Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.12.2010.

Гж 2377/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2377/10
16.12.2010. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Слађане Накић-Момировић, председника већа, Марине Јакић и Невенке Ромчевић, чланова већа, у парници тужиоца АААА, кога заступа адвокат АБ, против туженог ББ, кога заступа адвокат БА, са умешачем на страни туженог "ВВ", кога заступа адвокат ВА, ради накнаде штете, одлучујући по жалби умешача изјављеној против пресуде Првог општинског суда у Београду П 3258/06 од 29.01.2009. године, у седници већа одржаној 16.12.2010. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Одбацује се као неблаговремена жалба умешача на страни туженика „Сава осигурање“ АД из Београда изјављена против пресуде Првог општинског суда у Београду П 3258/06 од 29.01.2009. године.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом под ставом првим је делимично усвојен тужбени захтев и тужени Драгослав Грбић је обавезан да тужиоцу на име накнаде штете плати следеће износе: за физички бол 150.000,00 динара, за страх 100.000,00 динара и за душевни бол због смањења животне активности 300.000,00 динара, све са законском затезном каматом од пресуђења до исплате. Под ставом другим је одбијен као неоснован већи део тужбеног захтева и то за износ од 150.000,00 динара на име накнаде за физички бол, за 200.000,00 динара на име накнаде за страх и 100.000,00 динара на име накнаде за душевни бол због смањења животне активности, све са затезном каматом на те износе. Под ставом трећим тужени је обавезан да тужиоцу плати парничне трошкове у износу од 102.500,00 динара, а под ставом четвртим тужилац је ослобођен од обавезе плаћања судских такси.

Против ове пресуде жалбу је изјавио умешач на страни туженика "ВВ" због погрешне примене материјалног права са предлогом да другостепени суд преиначи побијану пресуду у делу у којем је усвојен тужбени захтев тако што ће тужиоцу досудити ниже износе накнаде.

Тужилац је поднео одговор на жалбу умешача, а тужени се поводом ове жалбе није изјашњавао.

Другостепени суд је нашао да је жалба умешача неблаговремена.

Према стању у списима предмет спора је накнада штете коју је тужилац претрпео у саобраћајној незгоди од 15.08.2003. године услед повреда тела и здравља. Штета је проузрокована употребом путничког моторног возила рег.бр. __, а тужени ББ је возач и ималац тог возила. "ВВ" се као осигуравач возила БГ 568-563, од одговорности за штете причињене трећим лицима у својству умешача придружило туженику. Решењем Првог општинског суда у Београду од 29.10.2007. године "ВВ" је дозвољено да у парници учествује као умешач на страни туженика.

Према стању у списима првостепена пресуда је достављена тужиочевом пуномоћнику 07.09.2009. године, тужениковом пуномоћнику адв. БА 27. августа 2009. године, а пуномоћнику умешача адв. ВА 11.09.2009. године. Против те пресуде жалбу је изјавио само умешач 21.09.2009. године.

Пресуда којом је штетник обавезан да накнади штету нема правно дејство према штетниковом осигуравачу и стога осигуравач, иако има интерес да тужени успе у спору, нема положај јединственог супарничара из чл. 211 став 1 у вези чл. 204 ЗПП. По чл. 208 став 1 ЗПП умешач је треће лице које има правни интерес да у парници успе странка којој се придружио. Он због тога по чл. 210 став 1 ЗПП мора примити парницу у оном стању у каквом се налази у тренутку када се умеша у парницу, а у даљем току парнице је овлашћен да ставља предлоге и предузима све остале парничне радње у роковима у којима би те радње могла да предузима и странка којој се придружио. Парничне радње умешача по чл. 210 став 4 ЗПП за странку којој се умешач придружио имају правно дејство ако нису у супротности са њеним радњама, а по чл. 210 став 3 ЗПП ако умешач изјави правни лек, примерак његовог поднеска се доставља и странци којој се придружио.

Из овог следи да умешач који нема положај јединственог супарничара може да изјави жалбу у року у којем би ту парничну радњу могла да предузме странка којој се умешач придружио. Стога умешачу рок за изјављивање жалбе тече од достављања пресуде странци којој се придружио, а не од достављања пресуде умешачу.

У конкретном случају првостепена пресуда је достављена тужениковом пуномоћнику 27. августа 2009. године па је рок за изјављивање жалбе из чл. 355 став 1 ЗПП протекао 11.09.2009. године. Умешач на страни туженика је изјавио жалбу по протеку овог рока 21.09.2009. године и због тога је жалба неблаговремена.

Из наведених разлога на основу чл. 374 у вези чл. 365 став 2 ЗПП је одлучено као у изреци решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Слађана Накић-Момировић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)