Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.04.2017.

Гж 2184/17

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж 2184/17
12.04.2017.године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Радмиле Ђурић и Зорана Хаџића, чланова већа у  парници тужиља АА и АА1, чији је пуномoћник адвокат АБ, против туженог АА2, са умешачем на страни туженог NLB banka а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165в, чији је пуномoћник адвокат АБ1, ради утврђења права својине, одлучујући о жалби умешача на страни туженог изјављеној против пресуде на основу признања Основног суда у Обреновцу П.бр. 531/16 од 18.11.2013. године, у седници већа одржаној 12.04.2017. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

  ОДБАЦУЈЕ СЕ, као недозвољена, жалба умешача на страни туженог изјављена против пресуде на основу признања Основног суда у Обреновцу П.бр. 531/16 од 18.11.2013. године.


O б р а з л о ж е њ е

Пресудом на основу признања Основног суда у Обреновцу П.бр. 531/16 од 18.11.2013. године усвојен је тужбени захтев тужиља па се утврђује да заоставштину правног претходника тужиља покојног ПП представља искључиво право својине на непокретностима уписаним у аа, стамбено пословна зграда аа1, те помоћна зграда аа2, где су тужиље по основу права на наслеђе на заоставштини свог оца сада покПП стекле својину са по 1/2 идеалних делова на наведеним непокретностима, што им тужени признаје и дозвољава да се на основу ове пресуде као табуларне исправе упишу у јавној књизи код СКН Обреновац.

Против наведене пресуде на основу признања умешач на страни туженог је изјавио жалбу из свих законом предвиђених разлога.

Одредбом члана 378 став 3 ЗПП прописано је да је жалба недозвољена ако је жалбу изјавило лице које није овлашћено за изјављивање жалбе, ако је жалбу изјавило лице које се одрекло или је повукло жалбу или ако лице које је изјавило жалбу нема правни интерес за изјављивање жалбе.

Одредбом члана 215 став 1 ЗПП прописано је да лице које има правни интерес да у парници која тече међу другим лицима једна од странака успе може да се придружи овој странци. Одредбом члана 217 став 1 ЗПП прописано је да умешач мора да прихвати парницу у оном стању у каквом се налази у тренутку када се умеша у парницу, док у даљем току парнице он је овлашћен да подноси предлоге и да предузима остале парничне радње у роковима у којима би те радње могла да предузима странка којој се придружио. Ставом 4 истог члана прописано је да парничне радње умешача имају за странку којој се придружио правно дејство ако нису у супротности са њеним радњама.

Према стању у списима произлази да је умашач у поднеску од 12.05.2016. године дао изјаву о ступању у парницу на страни туженог, у коме је између осталог навео да правни интерес за учешће у предметном поступку на страни туженог заснива на чињеници да је непокретности које су предмет тужбеног захтева у овој правној ствари умешач стекао у извршном поступку закључком Другог основног суда у Београду Судске јединице у Обреновцу Ив.бр. 29650/11 од 12.06.2012. године. Првостепени суд је на рочишту одржаном дана 31.05.2016. године донео решење којим је дозволио за ступање у својству умешача на страни туженог трећем лицу NLB banci а.д. Београд. Након доношења побијане пресуде на основу признања и након што је умешач на страни туженог изјавио жалбу против ове пресуде, тужени је у поднеску од 01.02.2017. године навео да је у досадашњем току поступка умешач предузимао радње које су у супротности са радњама туженог, због чега моли суд да му достави жалбу у складу са одредбом члана 217 ЗПП како би се тужени изјаснио на наводе из жалбе умешача.

Код таквог стања ствари, жалба умешача на страни туженог изјављена против пресуде на основу признања првостепеног суда представља радњу која је супротна радњама туженог у смислу одредбе члана 217 став 4 ЗПП  због чега је иста изјављена од стране неовлашћеног лица, па је Апелaциони суд применом одредбе члана 389 став 1 у вези члана 378 (“Службени гласник РС”, бр. 72/11)   одлучио као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Добрила Страјина,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Factum infectum fieri nequit – Учињено не може постати неучињено (Плаут)