Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.11.2010.

Гж2 817/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж2 817/10
Дана 17.11.2010. године
Б е о г р а дАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Добриле Страјине, председника већа, Весне Митровић и Зорице Николић, чланова већа, у парници тужиље АА, против туженог ББ, тренутно на издржавању затворске казне, ради развода брака, вредност предмета спора 16.250,00 динара, одлучујући о жалби туженог изјављеној против пресуде Четвртог општинског суда у Београду П.3289/08 од 03.04.2009. године, у нејавној седници већа одржаној дана 17.11.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УКИДА СЕ пресуда Четвртог општинског суда у Београду П.3289/08 од 03.04.2009. године и предмет ВРАЋА Првом основном суду у Београду, на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Четвртог општинског суда у Београду П.3289/08 од 03.04.2009. године, ставом првим изреке, разводи се брак закључен 01.08.1999. године у Београду, заведен у МК венчаних Општине Нови Београд под текућим бројем 364 за годину 1999. између АА рођене _. године у _, од оца _ и мајке _ и ББ рођеног _. године у Београду, од оца _ и мајке _. Ставом другим изреке малолетно заједничко дете странака ћерка ВВ рођена _. године у _ поверава се на самостало вршење родитељског права мајци АА са којом ће живети на заједничкој адреси. Ставом трећим изреке обавезује се ББ да на име свог доприноса за издржавање малолетне ћерке ВВ плаћа месечно износ од 8.500,00 динара, почев од 28.07.2008. године па убудуће, док та законска обавеза траје, с тим што је заостале неисплаћене рате дужан исплатити одједном у року од 15 дана на руке законској заступници малолетног детета АА. Ставом четвртим изреке уређују се лични односи малолетног детета са оцем, на тај начин што ће дете са оцем проводити време и то једном недељно суботом у трајању од 2 сата, према договору са мајком детета и у њеном присуству.

Против ове пресуде благовремено је изјавио жалбу тужени, побијајући исту у целини, из свих законских разлога због којих се пресуда може побијати.

Апелациони суд је испитао побијану пресуду у границама овлашћења из члана 372. Закона о парничном поступку у вези члана 202. Породичног закона, па је оценио да је изјављена жалба основана.

Првостепени суд је учинио битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 7. Закона о парничном поступку у вези члана 202. Породичног закона, јер незаконитим поступањем није дао туженом могућност да расправља пред судом.

Из списа предмета се утврђује да је тужени, у току поступка за развод брака отишао на издржавање вишегодишње казне затвора у Централни затвор у Бачванској, да је о томе обавестио суд поднеском од 15.01.2009. године, те да је тражио да му позиве суд проследи преко надлежних органа и да се изврши спровод из Централног затвора. На рочишту одржаном 03.04.2009. године провостепени суд је извео доказ саслушањем тужиље као парничне странке, сматрајући да је тужени уредно позван позивом за саслушање странака. Међутим, према оцени Апелационог суда првостепени суд није правилно ценио да је тужени уредно позван, односно није туженом омогућио да буде присутан на рочишту 03.04.2009. године и да исти буде саслушан као парнична странка. Ово зато што се тужени у време одржавања наведеног рочишта налазио на издржавању затворске казне, о чему је обавестио суд и тражио да буде приведен, а суд није упутио наредбу затворској установи у којој се тужени налазио на издржавању казне да туженог доведе на заказано рочише. Чињеница да је тужени потписао позив за саслушање парничних странака, у наведеној ситуацији, није била довољна да суд саслуша тужиљу као парничну странку у одсуству туженог, јер тужени, без наредбе суда да буде приведен на рочиште, није могао да се одазове позиву. Зато је жалба туженог морала бити усвојена, а побијана пресуда укинута.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама из овог решења, поново одржати рочиште за извођење доказа саслушањем парничних странака, на које ће, уколико се тужени и даље налази на издржавању казне затвора, позвати туженог и наредити установи у којој тужени издржава казну затвора да га спроведе на рочиште. Пошто поступи по наведеним примедбама и оцени и остале наводе изјављене жалбе у погледу вршења родитељског права, доприноса за издржавање и начина одржавања личних односа туженог и мал. детета, првостепени суд ће поново одлучити о тужбеном захтеву.

Из наведених разлога одлучено је као у изреци решења, а у смислу члана 376. став 1. Закона о парничном поступку у вези члана 202. Породичног закона.


ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Добрила Страјина с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)