Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.07.2011.

Гж2 667/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж2 667/11
Дана 13.07.2011. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Споменке Зарић, председника већа, Добриле Страјина и Весне Митровић, чланова већа, у парници тужиља АА и АА1, које заступа АБ, адвокат, против тужених ББ, кога заступа БА, адвокат, ББ1, ББ2, ББ3, ББ4, ББ5, ББ6, ББ7, ББ8 и ББ9, чији је заједнички пуномоћник за пријем писмена тужени БА1, ради утврђивања очинства, одлучујући о жалби туженог ББ изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду П. 8155/10 од 29.03.2011. године, у седници већа одржаној дана 13.07.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ВРАЋА СЕ Вишем суду у Београду предмет П. 8155/10 ради допуне поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Виши суд у Београду је доставио Апелационом суду у Београду предмет П. 8155/10 ради одлучивања о жалби туженог Властимира Пејића изјављеној против пресуде тог суда од 29.03.2011. године.

Након извршеног увида у предмет, Апелациони суд у Београду је оценио да нису испуњени услови за одлучивање о жалби.

Према стању у спису, првостепена пресуда је уручена пуномоћнику тужиља, као и пуномоћнику туженог ББ – адвокату БА. Туженог Властимира Пејића суд је у смислу одредбе члана 142. ЗПП именовао за заједничког пуномоћника осталих тужених за пријем писмена. Ова околност не значи да адвкат БА заступа и остале тужене у овој парници, с обзиром да је њему овлашћење за заступање дао само тужени ББ, због чега је, између осталог, првостепeни суд и именовао заједничког пуномоћника за пријем писмена осталим туженима. Из овог разлога неопходно је да оверени препис пресуде са упутством о праву на изјављивање правног лека првостепeни суд достави и лично ББ, у његовом својству пуномоћника тужених за пријем писмена.

Поред тога, у уводу побијане пресуде дошло је до очигледне омашке у означавању парничних странака. Тако је као тужиља означена ААп, иако је њено име АА1. Као један од тужених означен је ББ1п, кога су тужиље поднеском од 20.05.2008. године означиле као: ББ1, а из приложеног решења Другог општинског суда у Београду О. 815/08 од 15.04.2008. године произилазило би да се овај тужени зове ББ1п1. Као једна од тужених означена је ББ9п, иако су је тужиље током поступка означавале као ББ9, што би произилазило и из пуномоћја које је ова тужена својевремено дала адвокату БА да је заступа у овој парници ( пуномоћје је приложено списима уз записник о главној расправи одржаној 28.06.2002. године). Стога се предмет враћа првостепeном суду и да у смислу одредбе члана 349. ЗПП ове очигледне омашке у уводу, као и у изреци побијане пресуде ( у делу одлуке о трошковима парничног поступка) као и у образложењу одлуке (страна 2 и по потреби страна 5) исправи на одговарајући начин.

На основу одредбе члана 368. став 2. Закона о парничном поступку одлучено је као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Споменка Зарић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић.с.р.

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)