Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.09.2010.

Р 120/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Р 120/10
Дана 29.09.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Весне Обрадовић, председника већа, Вере Петровић и Вере Мушовић, чланова већа, у парници тужиоца АА из Београда, ул. аа, кога заступа пуномоћник АБ, адвокат из Београда, ул. __, против туженог Града Београда кога заступа Градски јавни правобранилац из Београда ул. Тиршова бр. 3, ради накнаде штете, решавајући о сукобу надлежности између Вишег суда у Београду и Првог основног суда у Београду, у седници већа одржаној дана 29.09.2010.године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За суђење у овој правној ствари стварно је надлежан Први основни суд у Београду.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду П. 71245/10 од 11.05.2010. године тај суд се огласио стварно ненадлежним и предмет доставио Вишем суду у Београду као стварно и месно надлежном.

Виши суд у Београду није прихватио стварну надлежност, уз образложење да је за суђење у овој правној ствари надлежан Први основни суд у Београду, јер је основни суд у првом степену надлежан да суди у споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом, па је актом П1. 1548/10 од 01.09.2010. године доставио списе предмета Апелационом суду у Београду ради решавања сукоба надлежности између ових судова.

Решавајући настали сукоб надлежности Апелациони суд у Београду је нашао да је за суђење у овој правној ствари стварно надлежан Први основни суд у Београду.

Одредбом чл. 22 став 3 Закона о уређењу судова је прописано да Основни суд у првом степену између осталог суди у споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа, о правима, обавезама и одговорностима из радног односа, о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом, као и у споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада. Одредбом чл. 23 став 1 тачка 8 прописано је да Виши суд у првом степену суди у споровима између осталог поводом обавезног социјалног осигурања ако није надлежан други суд, а у истом члану у тачки 7 да Виши суд у првом степену између осталог суди у грађанско правним споровима кад вредност предмета спора омогућује изјављивање ревизије.

Како се предметна парница води поводом накнаде штете у виду изгубљене зараде због незаконитог поступања туженог у поступку давања сагласности тужиоцу за обављање делатности ауто такси превоза у износу од 6.570.000,00 динара са припадајућом каматом и уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, а имајући у виду да се зарадом сматра и зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зарада (члан 105 Закона о раду), те како износ од 6.570.000,00 динара на дан подношења тужбе према средњем курсу НБС од 99,14 износи 66.269,92 евра, те ова вредност предмета спора не омогућава изјављивање ревизије, то је за поступање у овој правној ствари надлежан Први основни суд у Београду, из ког разлога је применом одредбе чл.23 ст. 1 ЗПП-а одлучено као у изреци решења.


Председник већа-судија
Весна Обрадовић с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)