Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.07.2015.

Р 120/15

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 120/15
Дана 23.07.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зоране Делибашић, председника већа, Јасне Беловић и Марине Јакић, чланова већа, у предмету извршења извршног повериоца Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, Таковска бр.2, против извршног дужника „АА“ самосталне трговинска радња из Смедерева, ради наплате новчаног потраживања, решавајући о сукобу надлежности између Основног суда у Смедереву и Првог основног суда у Београду, у седници већа одржаној дана 23.07.2015. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

За суђење је месно надлежан Први основни суд у Београду.


О б р а з л о ж е њ е

Правноснажним решењем Ив.бр.4705/11 од 09.05.2011. године Основни суд у Смедереву огласио се месно ненадлежним за поступање у овој правној ствари и списе предмета доставио Првом основном суду у Београду као месно надлежном.

Први основни суд у Београду није прихватио надлежност и својим актом Ив.бр.2369/2014 од 30.06.2015. године изазвао је сукоб надлежности указујући да се ради о спору у коме је надлежан да поступа и одлучује Основни суд у Смедереву.

Решавајући настали сукоб надлежности на основу члана 23 Закона о парничном поступку (Службени гласник РС бр. 125/04 и 111/09), који се примењује на основу члана 506 ЗПП (Службени гласник Рс бр. 72/11 са свим изменама и допунама) и члана 24 став 2 Закона о уређењу судова Апелациони суд у Београду је оценио да је за суђење месно надлежан Први основни суд у Београду.

Поступак у овој правној ствари је инициран предлогом за извршење на основу веродостојне исправе, поднетим дана 16.08.2010. године. Предложено је извршење на новчаним средствима на рачуну извршног дужника који се води код Societe Generale Bank Srbija a.d. Beograd. Одлука о тако поднетом предлогу није донета.

Одредбом члана 358 став 1 Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, бр. 31/11,99/11 – др. закон, 109/13 – УС, 55/14, 139/14), који је у међувремену, дана 16.09.2011. године, почео да се примењује, прописано је да ће се поступци извршења и обезбеђења у којима је до дана почетка примене овог закона започето спровођење извршења окончати по одредбама овог закона.

Како у конкретном случају није донето решење о извршењу и како није започето спровођење извршења за оцену месне надлежности релевантне су одредбе Закона о извршном поступку („Службени гласник РС“, бр.125/04) којим је у члану 196 прописано да је за одлучивање о предлогу за извршење и спровођење извршења на новчаним средствима која се воде на рачуну извршног дужника месно надлежан суд на чијем се подручју налази седиште банке или друге финансијске организације, или суд на чијем се подручју налази организациони део банке или друге финансијске организације код које се води рачун дужника.

Стога, имајући у виду фазу у којој се започети извршни поступак налази нема места примени Закона о извршењу и обезбеђењу, већ се примењује Закон о извршном поступку, па је сагласно одредби члана 196 тог закона за поступање у надлежан Први основни суд у Београду.

Применом одредбе члана 23 став 1 Закона о парничном поступку одлучено је као у изреци решења.

Председник већа – судија
Зорана Делибашић, с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)