Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.08.2012.

Гж 5046/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 5046/12
Дана 02.08.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зоране Делибашић, председника већа, Милице Аксентијевић и Весне Матковић, чланова већа, у парници тужиоца ББ, тренутно на издржавању казне у КПЗ „Забела“ у Пожаревцу, против туженог Листа "АА", ради накнаде штете, одлучујући о жалби тужиоца изјављеној против решења Вишег суда у Београду 6.П3.бр.167/11 од 08.05.2012. године, у седници већа одржаној дана 02.08.2012. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ решење Вишег суда у Београду 6.П3.бр.167/11 од 08.05.2012. године и предмет ВРАЋА истом првостепеном суду, на поновни поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду 6.3П.бр.167/11 од 08.05.2012. године констатовано је да се тужба тужиоца ББ против туженог Листа "АА" са седиштем у Београду, ради накнаде штете, сматра повученом.

Против наведеног решења тужилац је благовремено изјавио жалбу из чије садржине произлази да решење побија због битне повреде одредаба парничног поступка.

Испитујући првостепено решење у границама законских овлашћења у смислу одредбе чл.372. у вези са одредбом чл.388. Закона о парничном поступку – ЗПП („Службени гласник РС“, бр.125/04 и 111/09), који се примењује сходно одредби чл.506. ст.1. ЗПП („Службени гласник РС“, бр.72/2011 од 28.09.2011. године, који је ступио на снагу 01.02.2012. године), Апелациони суд у Београду је оценио да је жалба тужиоца основана.

Из образложења побијаног решења произлази да га је првостепени суд донео применом одредбе чл.296. ЗПП, јер на рочиште за главну расправу заказано за 08.05.2012. године нису приступили тужилац и тужени, иако су уредно позвани, те како су са расправе неоправдано изостали, то је суд констатовао да се тужба сматра повученом.

Оваква одлука се не може прихватити, јер је првостепени суд њеним доношењем учинио битну повреду одредаба парничног поступка прописану одредбом чл.361. ст.1. у вези са одредбом чл.296. ст.2. ЗПП, која је била од утицаја на њену правилност и законитост, а на коју се основано указује садржином жалбе тужиоца.

Наведена битна повреда одредаба парничног поступка састоји се у томе што је првостепени суд доношењем побијаног решења неправилно применио одредбу чл.296. ст.2. ЗПП, којом је прописано да ако на рочишту за главну расправу неоправдано изостану и тужени и тужилац, тужба се сматра повученом.

Ово стога што се, у конкретном случају, не може се сматрати да је тужилац неоправдано изостао са рочишта заказаног за 08.05.2012. године, имајући у виду да се из предмета утврђује да је тужиоцу позив за ово рочиште уредно уручен преко КЗП Забела, али је првостепени суд, имајући у виду да је тужилац лице које је лишено слободе, пропустио да му омогући приступ на рочиште налагањем тужиоцу да положи предујам трошкова за његово довођење на рочиште и о томе дописом извести завод за извршење кривичних санкција у коме се тужилац налази, због чега се изостанак тужиоца са рочишта не може сматрати неоправданим, па нису били испуњени услови прописани одредбом чл.296. ст.2. ЗПП за доношење побијаног решења.

Како се због наведених разлога првостепено решење не може сматрати правилним ни законитим, то је оно морало бити укинуто.

У поновном поступку, првостепени суд ће наставити поступање по тужби тужиоца, чије присуство на рочишту, с обзиром да се ради о лицу које је лишено слободе и налази се у заводу за извршење кривичног санкција, може обезбедити налагањем тужиоцу да положи предујам трошкова за његово довођење на рочиште и обавештавањем о томе завода за извршење кривичних санкција у коме се тужилац налази, те ће оценом изведених доказа у смислу одредбе чл.8. ЗПП, које странке имају право и дужност да предложе, утврдити све битне чињенице од којих зависи правилна примена материјалног права и одлучити о тужбеном захтеву тужиоца, а за своју одлуку даће јасне и довољне разлоге.

Из наведених разлога, Апелациони суд у Београду је применом одредбе чл.387. тачка 3. ЗПП одлучио као у изреци овог решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Зорана Делибашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)