Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.11.2012.

Гж 7646/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 7646/12
14.11.2012.године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Зорице Јашаревић, председника већа, Весне Матковић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА, чији је пуномоћник АБ, адвокат, против тужених-противтужилаца ББ и ББ1, чији је пуномоћник БА, адвокат, ради утврђења, одлучујући о жалбама странака изјављеним против пресуде основног суда у Пожаревцу, Судске јединице у Великом Градишту П.бр.773/10 од 29.05.2012.године, у седници већа одржаној дана 14.11.2012.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Основном суду у Пожаревцу, Судској јединици у Великом Градишту, враћају се списи предмета П.бр.773/10, ради допуне поступка.


О б р а з л о ж е њ е

Основни суд у Пожаревцу, Судска јединица у Великом Градишту је доставио овом суду списе предмета на одлучивање поводом жалби странака изјављеним против пресуде П.бр.773/10 од 29.05.2012.године. Приликом претходног разматрања списа, Апелациони суд у Београду је нашао да за сада нису испуњени услови за доношење одлуке о изјављеним жалбама.

Наиме тужба у овој парници поднета је 1998.године, од када траје поступак у овој парници. Списи предмета достављени су овом суду у таквом стању, да се из истих не може утврдити неки редослед, јер су делови списа у највећем делу неулепљени, затим су делови списа улагани тако да су потпуно испремештани и измешани, нити је вршен попис списа, да би се могао утврдити редослед, чак и ако нису улепљени по редоследу, нити се због таквог стања списа може закључити да ли чак евентуално делови списа недостају. Одредбе Судског пословника (“Службени гласник РС” бр.110/2009, 70/2011 и 19/2012), у члановима 169 до 172 прописују начин поступања са предметом, од момента подношења иницијалног акта па надаље.

Одредбом члана 172 став 2 Судског пословника ставом одређено је да суд коме је достављен несређен предмет, вратиће га суду од кога је предмет примљен ради сређивања.

Из напред наведених разлога, предмет се враћа првосепеном суду како би поступиосписе предмета средио у складу са одредбама Судског пословника, те ће по поступљеном, првостепени суд предмет вратити Апелационом суду у Београду, на даљи поступак по изјављеним жалбама.

Из напред наведених разлога, одлучено је као у изреци, на основу одредбе члана 368 став 2 Закона о парничном поступку.

Напомиње се да је наведена одредба ЗПП, из Закона о парничном поступку објављеног у "Службеном гласнику РС” бр.125/04 и 111/09, а који се примењује на основу члана 506 став 1 ЗПП (“Службени гласник РС” бр.72/2011).

Председник већа-судија,
Зорица Јашаревић с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)