршног дужника и преносом заплењеног износа на рачун извршног повериоца. Извршење на основу наведеног решења о извршењу је спроведено запленом на рачуну извршног дужника и преносом заплењеног износа на рачун извршног повериоца. Решењем Трећег основног суда 6П1 205/15 од 08.02.2018. године стављена је ван снаге пресуда због пропуштања 6П1 205/15 од 06.10.2015. године, након чега је извршни дужник дана 04.06.2018. године Трећем основном суду поднео предлог да се донесе решење којим се одређује противизвршење ради намирења новчаног потраживања извршног дужника на целокупној имовини извршног повериоца.

Одредбом члана 114 Закона о извршењу и обезбеђењу (“Сл. Гласник РС” бр. 106/15 од 21.12.2015. године) прописано је да се предлог за противизвршење подноси суду који је месно надлежан да извршном повериоцу принудно врати оно што је извршни поверилац примио. Према одредби члана 7 истог закона за одлучивање о предлогу за извршење или обезбеђење опште месно надлежан је суд на чијем подручју извршни дужник има пребивалиште или боравиште, односно седиште.

  Како је у конкретном случају предлогом за противизвршење предложено да се донесе решење којим се одређује противизвршење ради намирења новчаног потраживања извршног дужника на целокупној имовини извршног повериоца, а према подацима из предлога за противизвршење, извршни поверилац АА има пребивалиште у _, а не постоји искључива надлежност неког другог суда, следи да је месно надлежан за поступање у овој правној ствари Основни суд у Ваљеву сходно одредби члана 3 став 1 тачка 11 Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

Имајући у виду изложено, одлучено је као у изреци применом члана 22 став 1 ЗПП и члана 24 став 2 Закона о уређењу судова.

Председник већа-судија
Бранка Дражић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)