Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2011.

Гж 2760/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2760/10
Дана 09.03.2011.
Б Е О Г Р А Д

 


  Апелациони суд у Београду, у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Драгане Маринковић и Ловорке Стојнов, чланова већа, у парници тужиље АА, чији је пуномоћник АБ, против тужених ББ, чији је пуномоћник БА, адвокат и ЈКП „Водовод“ Зајечар, ради утврђења, одлучујући о жалби тужиље изјављеној на пресуду Општинског суда у Зајечару П 130/08 од 03.10.2008. године у седници одржаној 09.03.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


    УКИДА СЕ пресуда Општинског суда у Зајечару П 130/08 од 03.10.2008. године у првом ставу изреке и тужба одбацује.

  ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба тужиље и ПОТВРЂУЈЕ решење о трошковима поступка из другог става изреке пресуде Општинског суда у Зајечару П 130/08 од 03.10.2008. године.

O б р а з л о ж е њ е

   Пресудом Општинског суда у Зајечару П 130/08 од 03.10.2008. године ставом првим изреке одбијен је тужбени захтев да се према туженој ББ утврди да је тужиља корисник водоводног прикључка на к.п.бр. аа КО Зајечар у улици аа1 на ком има право трајног коришћења и да се тужени ЈКП „Водовод“ Зајечар обавеже да изврши промену и тужиљу упише као корисника водоводног прикључка као неоснован. Другим ставом изреке обавезана је тужиља да туженој ББ накнади трошкове парничног поступка у износу од 7.000,00 динара.
 
  Благовременом жалбом је тужиља је побијала ову пресуду из свих законских разлога.
  
  Испитујући побијану пресуду у смислу члана 372. ЗПП-а Апелациони суд је нашао да је првостепени суд одлучио о захтеву који не спада у судску надлежност.

Првостепени суд је при доношењу побијане пресуде у првом ставу изреке учинио битну повреду одредаба парничног парничног поступка из члана 361. став 2. тачка 2. ЗПП-а у вези члана 16. став 1. ЗПП-а јер је одлучио о захтеву који не спада у судску надлежност. Ово из разлога што је тужбеним захтевом тражено да се утврди према туженој ББ да је тужиља носилац водоводног прикључка на плацу, на којем има право трајног коришћења, а да се тужени ЈКП „Водовод“ обавеже да изврши промену и тужиљу упише као корисника водоводног прикључка. Према чињеничним наводима тужбе тужиља је власник и држалац објеката које се налазе на к.п.бр. аа КО Зајечар и носилац права трајног коришћења на делу те парцеле на којем се налазе водоводна шахта и водомер, а на основу споразума, који је закључила са својим сином пред Општинским судом у Зајечару Р1 25/03 дана 18.04.2003. године и након чега је водоводни прикључак пребачен на име тужиље јер се пре закљученог споразума, водио на њеног сина АА1. Међутим, по наводима тужбе, касније је тужени ЈКП „Водовод“ без правног основа извршио пренос водоводног прикључка на име тужене ББ.

Законом о комуналним делатностима утврђени су општи услови и начин обављања комуналних делатности, као и овлашћења општине, односно града да уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог развоја. У том смислу, наведеним Законом је прописано да се комунална делатност обавља у складу са законом и прописима донетим на основу закона ( члан 3. став 3. ), одређено је да је пречишћавање и дистрибуција воде комунална делатност и ближе одређен њен садржај ( члан 4. став 1. тачка 1. и члан 5. тачка 1. ). Одредбама члана 13. истог Закона одређено је да скупштина општине прописује услове и начин организовања послова у вршењу комуналних делатности и услове за коришћење комуналних производа и услуга, а у том оквиру нарочито техничко, санитарно-хигијенске здравствене и друге посебне услове за обављање делатности којима се обезбеђује одређени обим, врста и квалитет услуга ако њихов квалитет није прописан, као и права и обавезе јавног комуналног или другог предузећа односно предузетника који обављају комуналну делатност и корисника комуналних производа и услуга. Чланом 25. истог Закона прописано је да надзор над применом овог закона и над законитошћу рада јавних комуналних предузећа и других предузећа која обављају комуналне делатности врши општинска, односно градска управа. Одлуком о јавном водоводу („Службени лист Општина“ бр. 18/92 са каснијим изменама и допунама) у члану 1. прописано је да се том Одлуком утврђују услови и начин снабдевања корисника водом из градског јавног водовода и уређује изградња, реконструкција, одржавање и коришћење објеката и уређења градског јавног водовода, затим ко се сматра корисницима воде у смислу те одлуке ( члан 2.), када се стиче то својство (члан 20.), услови под којима више објеката могу имати заједнички прикључак (члан 21.) као и да се о спровођењу ове одлуке стара овлашћено предузеће и инспекцијске службе Скупштине општине Зајечар (члан 54.). Из наведеног произилази да о стицању својства корисника водоводног прикључка одлучује овлашћено комунално предузеће па суд није надлежан да одлучује о захтеву тужиље којим би се утврдило да је корисник водоводног прикључка на к.п.бр. аа КО Зајечар и обавезао тужени ЈКП „Водовод“ да изврши промену и тужиљу упише као корисника тог водоводног прикључка.

Како је у конкретном случају првостепени суд одлучио о захтеву који не спада у судску надлежност (члан 16. ЗПП-а) то је учинио наведену битну повреду одредаба парничног поступка па је због тога у смислу члана 376. став 2. ЗПП-а побијана пресуда у првом ставу изреке морала бити укинута, а тужба одбачена.

Одлучујући о трошковима поступка у смислу члана 161. став 2. ЗПП-а овај суд је нашао да је првостепени суд правилно одмерио и обрачунао трошкове који припадају туженој ББ у смислу члана 149. став 1. у вези члана 150. и 159. ЗПП-а, па је одлучио као у другом ставу изреке овог решења.
 
Из изнетих разлога одлучено је као у изреци.
  
Председник већа-судија
Јасминка Станојевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић с.р.

 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)